ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie świadczeń przysługujących urzędnikowi służby cywilnej przeniesionemu do pracy w innej miejscowości

Na podstawie art. 95 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) odległość między dotychczasowym miejscem zamieszkania urzędnika służby cywilnej a miejscowością, do której jest przenoszony, warunkującą udostępnienie mieszkania albo zwrot kosztów najmu lokalu mieszkalnego;

2) powierzchnię mieszkania udostępnianego urzędnikowi służby cywilnej albo sposób ustalania maksymalnej wysokości zwrotu kosztów najmu lokalu mieszkalnego;

3) maksymalną wysokość zwrotu kosztów przejazdu i przewozu mienia, związanych z przeniesieniem, oraz sposób ustalania wysokości świadczeń, o których mowa w art. 95 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, zwanej dalej „ustawą”;

4) tryb przyznawania oraz wypłaty świadczeń, o których mowa w art. 95 ust. 2 i 3 ustawy.

§ 2. Odległość między dotychczasowym miejscem zamieszkania urzędnika służby cywilnej przeniesionego na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy, zwanego dalej „przeniesionym urzędnikiem”, a miejscowością, do której jest przenoszony, warunkująca udostępnienie mieszkania albo zwrot kosztów najmu lokalu mieszkalnego wynosi co najmniej 30 km między granicami administracyjnymi tych miejscowości.

§ 3. 1. Przeniesionemu urzędnikowi udostępnia się mieszkanie, będące w dyspozycji urzędu, do którego następuje przeniesienie.

2.  Przeniesionemu urzędnikowi udostępnia się mieszkanie z dniem przeniesienia.

3. Powierzchnia użytkowa mieszkania udostępnianego przeniesionemu urzędnikowi jest uzależniona od liczby członków rodziny przenoszących się z przeniesionym urzędnikiem, z uwzględnieniem przeniesionego urzędnika, i wynosi:

1) dla 1 osoby — od 25 m2 do 40 m2,

2) dla 2 osób — od 35 m2 do 50 m2,

3) dla 3 osób — od 45 m2 do 60 m2,

4) dla 4 osób — od 55 m2 do 70 m2,

5) dla 5 osób — od 65 m2 do 80 m2

— a w razie przenoszenia się większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się dolną i górną granicę przedziału powierzchni użytkowej mieszkania, o której mowa w pkt 5, o 10 m2.

4. Jeżeli członkiem rodziny przenoszącym się z przeniesionym urzędnikiem jest osoba niepełnosprawna lub osoba powyżej 75. roku życia wymagająca stałej opieki, dolną i górną granicę przedziału powierzchni użytkowej mieszkania zwiększa się o 10 m2.

§ 4. Przeniesiony urzędnik może złożyć oświadczenie o rezygnacji z mieszkania, o którym mowa w § 3 ust. 1.

§ 5. 1. W przypadku nieudostępnienia mieszkania albo rezygnacji z mieszkania przeniesionemu urzędnikowi przyznaje się miesięczne świadczenie na pokrycie kosztów najmu lokalu mieszkalnego.

2. Maksymalna kwota środków na pokrycie miesięcznych kosztów najmu lokalu mieszkalnego przyznawana przeniesionemu urzędnikowi jest uzależniona od liczby członków rodziny przenoszących się z przeniesionym urzędnikiem, z uwzględnieniem przeniesionego urzędnika, i wynosi:

1) w Warszawie, Gdańsku, Gdyni, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu:

a) dla 1 osoby—1 646 zł,

b) dla 2 osób — 1 852 zł,

c) dla 3 osób — 2 264 zł,

d) dla 4 osób — 2 573 zł,

e) dla 5 osób — 3 087 zł,

f) dla 6 osób i więcej — 3 396 zł;

2) w pozostałych miejscowościach:

a) dla 1 osoby—1 235 zł,

b) dla 2 osób — 1 441 zł,

c) dla 3 osób — 1 646 zł,

d) dla 4 osób — 1 852 zł,

e) dla 5 osób — 2 058 zł,

f) dla 6 osób i więcej — 2 264 zł.

3.  Świadczenie przyznaje się przeniesionemu urzędnikowi po przekazaniu dyrektorowi generalnemu urzędu, do którego następuje przeniesienie, egzemplarza umowy najmu lokalu mieszkalnego lub jej kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika urzędu, wraz z oświadczeniem przeniesionego urzędnika potwierdzającym zamieszkanie jego i członków rodziny w lokalu mieszkalnym.

4.  Świadczenie jest wypłacane przeniesionemu urzędnikowi w kasie urzędu, do którego został przeniesiony, albo przelewem na rachunek bankowy wskazany przez przeniesionego urzędnika, w terminie 10 dni od dnia przedstawienia przez przeniesionego urzędnika dowodu potwierdzającego opłacenie wynajmującemu umówionego czynszu.

§ 6. 1. Koszty przejazdu przeniesionego urzędnika i członków rodziny przenoszących się wraz z nim oraz koszty przewozu mienia ustala się na przejazd z miejsca zamieszkania do miejscowości, do której następuje przeniesienie, i z powrotem.

2. Zwrot kosztów przejazdu przeniesionego urzędnika i członków rodziny następuje w sposób określony w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju, jednak w wysokości nie wyższej niż połowa kwoty bazowej służącej do ustalenia wysokości wynagrodzeń członków korpusu służby cywilnej, określonej w ustawie budżetowej na rok budżetowy, w którym następuje przeniesienie.

3.  Koszty przewozu mienia w obydwie strony zwraca się w wysokości udokumentowanej rachunkami, jednak nie wyższej ogółem niż dwukrotność kwoty bazowej służącej do ustalenia wysokości wynagrodzeń członków korpusu służby cywilnej, określonej w ustawie budżetowej na rok budżetowy, w którym następuje przeniesienie.

4. Środki z tytułu zwrotu kosztów przejazdu i przewozu mienia są wypłacane przeniesionemu urzędnikowi w kasie urzędu, do którego został przeniesiony, albo przelewem na rachunek bankowy wskazany przez przeniesionego urzędnika, w terminie 10 dni od dnia przedstawienia dokumentów potwierdzających wysokość poniesionych kosztów.

§ 7. 1. Jednorazowe świadczenie z tytułu przeniesienia jest obliczane zgodnie z przepisami w sprawie ustalania ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

2. Świadczenie wypłaca się w kasie urzędu, do którego następuje przeniesienie, albo przelewem na rachunek bankowy wskazany przez przeniesionego urzędnika, w terminie 10 dni od dnia podjęcia przez przeniesionego urzędnika pracy w urzędzie, do którego został przeniesiony.

§ 8. 1. Urlopu z tytułu przeniesienia udziela się przeniesionemu urzędnikowi na jego wniosek.

2. Urlop może być udzielony w częściach, oddzielnie na przejazd do miejscowości, do której następuje przeniesienie, oraz z powrotem.

3. Za każdy wykorzystany dzień urlopu przeniesionemu urzędnikowi wypłaca się wynagrodzenie obliczane zgodnie z przepisami w sprawie ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

§ 9. W przypadku przeniesienia małżonków będących urzędnikami służby cywilnej, którzy w związku z przeniesieniem będą zamieszkiwali w tej samej miejscowości, świadczenia, o których mowa w § 3 ust. 1, § 5 ust. 1 i § 6 ust. 1, przyznaje się im wspólnie.

§ 10. 1. Przeniesiony urzędnik, w terminie 7 dni od dnia otrzymania decyzji o przeniesieniu, przedstawia dyrektorowi generalnemu urzędu, do którego następuje przeniesienie, oświadczenie o liczbie członków rodziny przenoszących się wraz z nim.

2.  W oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się następujące osoby:

1) współmałżonka;

2) dzieci własne i współmałżonka, przysposobione lub przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, pozostające na jego utrzymaniu do czasu ukończenia 18. roku życia, a w razie uczęszczania do szkoły lub odbywania studiów w szkole wyższej — do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 25. roku życia, chyba że przed osiągnięciem takiego wieku orzeczono o ich całkowitej niezdolności do pracy;

3) rodziców przeniesionego urzędnika i jego współmałżonka będących na jego wyłącznym utrzymaniu lub którzy ukończyli 75. rok życia albo ze względu na całkowitą lub częściową niezdolność do pracy są niezdolni do podjęcia zatrudnienia; za rodziców uważa się również ojczyma i macochę oraz osoby przysposabiające.

3. W oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1, przeniesiony urzędnik określa liczbę przenoszących się wraz z nim członków rodziny będących osobami niepełnosprawnymi lub osobami powyżej 75. roku życia wymagającymi stałej opieki.

4. W przypadku niezłożenia przez przeniesionego urzędnika oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, przyjmuje się, że przeniesiony urzędnik przenosi się bez członków rodziny.

§ 11. W przypadku istotnych zmian sytuacji rodzinnej przeniesionego urzędnika, które nastąpiły po udostępnieniu mieszkania albo zawarciu umowy najmu lokalu mieszkalnego, mających wpływ na realizację tych uprawnień, przeniesiony urzędnik niezwłocznie informuje o tych zmianach dyrektora generalnego urzędu, do którego następuje przeniesienie.

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 1)


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie świadczeń przysługujących urzędnikowi służby cywilnej przeniesionemu do pracy w innej miejscowości (Dz. U. Nr 94, poz. 599), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 207 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505).