ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 7 września 2011 r. w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016 r. poz. 882 i 1311) zarządza się, co następuje:

§ 1. Nagrody Prezesa Rady Ministrów, zwane dalej „nagrodami”, mogą być przyznawane za:

1)   rozprawy doktorskie wyróżnione na podstawie uchwały lub opinii jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki;

2)   wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki, zwanych dalej „stopniem doktora habilitowanego”, przyjęte przez radę jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, w podjętej uchwale o nadaniu stopnia doktora habilitowanego;

3)   osiągnięcia naukowe lub artystyczne, w tym za wybitny dorobek naukowy lub artystyczny;

4)   osiągnięcia naukowotechniczne, których wdrożenie przyniosło wymierne efekty ekonomiczne lub społeczne.

§ 2. Nagrody przyznaje się corocznie za:

1)   wyróżnione rozprawy doktorskie w liczbie 25 — w wysokości 25 tys. zł każda;

2)   wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego w liczbie 10 — w wysokości 50 tys. zł każda;

3)   osiągnięcia naukowe lub artystyczne, w tym za wybitny dorobek naukowy lub artystyczny, w liczbie 6 — w wysokości 125 tys. zł każda;

4)   osiągnięcia naukowotechniczne w liczbie 3 — w wysokości:

a)  nagroda pierwsza — 125 tys. zł,

b)  nagroda druga — 100 tys. zł,

c)  nagroda trzecia — 75 tys. zł.

§ 3. 1. Prezes Rady Ministrów powołuje Zespół do Spraw Nagród, zwany dalej „Zespołem”. 2. 1) W skład Zespołu wchodzi 20 osób, w tym:

1)   9 osób wskazanych przez Prezesa Rady Ministrów;

2)   5 osób wskazanych przez Prezydium Polskiej Akademii Nauk — po jednym przedstawicielu poszczególnych wydziałów Polskiej Akademii Nauk;

3)   3 osoby wskazane przez ministra właściwego do spraw nauki;

4)   3 osoby wskazane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

3. Kadencja Zespołu trwa 3 lata i upływa z końcem roku kalendarzowego.

4. W przypadku nienależytego wypełniania obowiązków przez członka Zespołu, rezygnacji członka Zespołu z uczestniczenia w jego pracach lub zaistnienia okoliczności uniemożliwiających członkowi Zespołu wypełnianie obowiązków, Prezes Rady Ministrów może odwołać go przed upływem kadencji. W miejsce odwołanego członka Zespołu właściwy organ wskazuje nowego członka na okres do końca kadencji.

5. Przewodniczącego Zespołu powołuje, spośród członków Zespołu, i odwołuje Prezes Rady Ministrów.

6. Przewodniczący Zespołu może:

1)   powoływać podzespoły problemowe;

2)   zlecać ekspertom właściwym ze względu na przedmiot sprawy, w tym ekspertom zagranicznym, przygotowanie recenzji lub opinii na temat wyróżnionych rozpraw doktorskich, wysoko ocenionych osiągnięć będących podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego, osiągnięć naukowych lub artystycznych, w tym wybitnego dorobku naukowego lub artystycznego, oraz osiągnięć naukowo-technicznych, zgłoszonych do nagród.

7. (uchylony).

8. Członkostwa w Zespole nie można łączyć z członkostwem w Zespole do Spraw Nagród powołanym na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.

9. Tryb pracy Zespołu określa regulamin ustalony przez Zespół.

§ 4. Do zadań Zespołu należy:

1)   opiniowanie wniosków o przyznanie nagród, zwanych dalej „wnioskami”, pod względem formalnym;

2)   opiniowanie pod względem merytorycznym wyróżnionych rozpraw doktorskich, wysoko ocenionych osiągnięć będących podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego, osiągnięć naukowych lub artystycznych, w tym wybitnego dorobku naukowego lub artystycznego, oraz osiągnięć naukowo-technicznych, zgłoszonych do nagród;

3)   ocena wniosków;

4)   przedstawianie Prezesowi Rady Ministrów propozycji dotyczących przyznania nagród wraz z uzasadnieniem.

§ 5. 1. Za udział w posiedzeniu Zespołu przysługuje wynagrodzenie:

1)   dla przewodniczącego Zespołu — w wysokości 570 zł;

2)   dla pozostałych członków Zespołu — w wysokości 380 zł.

2. Ekspertom przygotowującym recenzje lub opinie, o których mowa w § 3 ust. 6 pkt 2, przysługuje wynagrodzenie w wysokości 380 zł za każdą recenzję lub opinię.

3. Przewodniczącemu i członkom Zespołu za opiniowanie, o którym mowa w § 4 pkt 2, zgłoszonych w jednym wniosku wyróżnionych rozpraw doktorskich, wysoko ocenionych osiągnięć będących podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego, osiągnięć naukowych lub artystycznych, w tym wybitnego dorobku naukowego lub artystycznego, oraz osiągnięć naukowo-technicznych przysługuje wynagrodzenie w wysokości 380 zł.

4. Zamiejscowym członkom Zespołu przysługuje zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60).

§ 6. Obsługę Zespołu zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

§ 7. Wnioski mogą składać — w przypadku nagród za:

1)   wyróżnione rozprawy doktorskie — jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopnia naukowego doktora lub stopnia doktora sztuki,

2)   wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego — jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopnia doktora habilitowanego,

3)   osiągnięcia naukowe lub artystyczne, w tym za wybitny dorobek naukowy lub artystyczny: a) uczelnie,

b) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni,

c)  instytuty badawcze,

d)  instytuty naukowe i komitety naukowe Polskiej Akademii Nauk,

e)  co najmniej 2 członków Polskiej Akademii Nauk,

f)   minister właściwy do spraw nauki,

g)  Polska Akademia Umiejętności,

h)  stowarzyszenia naukowe i naukowo-techniczne, 4) osiągnięcia naukowo-techniczne:

a)  uczelnie,

b)  podstawowe jednostki organizacyjne uczelni,

c)  instytuty naukowe i komitety naukowe Polskiej Akademii Nauk,

d)  Rada Główna Instytutów Badawczych,

e)  instytuty badawcze,

f)   stowarzyszenia naukowotechniczne — zwani dalej „wnioskodawcą”.

§ 8. 1. Kandydatami do nagrody mogą być osoby posiadające obywatelstwo polskie, w tym pracujące za granicą, oraz cudzoziemcy, którzy w okresie pobytu w Polsce przygotowali rozprawy doktorskie lub uzyskali osiągnięcia, o których mowa w § 1 pkt 2 — 4.

2. Kandydatami do nagrody za wyróżnione rozprawy doktorskie i wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego mogą być osoby, którym stopień naukowy doktora lub stopień doktora sztuki albo stopień doktora habilitowanego został nadany w roku poprzedzającym złożenie wniosku.

3. Nie można zgłaszać jako kandydatów do nagrody osób karanych dyscyplinarnie za naruszenie praw autorskich, fałszowanie wyników badań lub inne oszustwo naukowe, w tym dysponowanie cudzym dorobkiem intelektualnym w sposób niezgodny z intencjami jego właściciela.

§ 9. 1. Wnioski składa się do Zespołu w terminie do dnia 31 stycznia danego roku.

2. Wnioski dotyczące osób, którym stopień naukowy lub stopień w zakresie sztuki został nadany w miesiącu grudniu poprzedniego roku, składa się w terminie do dnia 28 lutego danego roku.

§ 10. 1. Wniosek zawiera:

1)   wskazanie wnioskodawcy;

2)   dane dotyczące kandydata do nagrody:

a)  imię i nazwisko, tytuł zawodowy, stopień naukowy lub stopień w zakresie sztuki, tytuł naukowy lub tytuł w zakresie sztuki,

b)  w przypadku kandydatów do nagrody za wyróżnione rozprawy doktorskie i wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego — datę nadania stopnia naukowego,

c)  nazwę zatrudniającej go jednostki i jej adres;

3)   uzasadnienie.

2. Do wniosku dołącza się — w przypadku nagród za:

1)   wyróżnione rozprawy doktorskie i wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego — odpowiednio rozprawę doktorską albo informację o osiągnięciach będących podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego wraz z recenzjami uzyskanymi w przewodzie doktorskim albo postępowaniu habilitacyjnym, a także opinię lub kopię uchwały właściwej jednostki o wyróżnieniu rozprawy doktorskiej;

2)   osiągnięcia naukowe lub artystyczne, w tym za wybitny dorobek naukowy lub artystyczny, oraz osiągnięcia naukowotechniczne — odpowiednio wybrane publikacje, patenty, autoreferat kandydata do nagrody, a także przygotowaną przez powołaną przez wnioskodawcę osobę posiadającą tytuł naukowy lub tytuł w zakresie sztuki recenzję lub opinię o osiągnięciu naukowym, artystycznym lub naukowo-technicznym lub o dorobku, uwzględniającą indeks cytowań, z pominięciem autocytowań.

§ 11. 1. Zespół przedstawia Prezesowi Rady Ministrów propozycje, o których mowa w § 4 pkt 4, w terminie do dnia 30 czerwca danego roku.

2. Jeżeli w danym roku liczba nagród zaproponowanych przez Zespół w określonej kategorii jest mniejsza niż ustalona w § 2, Prezes Rady Ministrów, na wniosek Zespołu, może przyznać większą liczbę nagród w innej kategorii, w wysokości ustalonej dla tej kategorii — w ramach środków przeznaczonych na nagrody w danym roku.

3. Nagrody są przyznawane w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

§ 12. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ujmuje w projekcie budżetu państwa, w części dotyczącej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, środki na nagrody.

§ 13. 1. Wnioski złożone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia rozpatruje się na podstawie przepisów dotychczasowych.

2. Zespół powołany przed dniem wejścia w życie rozporządzenia pełni obowiązki do końca kadencji, na którą został powołany.

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2011 r. 2)


1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowotechniczne lub artystyczne (Dz. U. z 2016 r. poz. 9), które weszło w życie z dniem 6 stycznia 2016 r.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną (Dz. U. poz. 2016, z 2005 r. poz. 843 i 1541 oraz z 2009 r. poz. 704), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 455).