ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych i ankiet statystycznych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012, prowadzonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego:

1) AK-B/m – ankieta koniunktury gospodarczej – budownictwo;

2) AK-H/m – ankieta koniunktury gospodarczej – handel;

3) AK-I/p – ankieta koniunktury gospodarczej – inwestycje;

4) AK-P/k – ankieta koniunktury gospodarczej – przemysł;

5) AK-P/m – ankieta koniunktury gospodarczej – przemysł;

6) AK-R – ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym;

7) AK-U/m – ankieta koniunktury gospodarczej – usługi;

8) B-01 – sprawozdanie o sprzedaży produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw budowlanych;

9) B-02 – sprawozdanie o produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw niebudowlanych;

10) B-05 – sprawozdanie o wydanych pozwoleniach na budowę obiektów budowlanych;

11) B-06 – meldunek o budownictwie mieszkaniowym;

12) B-07 – sprawozdanie o budynkach mieszkalnych i mieszkaniach w budynkach niemieszkalnych oddanych do użytkowania;

13) B-08 – sprawozdanie o budynkach niemieszkalnych, zbiorowego zamieszkania oraz domach letnich oddanych do użytkowania;

14) B-09 – sprawozdanie o nakładach na budowę nowych budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania;

15) BS – sprawozdanie ze sprzedaży usług związanych z obsługą działalności gospodarczej;

16) C-01 – sprawozdanie o cenach producentów wyrobów i usług;

17) C-01b – sprawozdanie o cenach producentów robót budowlano-montażowych;

18) C-02-10 – notowania cen detalicznych artykułów żywnościowych (z wyłączeniem grupy „owoce” i „warzywa”), napojów bezalkoholowych i alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych;

19) C-02-11 – notowania cen detalicznych owoców i warzyw;

20) C-02-13 – notowania cen detalicznych artykułów żywnościowych, napojów bezalkoholowych i alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych w zakładach gastronomicznych;

21) C-02-30 – notowania cen detalicznych towarów nieżywnościowych konsumpcyjnych;

22) C-02-40 – notowania cen detalicznych usług konsumpcyjnych;

23) C-02-50 – notowania cen detalicznych towarów i usług niekonsumpcyjnych;

24) C-02-91 – notowania cen detalicznych jednolitych w kraju;

25) C-02-92 – notowania cen detalicznych towarów konsumpcyjnych zakupywanych przez Internet;

26) C-03 – sprawozdanie o cenach producentów wyrobów spożywczych;

27) C-04 – sprawozdanie o cenach robót budowlano-montażowych realizowanych na drogach, ulicach i mostach;

28) C-05 – sprawozdanie o cenach towarów w handlu zagranicznym;

29) C-06 – sprawozdanie o cenach producentów usług;

30) C-06/RU – sprawozdanie o cenach producentów usług związanych z zatrudnieniem;

31) CBSG/01 – badanie podmiotów małych i średnich;

32) DG-1 – meldunek o działalności gospodarczej;

33) załącznik do meldunku DG-1 dla przedsiębiorstw budowlanych;

34) DNU-K – sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług za … kwartał 2012 r.;

35) DNU-R – sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług za rok 2012;

36) DS-01 – sprawozdanie z przyjętych zamówień na towary o znaczeniu strategicznym i zrealizowanych dostaw;

37) DS-01a – załącznik do sprawozdania DS-01;

38) DS-01b – zestawienie z zawartych umów i zrealizowanych transakcji w handlu zagranicznym towarami o znaczeniu strategicznym;

39) F-01/I-01 – sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe;

40) F-01/s – sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół wyższych;

41) F-02 – statystyczne sprawozdanie finansowe;

42) F-02/dk – sprawozdanie o finansach instytucji kultury;

43) F-03 – sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych;

44) załącznik do sprawozdań F-03, SP i SG-01 – środki trwałe, dotyczący nakładów na środki trwałe służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz uzyskanych efektów rzeczowych;

45) F-03dp – sprawozdanie o drogach publicznych i obiektach mostowych nieobejmowanych wartościową ewidencją księgową;

46) F-03m – sprawozdanie o urządzeniach i budowlach melioracji podstawowych i szczegółowych nieobejmowanych wartościową ewidencją księgową;

47) FKT – sprawozdanie dotyczące działalności faktoringowej;

48) G-01 – sprawozdanie o zużyciu i zapasach wybranych materiałów;

49) G-02a – sprawozdanie bilansowe nośników energii;

50) G-02b – sprawozdanie bilansowe nośników energii i infrastruktury ciepłowniczej;

51) G-02g – sprawozdanie o infrastrukturze, odbiorcach i sprzedaży gazu z sieci;

52) G-02o – sprawozdanie o cieple ze źródeł odnawialnych;

53) G-03 – sprawozdanie o zużyciu paliw i energii;

54) G-04 – sprawozdanie o obrocie środkami ochrony roślin;

55) G-06 – sprawozdanie o surowcach wtórnych;

56) GP – sprawozdanie statystyczne dla grup przedsiębiorstw;

57) H-01a – sprawozdanie o działalności sklepów, aptek i stacji paliw;

58) H-01g – sprawozdanie o sieci placówek gastronomicznych;

59) H-01/k – kwartalne badanie przychodów w przedsiębiorstwach handlowych;

60) H-01s – sprawozdanie o sprzedaży detalicznej i hurtowej;

61) H-01w – sprawozdanie o sieci handlowej;

62) H-02n – sprawozdanie o dostawach nawozów dla rolnictwa przez jednostki produkcyjne oraz importerów;

63) H-02p – sprawozdanie o dostawach pasz dla zwierząt przez jednostki produkcyjne oraz importerów;

64) I-01 – sprawozdanie o nakładach na środki trwałe;

65) IF – instrumenty finansowe przedsiębiorstw niefinansowych;

66) K-01 – sprawozdanie z działalności artystycznej i rozrywkowej;

67) K-02 – sprawozdanie z działalności muzeum i instytucji paramuzealnej;

68) K-03 – sprawozdanie biblioteki;

69) K-05 – sprawozdanie z działalności wystawienniczej;

70) K-06 – sprawozdanie z produkcji i usług filmowych;

71) K-07 – sprawozdanie z działalności domu kultury, ośrodka kultury, klubu, świetlicy;

72) K-08 – sprawozdanie kina;

73) K-09 – sprawozdanie z organizacji imprez masowych;

74) KFT-1 – sprawozdanie z działalności klubu sportowego;

75) KT-1 – sprawozdanie o wykorzystaniu turystycznego obiektu noclegowego;

76) KT-2 – wykorzystanie turystycznego obiektu noclegowego;

77) KZ – sprawozdanie podmiotów z kapitałem zagranicznym;

78) KZZ – sprawozdanie podmiotów posiadających za granicą udziały, oddziały lub zakłady;

79) L-01 – sprawozdanie o lasach Skarbu Państwa;

80) załącznik do działów 1 i 2 sprawozdania L-01 o lasach Skarbu Państwa;

81) L-02 – sprawozdanie o zadrzewieniach;

82) L-03 – sprawozdanie o lasach stanowiących własność osób fizycznych i prawnych (bez Skarbu Państwa);

83) załącznik do działów 1 i 2 sprawozdania L-03 o lasach stanowiących własność osób fizycznych i prawnych (bez Skarbu Państwa);

84) LOT-1 – sprawozdanie o transporcie lotniczym;

85) ŁT-1kkp – sprawozdanie o abonentach ruchomej publicznej sieci telefonicznej i o telefonii stacjonarnej;

86) ŁT-5 – sprawozdanie o środkach technicznych w zakresie radiodyfuzji i abonentach platform cyfrowych;

87) ŁT-10 – sprawozdanie o ruchomej publicznej sieci telefonicznej;

88) M-03 – sprawozdanie o kosztach utrzymania zasobów lokalowych oraz stawkach opłat w budynkach z lokalami mieszkalnymi;

89) M-06 – sprawozdanie o wodociągach, kanalizacji i wywozie nieczystości ciekłych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych;

90) M-09 – sprawozdanie o wywozie i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych;

91) OD-1 – żłobki i kluby dziecięce;

92) OS-1 – sprawozdanie o emisji zanieczyszczeń powietrza oraz o stanie urządzeń oczyszczających;

93) OS-3 – sprawozdanie o gospodarowaniu wodą, ściekach i ładunkach zanieczyszczeń;

94) OS-4 – sprawozdanie o poborze wody do nawodnień w rolnictwie i leśnictwie oraz o napełnianiu stawów rybnych;

95) OS-5 – sprawozdanie z oczyszczalni ścieków miejskich i wiejskich;

96) OS-6 – sprawozdanie o odpadach (z wyłączeniem odpadów komunalnych);

97) OS-6L – sprawozdanie o odpadach wytworzonych i zagospodarowanych w leśnictwie (z wyłączeniem odpadów komunalnych);

97a) OS-6R — sprawozdanie o odpadach wytworzonych i zagospodarowanych w rybactwie;

98) OS-7 – sprawozdanie o ochronie przyrody i krajobrazu;

99) załącznik nr 1 do działu 1 sprawozdania OS-7 o ochronie przyrody i krajobrazu;

100) załącznik nr 2a do działu 2 sprawozdania OS-7 o ochronie przyrody i krajobrazu;

101) załącznik nr 2b do działów 3 i 4 sprawozdania OS-7 o ochronie przyrody i krajobrazu;

102) P-01 – sprawozdanie o produkcji;

103) P-02 – meldunek o produkcji wyrobów i zapasach;

104) PK – sprawozdanie dotyczące działalności przedsiębiorstw finansowych prowadzących działalność pośrednictwa kredytowego oraz przedsiębiorstw udzielających pożyczek ze środków własnych;

105) PL1 – panelowe badanie przedsiębiorstw;

106) PL2 – panelowe badanie przedsiębiorstw;

107) P-LS – sprawozdanie dotyczące działalności leasingowej;

107a) PNT-01 — sprawozdanie z działalności badawczej i rozwojowej (B+R);

108) PNT-01/a – sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B + R) oraz o środkach asygnowanych na prace badawcze i rozwojowe w jednostkach rządowych i samorządowych;

108a) PNT-01/s — sprawozdanie z działalności badawczej i rozwojowej (B+R) w szkołach wyższych;

108b) PNT-02 — sprawozdanie o innowacjach w przemyśle;

108c) PNT-02/u — sprawozdanie o innowacjach w sektorze usług;

109) PNT-05 – sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej w dziedzinie nanotechnologii w jednostkach naukowych;

110) PNT-06 – sprawozdanie o działalności w dziedzinie nanotechnologii w przedsiębiorstwach;

110a) PS-01 — sprawozdanie instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz placówek wsparcia dziennego;

100b) PS-02 — sprawozdanie rodzinnej pieczy zastępczej;

111) PS-03 – sprawozdanie zakładu stacjonarnego pomocy społecznej;

112) R-03 – sprawozdanie o zużyciu nawozów mineralnych, wapniowych i naturalnych;

113) R-04 – sprawozdanie o stanie upraw rolnych według oceny wiosennej;

114) R-05 – sprawozdanie o użytkowaniu gruntów, powierzchni zasiewów i zbiorach;

115) R-06 – sprawozdanie o powierzchni i zbiorach roślin pastewnych i pozostałych według użytkowania;

116) R-08 – sprawozdanie o wynikach produkcji ogrodniczej;

117) załącznik nr 1 do R-08 – sprawozdanie o powierzchni upraw ogrodniczych pod osłonami;

118) załącznik nr 2 do R-08 – sprawozdanie o badaniu sadów według gatunków i odmian;

119) R-09A – sprawozdanie o stanie pogłowia bydła, owiec, kóz, koni i drobiu oraz produkcji zwierzęcej;

120) R-09B – sprawozdanie o stanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego;

121) R-09U – sprawozdanie o wielkości ubojów zwierząt gospodarskich;

122) R-09W – sprawozdanie o wylęgach drobiu;

123) R-10 – meldunek o skupie ważniejszych produktów rolnych;

124) R-10 – sprawozdanie o skupie produktów rolnych i leśnych;

125) R-CT – notowania cen targowiskowych ważniejszych produktów rolnych;

126) R-CzSR – użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów, pogłowie zwierząt gospodarskich;

127) RF-01 – kwartalne statystyczne sprawozdanie o aktywach i pasywach finansowych;

128) R-KSRA – badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej;

129) R-KSRB – badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego;

130) R-r-oz – badanie plonów zbóż ozimych;

131) R-r-pw – badanie plonów niektórych ziemiopłodów rolnych;

132) R-r-s – badanie sadów według gatunków i odmian;

133) R-r-z – badanie plonów ziemniaków;

134) R-r-zb – badanie plonów zbóż oraz rzepaku i rzepiku;

135) S-10 – sprawozdanie o studiach wyższych;

136) S-11 – sprawozdanie o pomocy materialnej i socjalnej dla studentów i doktorantów;

137) S-12 – sprawozdanie o stypendiach naukowych, studiach podyplomowych i doktoranckich oraz zatrudnieniu w szkołach wyższych, instytutach naukowych i badawczych;

138) SG-01 – statystyka gminy: samorząd i transport;

139) SG-01 – statystyka gminy: leśnictwo i ochrona środowiska;

140) SG-01 – statystyka gminy: gospodarka mieszkaniowa i komunalna;

141) załącznik do sprawozdania SG-01 Statystyka gminy: gospodarka mieszkaniowa i komunalna;

142) SG-01 – statystyka gminy: środki trwałe;

143) załącznik Nr … do sprawozdania SG-01 Statystyka gminy: środki trwałe;

143a) SOF-1 — sprawozdanie z działalności fundacji, stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych;

143b) SOF-1e — informacja ewidencyjna o podmiotach, które nie wypełniły sprawozdania SOF-1;

143c) SOF-3 — sprawozdanie z działalności partii politycznych;

143d) SOF-4 — sprawozdanie z działalności samorządu gospodarczego i zawodowego oraz organizacji pracodawców;

143e) SOF-4e — informacja ewidencyjna o podmiotach, które nie wypełniły sprawozdania SOF-4;

144) SP – roczna ankieta przedsiębiorstwa;

145) SP-3 – sprawozdanie o działalności gospodarczej przedsiębiorstw;

146) SSI-01 – sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach;

147) SSI-02 – sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach sektora finansowego;

148) ST-P – statystyka powiatu: samorząd i transport;

149) ST-W – statystyka województwa: samorząd;

150) T-02 – sprawozdanie o usługach w transporcie i łączności;

151) T-04 – sprawozdanie o towarowym transporcie drogowym zarobkowym;

152) T-06 – sprawozdanie o pasażerskim transporcie drogowym;

153) T-08 – sprawozdanie o przewozach morską i przybrzeżną flotą transportową;

154) T-09 – sprawozdanie o morskiej i przybrzeżnej flocie transportowej;

155) T-10 – sprawozdanie o obrotach ładunkowych oraz długości nabrzeży w portach morskich;

156) T-11/k – sprawozdanie o taborze i przewozach w żegludze śródlądowej;

157) T-11/u – sprawozdanie o taborze żeglugi śródlądowej;

158) TD-E – kwestionariusz tygodniowy o przewozach ładunków pojazdem samochodowym;

159) TFI – sprawozdanie o wyniku finansowym towarzystwa funduszy inwestycyjnych;

160) TK-1 – sprawozdanie o działalności eksploatacyjnej transportu kolejowego;

161) TK-2 – sprawozdanie o przewozach ładunków transportem kolejowym;

162) TK-2a – sprawozdanie o przewozach ładunków w komunikacji międzynarodowej transportem kolejowym;

163) TK-3 – sprawozdanie o przewozach pasażerów transportem kolejowym;

164) TK-3a – sprawozdanie o przewozach pasażerów w komunikacji międzynarodowej transportem kolejowym;

165) TK-4 – sprawozdanie o pracy taboru kolejowego;

166) TK-5 – sprawozdanie o sieci kolejowej i dworcach kolejowych;

167) TK-6 – sprawozdanie o taborze kolejowym;

168) TK-7 – sprawozdanie o wypadkach kolejowych;

169) TWS-1 – sprawozdanie o długości dróg wodnych śródlądowych i liczbie śluzowań;

170) Z-02 – sprawozdanie o kosztach pracy;

171) Z-03 – sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach;

172) Z-05 – badanie popytu na pracę;

173) Z-06 – sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy;

174) załącznik do Z-06 – sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach nauczycieli akademickich;

175) Z-10 – sprawozdanie o warunkach pracy;

176) Z-12 – sprawozdanie o strukturze wynagrodzeń według zawodów;

177) ZD-2 – sprawozdanie z lecznictwa uzdrowiskowego, stacjonarnych zakładów rehabilitacji leczniczej;

178) ZD-3 – sprawozdanie z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej;

179) ZD-4 – sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego;

180) ZD-5 – sprawozdanie apteki i punktu aptecznego;

181) Z-KS – karta statystyczna strajku;

182) Z.1.MRiRW – dopłaty dla rolników z tytułu Jednolitej Płatności Obszarowej, Uzupełniającej Płatności Obszarowej.

2. Określa się wzory kwestionariuszy i ankiet statystycznych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012, prowadzonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na zasadzie dobrowolności udzielenia odpowiedzi:

1) AW-01 – statystyczna ankieta wyznaniowa;

2) BR-01 – książeczka budżetu gospodarstwa domowego;

3) BR-01a – badanie budżetów gospodarstw domowych. Karta statystyczna gospodarstwa domowego;

4) BR-01b – badanie budżetów gospodarstw domowych. Informacja o udziale w badaniu;

5) BR-04 – badanie budżetów gospodarstw domowych. Informacje uzupełniające o gospodarstwie domowym;

6) BR-05 – badanie budżetów gospodarstw domowych. Dochody w naturze z pracy najemnej;

7) DS-52G – uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej, kwestionariusz gospodarstwa domowego;

8) DS-52I – uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej, kwestionariusz indywidualny;

9) E-GD – ankieta o zużyciu paliw i energii w gospodarstwach domowych;

10) EU-SILC-G – europejskie badanie warunków życia ludności. Kwestionariusz gospodarstwa domowego;

11) EU-SILC-I – europejskie badanie warunków życia ludności. Kwestionariusz indywidualny;

12) KD-1G – kształcenie dorosłych, kwestionariusz gospodarstwa domowego;

13) KD-1I – kształcenie dorosłych, kwestionariusz indywidualny;

14) KGD-1 – kondycja gospodarstw domowych (postawy konsumentów). Kwestionariusz respondenta;

15) KGD-1a – kondycja gospodarstw domowych (postawy konsumentów). Wykaz osób zamieszkałych w mieszkaniu;

16) OS-GD – kwestionariusz o wydatkach poniesionych na ochronę środowiska w gospodarstwach domowych według rodzajów nakładów i elementów środowiska;

17) PLC-C – badanie obrotu towarów i usług w ruchu granicznym;

18) PLC-P – badanie obrotu towarów i usług w ruchu granicznym;

19) SN-01 – statystyczna ankieta stowarzyszeń narodowościowych;

20) SSI-10G – wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych;

21) SSI-10I – wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych;

22) ZD – ankieta, badanie aktywności ekonomicznej ludności;

23) ZD-F – przejście z pracy na emeryturę. Ankieta modułowa BAEL;

24) ZG – kartoteka gospodarstwa domowego, badanie aktywności ekonomicznej ludności.

3. Wzory formularzy sprawozdawczych i ankiet statystycznych, o których mowa w ust. 1, są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

4. Wzory kwestionariuszy i ankiet statystycznych, o których mowa w ust. 2, są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 2. 1. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej:

1) GUGiK-1.00 – sprawozdanie o mapie zasadniczej;

2) GUGiK-2.00 – sprawozdanie o geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu;

3) GUGiK-3.00 – sprawozdanie o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji;

4) GUGiK-3.0 – wojewódzkie zestawienie zbiorcze o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji z danych powiatowych GUGiK-3.00;

5) GUGiK-4.00 – sprawozdanie o szczegółowej osnowie geodezyjnej.

2. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej:

1) GUNB-1 – obiekty budowlane oddane do użytkowania;

2) GUNB-2 – nakazy rozbiórki obiektów budowlanych;

3) PP 1 — planowanie przestrzenne w gminie.

3. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw gospodarki:

1) GAZ-1 – sprawozdanie o obrocie gazem koksowniczym;

2) GAZ-2 – sprawozdanie o obrocie gazem ziemnym z odmetanowania kopalń;

3) GAZ-3 – sprawozdanie o działalności przedsiębiorstw gazowniczych;

4) G-09.1 – sprawozdanie o obrocie węglem kamiennym;

5) G-09.2 – sprawozdanie o mechanicznej przeróbce węgla;

6) G-09.3 – sprawozdanie o wydobyciu i obrocie węglem brunatnym;

7) G-09.4 – sprawozdanie o imporcie i przywozie (nabyciu wewnątrzunijnym) węgla kamiennego;

8) G-09.5 – sprawozdanie o przychodach, kosztach i wynikach z działalności w górnictwie węgla kamiennego;

9) G-09.6 – sprawozdanie o zatrudnieniu, wydajności, płacach i przepracowanym czasie pracy w górnictwie węgla kamiennego;

10) G-09.7 – sprawozdanie o inwestycjach w górnictwie węgla kamiennego;

11) G-09.8 – sprawozdanie o płatnościach publiczno- i cywilnoprawnych realizowanych przez górnictwo węgla kamiennego oraz o strukturze zobowiązań i należności górnictwa węgla kamiennego;

12) G-09.9 – sprawozdanie o zasobach węgla kamiennego;

13) G-09.10 – sprawozdanie o skutkach środowiskowych działalności górnictwa węgla kamiennego;

14) G-09.11 – sprawozdanie o odmetanowywaniu i zagospodarowaniu metanu pochodzącego z kopalń węgla kamiennego;

15) G-10.m – miesięczne dane o energii elektrycznej;

16) G-10.1k – sprawozdanie o działalności elektrowni cieplnej zawodowej;

17) G-10.1(w)k – sprawozdanie o działalności elektrowni wodnej/elektrowni wiatrowej;

18) G-10.2 – sprawozdanie o działalności elektrowni cieplnej zawodowej;

19) G-10.3 – sprawozdanie o mocy i produkcji energii elektrycznej i ciepła elektrowni (elektrociepłowni) przemysłowej;

20) G-10.4(D)k – sprawozdanie o działalności przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się dystrybucją energii elektrycznej;

21) G-10.4(Ob)k – sprawozdanie przedsiębiorstwa energetycznego prowadzącego obrót energią elektryczną;

22) G-10.4(P)k – sprawozdanie o działalności operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego;

23) G-10.5 – sprawozdanie o stanie urządzeń elektrycznych;

24) G-10.6 – sprawozdanie o mocy i produkcji elektrowni wodnych, wiatrowych i innych źródeł odnawialnych;

25) G-10.7 – sprawozdanie o przepływie energii elektrycznej (według napięć) w sieci przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się dystrybucją energii elektrycznej;

26) G-10.7(P) – sprawozdanie o przepływie energii elektrycznej (według napięć) w sieci najwyższych napięć;

27) G-10.8 – sprawozdanie o sprzedaży/dostawie oraz zużyciu energii elektrycznej według jednostek podziału administracyjnego;

28) G-11e – sprawozdanie o cenach energii elektrycznej według kategorii standardowych odbiorców końcowych;

29) G-11g – sprawozdanie o cenach gazu ziemnego według kategorii standardowych odbiorców końcowych;

30) G-11n – sprawozdanie o cenach produktów naftowych i biopaliw;

31) MG-01 – produkcja wyrobów hutniczych;

32) MG-02r – roczna produkcja wyrobów hutniczych;

33) MG-06 – bilans złomu stalowego i żeliwnego w sektorze hutniczym;

34) MG-07 – obroty złomów w jednostkach handlowych;

35) MG-12 – postęp techniczny i technologiczny oraz ochrona środowiska;

36) MG-15 – produkcja i sprzedaż w koksownictwie;

37) MG-16 – zużycie węgla koksowego;

38) MG-17 – bilans koksu;

39) MG-18 – zatrudnienie według wieku w koksownictwie;

40) MG-19 – zatrudnienie i czas pracy w koksownictwie;

41) MG-20 – nakłady inwestycyjne w koksownictwie na lata 2010–2014;

42) MG-21 – import węgla koksowego do produkcji koksu;

43) MG/NZ – sprawozdanie o nowych zamówieniach;

44) MG/NZ/D – sprawozdanie o nowych zamówieniach;

45) MG/PZ – sprawozdanie o portfelu zamówień;

46) MG/PZ/D – sprawozdanie o portfelu zamówień;

47) MG/SZ – sprawozdanie z budowy statków;

48) MG/PZR – sprawozdanie o portfelu zamówień na remonty statków;

49) MG/RS – sprawozdanie z remontów statków;

50) RAF-1 – sprawozdanie z rozliczenia procesu przemiany w przedsiębiorstwach wytwarzających i przerabiających produkty rafinacji ropy naftowej;

51) RAF-2 – sprawozdanie o produkcji, obrocie, zapasach oraz o infrastrukturze magazynowej i przesyłowej ropy naftowej i produktów naftowych.

4. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:

1) KK-1 – roczne sprawozdanie o filmach długometrażowych wprowadzonych do rozpowszechniania w kinach;

2) KN-1 – działalność archiwalna.

5. Określa się wzór formularza sprawozdawczego do badania statystycznego, ustalonego w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej: KFT-2 – sprawozdanie z działalności polskiego związku sportowego.

6. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw nauki:

1) MN-01 – sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej w dziedzinie biotechnologii w jednostkach naukowych;

2) MN-02 – sprawozdanie o działalności w dziedzinie biotechnologii w przedsiębiorstwach.

7. Określa się wzór formularza sprawozdawczego do badania statystycznego, ustalonego w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012, prowadzonego przez Ministra Obrony Narodowej: PM-1 – roczne sprawozdanie o pojazdach i maszynach.

8. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw pracy:

1) MPiPS-01 – sprawozdanie o rynku pracy;

2) załącznik nr 1 do sprawozdania MPiPS-01. Bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy;

3) załącznik nr 2 do sprawozdania MPiPS-01. Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy, poszukujący pracy oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej;

4) załącznik nr 3 do sprawozdania MPiPS-01. Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalności;

5) załącznik nr 4 do sprawozdania MPiPS-01. Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, szkolenie bezrobotnych i poszukujących pracy, staż i przygotowanie zawodowe dorosłych;

6) załącznik nr 5 do sprawozdania MPiPS-01. Bezrobotni oraz poszukujący pracy zamieszkali na wsi według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy;

7) załącznik nr 6 do sprawozdania MPiPS-01. Aktywne programy rynku pracy;

8) załącznik nr 7 do sprawozdania MPiPS-01. Bezrobotni według gmin;

9) załącznik nr 8 do sprawozdania MPiPS-01. Umowy z agencjami zatrudnienia i programy specjalne;

10) MPiPS-02 – sprawozdanie o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy;

11) MPiPS-03 – sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach;

12) MPiPS-04 – sprawozdanie o wydawanych zezwoleniach na pracę cudzoziemców w RP;

13) MPiPS-05 – sprawozdanie o placówkach zapewniających całodobową opiekę i wsparcie;

14) MPiPS-06 – sprawozdanie o instytucjonalnej obsłudze rynku pracy;

15) MPiPS-06 – sprawozdanie o instytucjonalnej obsłudze rynku pracy;

16) MPiPS-07 – sprawozdanie o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu.

9. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa:

1) ZŚOR – ankieta o zużyciu środków ochrony roślin;

2) RRW-1 – sprawozdanie z badania zużycia środków ochrony roślin;

3) RRW-1 – sprawozdanie z badania zużycia środków ochrony roślin;

4) RRW-3 – sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie nadzoru weterynaryjnego, organizacji i stanu kadr w Inspekcji Weterynaryjnej;

5) RRW-5 – sprawozdanie z działalności i stanu sanitarnego obiektów, w których produkowane są produkty pochodzenia zwierzęcego;

6) RRW-6 – sprawozdanie z wyników urzędowego badania zwierząt i mięsa;

7) RRW-7 – sprawozdanie o chorobach zakaźnych zwierząt;

8) RRW-17 – sprawozdanie z inseminacji krów i jałowic;

9) RRW-18 – sprawozdanie o liczbie porcji nasienia knurów wprowadzonych do obrotu.

10. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi:

1) RRW-2 – sprawozdanie z realizacji inwestycji w zakresie wodociągów i sanitacji wsi;

2) RRW-8 – sprawozdanie z wykonania prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa;

3) RRW-9 – sprawozdanie z wykonania prac scaleniowych;

4) RRW-10 – sprawozdanie ze stanu ilościowego oraz utrzymania wód i urządzeń melioracji wodnych;

5) RRW-11 – sprawozdanie z realizacji przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej, rekultywacji i zagospodarowania gruntów oraz zasobów i eksploatacji złóż torfu;

6) RRW-12 – sprawozdanie z przebiegu realizacji przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie gromadzenia i wykorzystywania środków z należności, opłat rocznych i innych wymienionych w ustawie;

7) RRW-13 – sprawozdanie z wykonania obiektów małej retencji wodnej.

11. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa:

1) RRW-19 – sprawozdanie o wynikach ekonomicznych statku rybackiego;

2) RRW-20 – sprawozdanie o wynikach ekonomicznych zakładu przetwórstwa rybnego;

3) RRW-22 – zestawienie dotyczące powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli;

4) RRW-23 – zestawienie dotyczące gospodarki rybackiej prowadzonej w publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących.

12. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych:

1) RRW-16 – sprawozdanie z produkcji i sprzedaży suszu paszowego;

2) RRW-26 – sprawozdanie miesięczne ze skupu mleka oraz produkcji przetworów mlecznych;

3) RRW-27 – sprawozdanie ze skupu surowców oraz produkcji przetworów mlecznych;

4) RRW-28 – sprawozdanie kwartalne o produkcji, zapasach i rozdysponowaniu alkoholu etylowego.

13. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012, prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości:

1) MS-DB1 – sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w jednostkach sądownictwa powszechnego;

2) MS-DB2 – sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych;

3) MS-DB3 – sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w instytutach naukowych resortu sprawiedliwości;

4) MS-DB5 – sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w zakładach dla nieletnich;

5) MS-DB6 – sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń Ministerstwa Sprawiedliwości;

6) MS-DB7 – sprawozdanie z wy konania zatrudnienia i wynagrodzeń w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury;

7) MS-Kom23 – sprawozdanie z czynności komornika;

8) MS-Not24 – sprawozdanie notariusza z czynności notarialnych;

9) MS-RODK-25 – sprawozdanie z działalności Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego;

10) MS-S1 – sprawozdanie w sprawach cywilnych;

11) MS-S1 – sprawozdanie w sprawach cywilnych;

12) MS-S1 – sprawozdanie w sprawach cywilnych;

13) MS-S5 – sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych;

14) MS-S5 – sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych;

15) MS-S5 – sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych;

16) MS-S6 – sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej;

17) MS-S6 – sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej;

18) MS-S6 wojsk. – sprawozdanie w sprawie osób prawomocnie osądzonych (według właściwości rzeczowej);

19) MS-S7 – sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia;

20) MS-S7 wojsk. – sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia;

21) MS-S8 wojsk. – sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych w postępowaniu odwoławczym;

22) MS-S9 wojsk. – sprawozdanie w sprawach o ułaskawienie;

23) MS-S9 wojsk. – sprawozdanie w sprawach o ułaskawienie;

24) MS-S10 – sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej;

25) MS-S10 – sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej;

26) MS-S10 wojsk. – sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej;

27) MS-S10 wojsk. – sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej;

27a) MS-S11/12 — sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;

27b) MS-S11/12 — sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;

27c) MS-S11/12 — sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;

28) (uchylony);

29) (uchylony);

30) (uchylony);

31) (uchylony);

32) (uchylony);

33) MS-S16 – sprawozdanie w sprawach rodzinnych z zakresu spraw cywilnych z wyłączeniem spraw nieletnich;

34) MS-S18 – sprawozdanie w sprawach rodzinnych nieletnich;

35) MS-S19 – sprawozdanie w sprawach gospodarczych;

36) MS-S19 – sprawozdanie w sprawach gospodarczych;

37) MS-S19k – sprawozdanie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji, regulacji energetyki, telekomunikacji i transportu kolejowego;

38) MS-S19z – sprawozdanie w sprawach z zakresu ochrony wspólnotowych znaków towarowych i wspólnotowych wzorów przemysłowych;

39) MS-S20KRS – sprawozdanie w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej);

40) MS-S20KW – sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych;

41) MS-S20UN – sprawozdanie w sprawach upadłościowych i naprawczych (według właściwości rzeczowej);

42) MS-S20z – sprawozdanie w sprawach rejestrowych w zakresie Rejestru Zastawów (według właściwości rzeczowych);

43) MS-S28 – karta statystyczna w sprawie karnej z oskarżenia publicznego z orzeczenia prawomocnego;

44) MS-S40 – sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej;

45) MS-Stp1 – zgłoszenie o wszczęciu postępowania;

46) MS-Stp2 – zgłoszenie o zakończeniu postępowania;

47) MS-ZK-1 – miesięczne sprawozdanie o tymczasowo aresztowanych, skazanych i ukaranych. Ewidencja osadzonych;

48) MS-ZK-2 – miesięczne sprawozdanie o zatrudnieniu tymczasowo aresztowanych, skazanych i ukaranych;

49) MS-ZK-3 – kwartalne sprawozdanie o tymczasowo aresztowanych, skazanych i ukaranych poddanych terapii w związku z uzależnieniami, poddanych badaniom psychiatrycznym i psychologicznym według przyczyn samoagresji, wnioski o warunkowe zwolnienie;

50) MS-ZK-4 – sprawozdanie z zatrudnienia i wynagrodzeń;

51) MS-ZK-5 – roczne sprawozdanie o orzeczeniach aktualnie wykonywanych wobec tymczasowo aresztowanych, skazanych i ukaranych według wymiaru kary, rodzajów przestępstw, a także o tymczasowo aresztowanych i skazanych według wieku oraz o powrotności do przestępstw;

52) MS-ZK-6 – sprawozdanie o nauczaniu skazanych;

53) MS-ZK-7 – sprawozdanie z działania więziennej służby zdrowia;

54) MS-ZK-8 – sprawozdanie o zatrudnieniu funkcjonariuszy i pracowników w jednostkach budżetowych więziennictwa;

55) MS-ZN26p – sprawozdanie z ewidencji wychowanków w zakładzie poprawczym;

56) MS-ZN26s – sprawozdanie z ewidencji wychowanków w schronisku dla nieletnich;

57) MS-ZN27p – sprawozdanie z zakresu nauki wychowanków w zakładzie poprawczym;

58) MS-ZN27s – sprawozdanie z zakresu nauki wychowanków w schronisku dla nieletnich.

14. Określa się wzór formularza sprawozdawczego do badania statystycznego, ustalonego w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego: EN-1 – sprawozdanie o liczbie kandydatów i przyjętych na studia stacjonarne i niestacjonarne.

15. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw turystyki:

1) DT-OJ – charakterystyka pobytu w Polsce i wydatki poniesione przez odwiedzających jednodniowych na terenie Polski;

2) DT-POL – wydatki poniesione przez odwiedzających jednodniowych za granicą;

3) DT-TKR – krajowe i zagraniczne wyjazdy turystyczne Polaków w ciągu 3 miesięcy poprzedzających badanie;

4) DT-TZ – charakterystyka turystów zagranicznych odwiedzających Polskę, charakterystyka ich pobytu w Polsce, w tym wielkość wydatków;

5) POL – zestawienie zbiorcze z przejść granicznych – liczba dokonanych obserwacji pomiarowych według czasu i miejsca pomiaru;

6) ZAG – zestawienie zbiorcze z przejść granicznych – liczba dokonanych obserwacji pomiarowych według czasu i miejsca pomiaru.

16. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw środowiska:

1) OŚ-2a – sprawozdanie z działalności Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie badań powietrza, wód i gleb oraz gospodarki odpadami;

2) OŚ-2b – sprawozdanie z działalności kontrolnej wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska;

3) OŚ-2c – sprawozdanie z działalności Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie pomiarów hałasu i pól elektromagnetycznych;

4) OŚ-3 – sprawozdanie z działalności Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie ochrony przed hałasem;

5) OŚ-4g – sprawozdanie z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej;

6) załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4g – obliczanie nadwyżki dochodów budżetu gminy pochodzących z opłat i kar środowiskowych podlegającej przekazaniu na rzecz wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej;

7) OŚ-4p – sprawozdanie z gospodarowania dochodami budżetu powiatu pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej;

8) załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4p – obliczanie nadwyżki dochodów budżetu powiatu pochodzących z opłat i kar środowiskowych podlegającej przekazaniu na rzecz wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej;

9) OŚ-4/p – półroczne sprawozdanie z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz z redystrybucji tych wpływów;

10) OŚ-4/r – roczne sprawozdanie z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz z redystrybucji tych wpływów;

11) OŚ-4w/n – sprawozdanie z gospodarowania wojewódzkim funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej/Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

12) OŚ-26 – zestawienie udokumentowanych zasobów wód podziemnych i wyników prac hydrogeologicznych;

13) OŚ-27 – sprawozdanie z przebiegu realizacji przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie wyłączenia gruntów leśnych;

14) OŚ-29/k – kwestionariusz o kosztach bieżących poniesionych na ochronę środowiska.

17. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych:

1) MSW-29 – sprawozdanie o pracujących w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej MSW;

2) MSW-30 – sprawozdanie o specjalistach pracujących w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej MSW;

3) MSW-32 – sprawozdanie z działalności ambulatoryjnej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej MSW;

4) MSW-33 – sprawozdanie z działalności zakładu długoterminowej, stacjonarnej opieki zdrowotnej MSW;

5) MSW-34 – sprawozdanie o zarejestrowanych w poradni kardiologicznej;

6) MSW-35 – sprawozdanie o leczonych w poradni skórno-wenerologicznej;

7) MSW-36 – sprawozdanie z działalności poradni zdrowia psychicznego;

8) MSW-37 – sprawozdanie dodatkowe, dane z działalności pracowni ortodontycznej i protetyki stomatologicznej;

9) MSW-38 – sprawozdanie z działalności działów usprawniania leczniczego;

10) MSW-41 – sprawozdanie z działalności profilaktycznej;

11) MSW-42 – sprawozdanie z działalności ambulatoriów;

12) MSW-43 – sprawozdanie z działalności szpitala ogólnego i szpitala specjalistycznego;

13) MSW-44 – sprawozdanie z pobrań krwi w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSW, poza Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSW oraz zużycia krwi i jej składników;

14) MSW-45 – sprawozdanie z lecznictwa uzdrowiskowego, stacjonarnych zakładów rehabilitacji leczniczej;

15) MSW-47a – sprawozdanie o działalności sanitarno-epidemiologicznej.

18. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw zdrowia:

1) MZ-03 – sprawozdanie o finansach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;

2) MZ-06 – sprawozdanie z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach;

3) MZ-10A – sprawozdanie o uprawnionych do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty;

4) MZ-10B – sprawozdanie o uprawnionych do wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej;

5) MZ-10C – sprawozdanie o uprawnionych do wykonywania zawodu farmaceuty;

6) MZ-10D – sprawozdanie o uprawnionych do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego;

7) MZ-11 – sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej;

8) MZ-12 – sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej;

9) MZ-13 – roczne sprawozdanie o leczonych w poradni gruźlicy i chorób płuc;

10) MZ-14 – roczne sprawozdanie o leczonych w poradni skórno-wenerologicznej;

11) MZ-15 – sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych;

12) MZ-19 – sprawozdanie z działalności zespołu/oddziału leczenia środowiskowego/domowego;

13) MZ-24 – roczne sprawozdanie o przerwaniach ciąży wykonanych w placówkach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej;

14) MZ-29 – sprawozdanie o działalności szpitala ogólnego;

15) MZ-29A – sprawozdanie o działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie długoterminowej, stacjonarnej opieki zdrowotnej;

16) MZ-30 – sprawozdanie podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie psychiatrycznej opieki stacjonarnej;

17) MZ-35 – sprawozdanie z działalności wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy;

18) MZ-35A – sprawozdanie lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne pracujących;

19) MZ-35B – sprawozdanie z działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą realizującego świadczenia z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami;

20) MZ-42 – sprawozdanie z działalności regionalnego centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa;

21) MZ-45 – sprawozdanie o działalności kontrolno-represyjnej oraz w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;

22) MZ-45A – sprawozdanie z zatrudnienia;

23) MZ-46 – sprawozdanie z działalności w zakresie higieny komunalnej;

24) MZ-48 – sprawozdanie z działalności w zakresie higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku;

25) MZ-49 – sprawozdanie z działalności oświatowo-zdrowotnej i promocji zdrowia;

26) MZ-50 – sprawozdanie z działalności w zakresie higieny pracy;

27) MZ-52 – sprawozdanie z zakresu higieny radiacyjnej;

28) MZ-53 – sprawozdanie z działalności w zakresie higieny dzieci i młodzieży;

29) MZ-54 – roczne sprawozdanie ze szczepień ochronnych;

30) MZ-55 – meldunek o zachorowaniach na grypę;

31) MZ-56 – dwutygodniowe, kwartalne, roczne sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach;

32) MZ-57 – roczne sprawozdanie o zachorowaniach na wybrane choroby zakaźne według płci, wieku, miejsca zamieszkania oraz ich sezonowości;

33) MZ-58 – roczne sprawozdanie o zachorowaniach na wybrane choroby zakaźne według stanu zaszczepienia, płci, wieku oraz miejsca zamieszkania;

34) MZ-88 – sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą;

35) MZ-88A – sprawozdanie o zatrudnieniu wybranej kadry medycznej w administracji i szkołach wyższych;

36) MZ-89 – sprawozdanie o specjalistach zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą;

37) MZ/N-1a – karta zgłoszenia nowotworu złośliwego;

38) MZ/Szp-11 – karta statystyczna szpitalna ogólna;

39) MZ/Szp-11B – karta statystyczna psychiatryczna;

40) PARPA-G1 – sprawozdanie z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

19. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012, prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego:

1) KNF-02 – sprawozdanie statystyczne o działalności ubezpieczeniowej zakładów ubezpieczeń;

2) KNF-03 – sprawozdanie statystyczne powszechnych towarzystw emerytalnych.

20. Określa się wzór formularza sprawozdawczego do badania statystycznego, ustalonego w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012, prowadzonego przez Szefa Służby Cywilnej: Z-14 – sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w administracji publicznej i innych jednostkach.

21. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012, prowadzonych przez Prokuratora Generalnego:

1) PG-DB 4 – sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury;

2) PG-P1CA – sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w sprawach cywilnych i administracyjnych;

3) PG-P1K – sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w sprawach karnych;

4) PG-P1K wojsk. – sprawozdanie z działalności wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury w sprawach karnych;

5) PG-P1N – sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w zakresie zwierzchniego nadzoru służbowego sprawowanego przez prokuratora nadrzędnego w sprawach karnych, cywilnych i administracyjnych;

6) PG-P2 – sprawozdanie z czynności dochodzeniowo-śledczych prowadzonych przez innych niż prokurator oskarżycieli;

7) Stp1 – zgłoszenie o wszczęciu postępowania;

8) Stp2 – zgłoszenie o zakończeniu postępowania;

9) Stp3 – zgłoszenie o przestępstwie stwierdzonym w zakończonym postępowaniu przygotowawczym, podejrzanych i pokrzywdzonych;

10) Stp5 – zgłoszenie o podjęciu, wznowieniu, przekazaniu, połączeniu do wspólnego prowadzenia, zwrocie akt do uzupełnienia.

22. Wzory formularzy sprawozdawczych, kwestionariuszy i ankiet statystycznych, o których mowa w ust. 1–21, są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Określa się wzory zestawień tabelarycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012, przekazywanych Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego:

1) ŁP-1 – zestawienie tabelaryczne z danymi o środkach technicznych w zakresie poczty i o usługach pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym;

2) ŁP-2 – zestawienie tabelaryczne z danymi o usługach pocztowych i o liczbie placówek pocztowych;

3) ŁP-3 – zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie abonentów radia i telewizji;

4) ŁP-4 – zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie operatorów pocztowych, usługach pocztowych i placówkach operatorów poza Pocztą Polską;

5) ŁT-1 – zestawienie tabelaryczne z danymi o usługach telekomunikacyjnych;

6) ŁT-2 – zestawienie tabelaryczne z danymi o łączach głównych i abonentach;

7) ŁT-6 – zestawienie tabelaryczne z danymi o stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej oraz o usługach dostępu do sieci Internet;

8) ŁT-7 – zestawienie tabelaryczne z danymi o środkach technicznych w zakresie radiokomunikacji oraz o abonentach telewizji kablowej;

9) MT-1 – zestawienie tabelaryczne z danymi o działalności metra;

10) PERN-1 – zestawienie tabelaryczne z danymi o długości rurociągów i przetłaczaniu ropy i produktów naftowych;

11) PL-1 – zestawienie tabelaryczne z danymi o ruchu samolotów, pasażerów i ładunków w porcie lotniczym;

12) TL-1 – zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie zarejestrowanej floty lotniczej w ULC;

13) TWA – wykaz armatorów, którzy posiadają tabor żeglugi śródlądowej;

14) WINS – wykaz inwestorów (innych niż indywidualni – realizujący budynki mieszkalne na własne potrzeby – oraz fundacje, kościoły i związki wyznaniowe), którzy oddali do użytkowania nowe budynki mieszkalne;

15) Z.2.GIJHARS – dane zbiorcze o powierzchni i zbiorach chmielu, odmianach, liczbie plantacji i plantatorów;

16) Z.3.ARR – dane zbiorcze o powierzchni i zbiorach buraków cukrowych przeznaczonych do produkcji cukru;

17) Z.4.IERiGŻ-PIB – bilans ryb i owoców morza;

18) ZOŚ-1 – zestawienie tabelaryczne w zakresie sztucznych zbiorników wodnych;

19) ZOŚ-2 – zestawienie tabelaryczne w zakresie wyższych szczytów w pasmach górskich i największych głębokości na morskich wodach wewnętrznych;

20) ZOŚ-3 – zestawienie tabelaryczne w zakresie najgłębszych i najdłuższych jaskiń;

21) ZOŚ-4 – zestawienie tabelaryczne. Monitoring zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych, zasobów wód leczniczych i termalnych;

22) ZOŚ-5 – zestawienie tabelaryczne o zasobach wód powierzchniowych;

23) ZOŚ-6 – zestawienia tabelaryczne w zakresie jakości osadów dennych rzek i jezior, w tym zawartość metali ciężkich i związków organicznych;

24) ZOŚ-7 – zestawienie tabelaryczne „Rodzinne ogrody działkowe”;

25) ZOŚ-8 – zestawienie tabelaryczne „Stan pszczelarstwa w Polsce”.

2. Wzory zestawień tabelarycznych, o których mowa w ust. 1, są określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 76, poz. 489 oraz z 2011 r. Nr 131, poz. 764, Nr 139, poz. 814, Nr 171, poz. 1016 i Nr 204, poz. 1195.