ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 7 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom Agencji Wywiadu za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i za brak lokalu mieszkalnego

Na podstawie art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom Agencji Wywiadu za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i za brak lokalu mieszkalnego (Dz. U. Nr 160, poz. 1555) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Wysokość równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego oblicza się przez mnożenie kwoty 118 zł i liczby norm zaludnienia przysługujących funkcjonariuszowi i każdemu członkowi jego rodziny przy przydziale lokalu mieszkalnego, określonych w przepisach w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy, zwanych dalej „normami zaludnienia”, według stanu na dzień 1 stycznia danego roku.”;

2) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Wysokość równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego wynosi dla funkcjonariusza w służbie stałej:

1) posiadającego rodzinę – 10,90 zł dziennie;

2) samotnego – 5,50 zł dziennie.”.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się od dnia 1 stycznia 2005 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i Nr 166, poz. 1609 oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1159, Nr 171, poz. 1800, Nr 267, poz. 2647 i Nr 273, poz. 2703.