ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2009

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 79, poz. 663) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa przeniesienie planowanych wydatków budżetowych oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń między częściami 17 — Administracja publiczna i 42 — Sprawy wewnętrzne, w zakresie realizacji zadań związanych z prowadzeniem centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców, z zachowaniem przeznaczenia środków publicznych wynikających z ustawy budżetowej.

§ 2. 1. Przenosi się planowane wydatki budżetowe z części 17 — Administracja publiczna, w kwocie 1 000 000 zł, do części 42 — Sprawy wewnętrzne.

2. Szczegółowy podział planowanych wydatków, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Przenosi się limity zatrudnienia i kwoty wynagrodzeń z części 17 — Administracja publiczna do części 42 — Sprawy wewnętrzne.

2. Szczegółowy plan przeniesień limitów i kwot, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. Przepisy rozporządzenia stosuje się od dnia 12 czerwca 2009 r.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. (poz. 912)