ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Patentowemu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 oraz z 2004 r. Nr 33, poz. 286) zarządza się, co następuje:

§ 1. Urzędowi Patentowemu Rzeczypospolitej Polskiej nadaje się statut stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Patentowemu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 101, poz. 1092).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 2004 r. (poz. 1484)

STATUT URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ