ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 6 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Wywiadu

Na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 86, poz. 792 i Nr 180, poz. 1761) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) „ustawie o ochronie informacji niejawnych” — rozumie się przez to ustawę z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228);”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się przyjęciem przez jednostkę organizacyjną AW właściwą w sprawach kadr pisemnego podania o przyjęcie do służby w AW.

2. W razie konieczności zapewnienia szczególnej ochrony danych osobowych kandydata do służby w AW, Szef AW lub upoważniony przez niego funkcjonariusz może wyznaczyć inną jednostkę organizacyjną AW niż określona w ust. 1 do przyjęcia podania, o którym mowa w ust. 1, oraz prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.

3. W przypadku niespełniania przez kandydata wymogów określonych w ustawie kierownik jednostki organizacyjnej AW, o której mowa w ust. 1 albo ust. 2, może odmówić poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu albo postępowanie takie przerwać w każdym czasie bez podania przyczyn.”;

3) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kandydat, którego zawiadomiono o przyjęciu jego podania, dostarcza jednostce organizacyjnej AW, o której mowa w § 3 ust. 1 albo ust. 2, następujące dokumenty:

1) wypełniony kwestionariusz osobowy wraz z 3 aktualnymi fotografiami;

2) własnoręcznie napisany życiorys;

3) świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby;

4) dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, w tym specjalistyczne;

5) książeczkę wojskową;

6) wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego, określoną w przepisach ustawy o ochronie informacji niejawnych;

7) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające jego umiejętności i osiągnięcia zawodowe.”;

4) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Funkcjonariusz pełniący służbę w jednostce organizacyjnej, o której mowa w § 3 ust. 1 albo ust. 2, przeprowadza z kandydatem rozmowę kwalifikacyjną w celu ustalenia przydatności kandydata do służby w AW, motywacji do jej podjęcia oraz poznania jego cech osobowych”;

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Kandydat, który ubiega się o przyjęcie do służby w AW na stanowisko wymagające szczególnych umiejętności lub predyspozycji, może być poddany:

1) testowi sprawności fizycznej;

2) badaniu psychofizjologicznemu;

3) badaniu psychologicznemu;

4) innym badaniom i czynnościom mającym na celu sprawdzenie przydatności kandydata do służby na takim stanowisku.

2. Kierownik jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 3 ust. 1 albo ust. 2, decyduje o poddaniu kandydata do służby w AW testowi, badaniom lub czynnościom określonym w ust. 1.”;

6) wzór kwestionariusza osobowego stanowiący załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Do postępowań kwalifikacyjnych rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie przepisów rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 53, poz. 273, Nr 84, poz. 455, Nr 117, poz. 677 i Nr 230, poz. 1371 oraz z 2012 r. poz. 627 i 908.