ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 6 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2008

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2008 (Dz. U. Nr 36, poz. 202, Nr 85, poz. 518, Nr 106, poz. 677 i Nr 200, poz. 1232) w załączniku nr 3 do rozporządzenia wzory formularzy:

1) MS-Kom 23 — sprawozdanie z czynności komornika,

2) MS-P1K— sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury dotyczące ewidencji spraw, czynności procesowych prokuratora w sprawach karnych, w tym w zakresie nadzoru sprawowanego nad postępowaniem przygotowawczym prowadzonym przez Policję lub inne uprawnione organy,

3) MS-P3 — karta statystyczna z aktu oskarżenia,

4) MS-RODK-25 — sprawozdanie z działalności Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego,

5) MS-S1 — sprawozdanie w sprawach cywilnych i gospodarczych w postępowaniu odwoławczym w sądzie apelacyjnym,

6) MS-S5 — sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych w sądzie okręgowym,

7) MS-S6 — sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej w sądzie okręgowym,

8) MS-S10 — sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej w sądzie rejonowym,

9) MS-S10 — sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej w sądzie okręgowym,

10) MS-S11 — sprawozdanie z zakresu ubezpieczeń społecznych według rodzajów spraw i właściwości rzeczowej w sądzie rejonowym.

11) MS-S11 — sprawozdanie z zakresu ubezpieczeń społecznych według rodzajów spraw i właściwości rzeczowej w sądzie okręgowym,

12) MS-S11 — sprawozdanie z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy w postępowaniu odwoławczym w sądzie apelacyjnym,

13) MS-S12 — sprawozdanie z zakresu prawa pracy według rodzajów spraw i właściwości rzeczowej w sądzie okręgowym,

14) MS-S16 — sprawozdanie w sprawach rodzinnych z zakresu spraw cywilnych, z wyłączeniem spraw nieletnich w sądzie rejonowym,

15) MS-S18 — sprawozdanie w sprawach rodzinnych nieletnich w sądzie rejonowym,

16) MS-S19 — sprawozdanie w sprawach gospodarczych w sądzie rejonowym,

17) MS-S19 — sprawozdanie w sprawach gospodarczych w sądzie okręgowym,

18) MS-S20KW — sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych,

19) MS-S20UN — sprawozdanie w sprawach upadłościowych i naprawczych (według właściwości rzeczowej),

20) MS-S28 — karta statystyczna w sprawie karnej z oskarżenia publicznego z orzeczenia prawomocnego,

21) MS-S40 — sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej,

22) MS ZK-3 — kwartalne sprawozdanie o tymczasowo aresztowanych, skazanych i ukaranych poddanych terapii w związku z uzależnieniami, poddanych badaniom psychiatrycznym i psychologicznym według przyczyń samoagresji, wnioski o warunkowe zwolnienie,

23) MS-ZN26p — sprawozdanie z ewidencji wychowanków w zakładzie poprawczym,

24) MS-ZN26s — sprawozdanie z ewidencji wychowanków w schronisku dla nieletnich,

25) MS-ZN27p — sprawozdanie z zakresu nauki wychowanków w zakładzie poprawczym

— otrzymują brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik 1


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172 oraz z 2008 r. Nr 227, poz. 1505.