ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie przetwarzania przez Centralne Biuro Antykorupcyjne informacji i danych stanowiących tajemnicę bankową oraz informacji dotyczących umów o rachunek papierów wartościowych, umów o rachunek pieniężny, umów ubezpieczenia lub innych umów dotyczących obrotu instrumentami finansowymi

Na podstawie art. 23 ust. 15 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 621, 627 i 664) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)  sposoby przetwarzania w zbiorach danych prowadzonych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, zwane dalej „CBA”, informacji i danych stanowiących tajemnicę bankową oraz informacji dotyczących umów o rachunek papierów wartościowych, umów o rachunek pieniężny, umów ubezpieczenia lub innych umów dotyczących obrotu instrumentami finansowymi, zwanych dalej „informacjami i danymi”;

2)  rodzaje jednostek organizacyjnych CBA, uprawnionych do korzystania ze zbiorów danych;

3)  wzory dokumentów obowiązujących przy przetwarzaniu danych.

§ 2. Przetwarzanie informacji i danych odbywa się w sposób zabezpieczający je przed nieuprawnionym do nich dostępem w:

1)  systemach teleinformatycznych, w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych;

2)  innych systemach teleinformatycznych zapewniających rozliczalność, integralność i poufność danych oraz uwierzytelnianie użytkowników — za pomocą rozwiązań sprzętowo-programowych, umożliwiających przechowywanie, wyszukiwanie, wydruk, analizę, wizualizację graficzną oraz odkrywanie pomiędzy nimi związków.

§ 3. Do korzystania z informacji i danych są uprawnione jednostki organizacyjne CBA, prowadzące czynności operacyjno-rozpoznawcze oraz kontrolne.

§ 4. 1. Wzory dokumentów obowiązujących przy przetwarzaniu danych stanowią:

1)  wniosek Szefa CBA do Sądu Okręgowego w Warszawie, zwanego dalej „Sądem”, w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie informacji i danych przez podmiot zobowiązany;

2)  informacja dla podmiotu zobowiązanego o rodzaju oraz zakresie informacji i danych, które podlegają udostępnieniu, podmiocie, którego informacje i dane dotyczą, oraz o osobie funkcjonariusza CBA upoważnionego do ich odbioru;

3)  informacja dla podmiotu, którego informacje i dane dotyczą, o postanowieniu Sądu w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie tych informacji i danych;

4)  wniosek Szefa CBA do Prokuratora Generalnego w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie przez Szefa CBA do Sądu z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na odroczenie obowiązku poinformowania podmiotu, którego informacje i dane dotyczą, z uwagi na to, że może ono zaszkodzić wynikom podjętych czynności operacyjno-rozpoznawczych;

5)  wniosek Szefa CBA do Sądu w sprawie wyrażenia zgody na odroczenie obowiązku poinformowania podmiotu, którego informacje i dane dotyczą, z uwagi na to, że może ono zaszkodzić wynikom podjętych czynności operacyjno-rozpoznawczych;

6)  informacja dla podmiotu zobowiązanego o niedostarczeniu przez przekazane informacje i dane podstaw do wszczęcia postępowania przygotowawczego;

7)  zarządzenie Szefa CBA w sprawie zniszczenia materiałów zawierających informacje i dane, niestanowiących informacji potwierdzających zaistnienie przestępstwa;

8)  protokół komisyjnego zniszczenia materiałów zawierających informacje i dane.

2. Wzór dokumentu, o którym mowa w ust. 1:

1)  pkt 1, stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2)  pkt 2, stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3)  pkt 3, stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4)  pkt 4, stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia;

5)  pkt 5, stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia;

6)  pkt 6, stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia;

7)  pkt 7, stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia;

8)  pkt 8, stanowi załącznik nr 8 do rozporządzenia.

§ 5. 1. Szef CBA prowadzi rejestr wniosków i zarządzeń, dotyczących informacji i danych.

2. Wzór rejestru wniosków, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, 4 i 5, prowadzonego przez Szefa CBA stanowi załącznik nr 9 do rozporządzenia.

3. Wzór rejestru zarządzeń, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 7, prowadzonego przez Szefa CBA stanowi załącznik nr 10 do rozporządzenia.

4. Rejestry, o których mowa w ust. 1, mogą być prowadzone w postaci papierowej lub elektronicznej.

§ 6. 1. Informacje i dane przekazuje się funkcjonariuszowi CBA upoważnionemu do ich odbioru osobiście lub doręcza się przez operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. — Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529), za pomocą przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru.

2. Informacje i dane mogą być udostępnione w postaci papierowej lub elektronicznej.

§ 7. Zniszczenie informacji i danych zgromadzonych w trybie, o którym mowa w art. 23 ust. 1-10 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, przeprowadza się przez:

1)  fizyczne zniszczenie otrzymanej dokumentacji;

2)  usunięcie zapisów oraz ich kopii w sposób uniemożliwiający odtworzenie ich treści.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 maja 2013 r. (poz. 572)