ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2006

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 158, poz. 1122) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa przeniesienie planowanych wydatków budżetowych w części 42 — Sprawy wewnętrzne między działami i rozdziałami, przeznaczonych na utworzenie Krajowego Systemu Informatycznego.

§ 2. W ramach części 42 — Sprawy wewnętrzne przenosi się planowane wydatki budżetowe z działu 750 — Administracja publiczna, z rozdziału 75095 — Pozostała działalność w kwocie 6 390 tys. zł do działu 754 — Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, do rozdziału 75403 — Jednostki terenowe Policji, zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.