ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 5 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Spraw Międzynarodowych

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (Dz. U. Nr 156, poz. 777 oraz z 2001 r. Nr 128, poz. 1403) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2004 r. w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Spraw Międzynarodowych (Dz. U. Nr 216, poz. 2205) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) doskonalenie zawodowe pracowników wykonujących zadania w zakresie stosunków międzynarodowych i polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności pracowników urzędów obsługujących ministra właściwego do spraw gospodarki, ministra właściwego do spraw zagranicznych. Ministra Obrony Narodowej i Komitetu Integracji Europejskiej, w tym prowadzenie i organizowanie szkolenia specjalistycznego w ramach aplikacji dyplomatyczno-konsularnej;”;

2) w § 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) komórki organizacyjne:

a) Akademia Dyplomatyczna,

b) Biuro Badań i Analiz,

c) Biuro Informacji Publicznej,

d) Biuro Finansowo-Administracyjne,

e) Biblioteka,

f) Wydział do spraw ochrony informacji niejawnych;”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.