ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591 oraz z 2013 r. poz. 2) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych i ankiet statystycznych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014 prowadzonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego:

1)   AK-B/m — ankieta koniunktury gospodarczej — budownictwo;

2)   AK-H/m — ankieta koniunktury gospodarczej — handel;

3)   AK-I/p — ankieta koniunktury gospodarczej — inwestycje;

4)   AK-P — ankieta koniunktury gospodarczej — przemysł;

5)   AK-R — ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym;

6)   AK-U/m — ankieta koniunktury gospodarczej — usługi;

7)   B-01 — sprawozdanie o sprzedaży produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw budowlanych;

8)   B-02 — sprawozdanie o produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw niebudowlanych;

9)   B-05 — sprawozdanie o wydanych pozwoleniach na budowę obiektów budowlanych;

10)  B-06 — meldunek o budownictwie mieszkaniowym;

11)  B-07 — sprawozdanie o budynkach mieszkalnych i mieszkaniach w budynkach niemieszkalnych oddanych do użytkowania;

12)  B-08 — sprawozdanie o budynkach niemieszkalnych, zbiorowego zamieszkania oraz domach letnich oddanych do użytkowania;

13)  B-09 — sprawozdanie o nakładach na budowę nowych budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania;

14)  BS — sprawozdanie ze sprzedaży usług związanych z obsługą działalności gospodarczej;

15)  C-01 — sprawozdanie o cenach producentów wyrobów i usług;

16)  C-01b — sprawozdanie o cenach producentów robót budowlano-montażowych;

17)  C-02-10 — notowania cen detalicznych artykułów żywnościowych (z wyłączeniem grupy „owoce” i „warzywa”), napojów bezalkoholowych i alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych;

18)  C-02-11 — notowania cen detalicznych owoców i warzyw;

19)  C-02-13 — notowania cen detalicznych artykułów żywnościowych, napojów bezalkoholowych i alkoholowych w zakładach gastronomicznych;

20)  C-02-30 — notowania cen detalicznych nieżywnościowych towarów konsumpcyjnych;

21)  C-02-40 — notowania cen detalicznych usług konsumpcyjnych;

22)  C-02-50 — notowania cen detalicznych towarów i usług niekonsumpcyjnych;

23)  C-02-91 — notowania cen detalicznych jednolitych w kraju;

24)  C-02-92 — notowania cen detalicznych towarów konsumpcyjnych zakupywanych przez Internet;

25)  C-03 — sprawozdanie o cenach producentów wyrobów spożywczych;

26)  C-04 — sprawozdanie o cenach robót budowlano-montażowych realizowanych na drogach, ulicach i mostach;

27)  C-05 — sprawozdanie o cenach towarów w handlu zagranicznym;

28)  C-06 — sprawozdanie o cenach producentów usług;

29)  C-06/RU — sprawozdanie o cenach producentów usług związanych z zatrudnieniem;

30)  CBSG/01— badanie podmiotów małych i średnich;

31)  DG-1 — meldunek o działalności gospodarczej;

32)  załącznik do meldunku DG-1 dla przedsiębiorstw budowlanych;

33)  DNU-K — sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług za … kwartał 2014 r.;

34)  DNU-R — sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług za rok 2014;

35)  (uchylony);

36)  (uchylony);

37)  (uchylony);

38)  EKB — Elektroniczna Karta Budynku;

39)  F-01/I-01 — sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe;

40)  F-01/dk — kwartalne sprawozdanie o finansach instytucji kultury;

40a) F-01/s — sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół wyższych;

41)  F-02 — statystyczne sprawozdanie finansowe;

42)  F-02/dk — roczne sprawozdanie o finansach instytucji kultury;

43)  F-03 — sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych;

44)  załącznik do sprawozdań F-03, SP i SG-01 — środki trwałe, dotyczący nakładów na środki trwałe służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz uzyskanych efektów rzeczowych;

45)  F-03dp — sprawozdanie o drogach publicznych i obiektach mostowych nieobejmowanych wartościową ewidencją księgową;

46)  F-03m — sprawozdanie o urządzeniach i budowlach melioracji podstawowych i szczegółowych nieobejmowanych wartościową ewidencją księgową;

47)  FDF — formularz działalności finansowej;

48)  G-01 — sprawozdanie o zużyciu i zapasach wybranych materiałów;

49)  G-02a — sprawozdanie bilansowe nośników energii;

50)  G-02b — sprawozdanie bilansowe nośników energii i infrastruktury ciepłowniczej;

51)  G-02g — sprawozdanie o infrastrukturze, odbiorcach i sprzedaży gazu z sieci;

52)  G-02o — sprawozdanie o cieple ze źródeł odnawialnych;

53)  G-03 — sprawozdanie o zużyciu nośników energii;

54)  G-04 — sprawozdanie o obrocie środkami ochrony roślin;

55)  G-06 — sprawozdanie o odpadach nadających się do recyklingu;

56)  GP — sprawozdanie statystyczne dla grup przedsiębiorstw;

57)  H-01a — sprawozdanie o działalności sklepów, aptek i stacji paliw;

58)  H-01g — sprawozdanie o sieci placówek gastronomicznych;

59)  H-01/k — kwartalne badanie przychodów w przedsiębiorstwach handlowych;

60)  H-01s — sprawozdanie o sprzedaży detalicznej i hurtowej;

61)  H-01w — sprawozdanie o sieci handlowej;

62)  H-02n — sprawozdanie o dostawach nawozów dla rolnictwa przez jednostki produkcyjne oraz importerów;

63)  H-02p — sprawozdanie o dostawach pasz dla zwierząt przez jednostki produkcyjne oraz importerów;

64)  I-01 — sprawozdanie o nakładach na środki trwałe;

65)  IF— instrumenty finansowe przedsiębiorstw niefinansowych;

66)  K-01 — sprawozdanie z działalności artystycznej i rozrywkowej;

67)  K-02 — sprawozdanie z działalności muzeum i instytucji paramuzealnej;

68)  K-03 — sprawozdanie biblioteki;

69)  K-05 — sprawozdanie z działalności wystawienniczej;

70)  K-06 — sprawozdanie z produkcji i usług filmowych;

71)  K-07 — sprawozdanie z działalności domu kultury, ośrodka kultury, klubu, świetlicy;

72)  K-08 — sprawozdanie kina;

73)  K-09 — sprawozdanie z organizacji imprez masowych;

74)  K-10 — sprawozdanie z działalności na rynku dzieł sztuki i antyków;

75)  KFT-1 — sprawozdanie z działalności klubu sportowego;

76)  KFT-OB/a — sprawozdanie o gminnych obiektach sportowych;

77)  KFT-OB/b — sprawozdanie o obiektach sportowych;

78)  KT-1 — sprawozdanie o wykorzystaniu turystycznego obiektu noclegowego;

79)  KT-2 — wykorzystanie turystycznego obiektu noclegowego;

80)  KZ — sprawozdanie podmiotów z kapitałem zagranicznym;

81)  KZZ — sprawozdanie podmiotów posiadających za granicą udziały, oddziały lub zakłady;

82)  L-01 — sprawozdanie o lasach publicznych (bez lasów gminnych i wchodzących w skład zasobów Własności Rolnej Skarbu Państwa); załącznik do działów 1 i 2 sprawozdania L-01;

83)  L-02 — sprawozdanie o zadrzewieniach;

84)  L-03 — sprawozdanie o lasach prywatnych (osób fizycznych i prawnych); załącznik do działów 1 i 2 sprawozdania L-03;

85)  LOT-1 — sprawozdanie o transporcie lotniczym;

86)  ŁT-1kkp — sprawozdanie o abonentach ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej i o telefonii stacjonarnej;

87)  ŁT-5 — sprawozdanie o środkach technicznych w zakresie radiodyfuzji i abonentach platform cyfrowych;

88)  ŁT-10 — sprawozdanie o ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej;

89)  M-03 — sprawozdanie o kosztach utrzymania zasobów lokalowych oraz stawkach opłat w budynkach z lokalami mieszkalnymi;

90)  M-06 — sprawozdanie o wodociągach, kanalizacji i wywozie nieczystości ciekłych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych;

91)  M-09 — sprawozdanie o wywozie i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych;

92)  OD-1 — żłobki i kluby dziecięce;

93)  OS-1 — sprawozdanie o emisji zanieczyszczeń powietrza oraz o stanie urządzeń oczyszczających;

94)  OS-3 — sprawozdanie o gospodarowaniu wodą, ściekach i ładunkach zanieczyszczeń;

95)  OS-4 — sprawozdanie o poborze wody do nawodnień w rolnictwie i leśnictwie oraz o napełnianiu stawów rybnych;

96)  OS-5 — sprawozdanie z oczyszczalni ścieków miejskich i wiejskich;

97)  OS-6 — sprawozdanie o odpadach (z wyłączeniem odpadów komunalnych);

98)  OS-6L — sprawozdanie o odpadach wytworzonych i zagospodarowanych w leśnictwie;

99)  OS-6R — sprawozdanie o odpadach wytworzonych i zagospodarowanych w rybactwie;

100) OS-7 — sprawozdanie o ochronie przyrody i krajobrazu; załącznik nr 1 do działu 1 sprawozdania;

101) OS-7 — sprawozdanie o ochronie przyrody i krajobrazu; załącznik nr 2a do działu 2 sprawozdania;

102) OS-7 — sprawozdanie o ochronie przyrody i krajobrazu; załącznik nr 2b do działów 3 i 4 sprawozdania;

103) OS-29/k — kwestionariusz o kosztach bieżących poniesionych na ochronę środowiska;

104) P-01 — sprawozdanie o produkcji;

105) P-02 — meldunek o produkcji wyrobów i zapasach;

106) PL1 — panelowe badanie przedsiębiorstw;

107) PL2 — panelowe badanie przedsiębiorstw;

108) PNT-01 — sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R);

109) PNT-01/a — sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R) oraz o środkach asygnowanych na prace badawcze i rozwojowe w jednostkach rządowych i samorządowych;

110) PNT-01/s — sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R) w szkołach wyższych;

111) PNT-05 — sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej w dziedzinie nanotechnologii w jednostkach naukowych;

112) PNT-06 — sprawozdanie o działalności w dziedzinie nanotechnologii w przedsiębiorstwach;

113) PS-01 — sprawozdanie instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz placówek wsparcia dziennego;

114) PS-02 — sprawozdanie rodzinnej pieczy zastępczej;

115) PS-03 — sprawozdanie zakładu stacjonarnego pomocy społecznej;

116) R-04 — sprawozdanie o stanie upraw rolnych według oceny wiosennej;

117) R-05Sz — sprawozdanie o powierzchni upraw, plonach i zbiorach;

118) R-06 — sprawozdanie o powierzchni i zbiorach roślin pastewnych i pozostałych według użytkowania;

119) R-08 — sprawozdanie o wynikach produkcji ogrodniczej;

120) załącznik nr 1 do R-08 — sprawozdanie o powierzchni upraw ogrodniczych pod osłonami;

121) R-09A — sprawozdanie o stanie pogłowia bydła, owiec, kóz, koni i drobiu oraz produkcji zwierzęcej;

122) R-09B — sprawozdanie o stanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego;

123) R-09U — sprawozdanie o wielkości ubojów zwierząt gospodarskich;

124) R-09W — sprawozdanie o wylęgach drobiu;

125) R-10 — meldunek o skupie ważniejszych produktów rolnych;

126) R-10 — sprawozdanie o skupie produktów rolnych i leśnych;

127) R-CT — notowania cen targowiskowych ważniejszych produktów rolnych;

128) R-CzBR — czerwcowe badanie rolnicze;

129) RF-01 — kwartalne statystyczne sprawozdanie o aktywach i pasywach finansowych;

130) RF-02 — sprawozdanie o stanie należności i zobowiązań;

131) (uchylony);

132) R-KSRA — badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej;

133) R-KSRB — badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego;

134) R-r-oz — badanie plonów zbóż ozimych;

135) R-r-pw — badanie plonów niektórych ziemiopłodów rolnych;

136) R-r-z — badanie plonów ziemniaków;

137) R-r-zb — badanie plonów zbóż oraz rzepaku i rzepiku;

138) S-10 — sprawozdanie o studiach wyższych;

139) S-11 — sprawozdanie o pomocy materialnej i socjalnej dla studentów i doktorantów;

140) S-12 — sprawozdanie o stypendiach naukowych, studiach podyplomowych i doktoranckich oraz zatrudnieniu w szkołach wyższych, instytutach naukowych i badawczych;

141) SG-01 — statystyka gminy: samorząd i transport;

142) SG-01 — statystyka gminy: leśnictwo i ochrona środowiska;

143) SG-01 — statystyka gminy: gospodarka mieszkaniowa i komunalna;

144) załącznik do sprawozdania SG-01 statystyka gminy: gospodarka mieszkaniowa i komunalna;

145) SG-01 — statystyka gminy: środki trwałe;

145a) SOF-1 — sprawozdanie z działalności fundacji, stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych;

145b) SOF-1e — informacja ewidencyjna o podmiotach, które nie wypełniły sprawozdania SOF-1;

145c) SOF-2 — sprawozdanie o działalności związków zawodowych;

145d) SOF-2F — sprawozdanie o finansowych uwarunkowaniach działalności związków zawodowych;

145e) SOF-3 — sprawozdanie z działalności partii politycznych;

145f) SOF-4 — sprawozdanie z działalności samorządu gospodarczego i zawodowego oraz organizacji pracodawców;

145g) SOF-4e — informacja ewidencyjna o podmiotach, które nie wypełniły sprawozdania SOF-4;

146) SP — roczna ankieta przedsiębiorstwa;

147) SP-3 — sprawozdanie o działalności gospodarczej przedsiębiorstw;

147a) SSI-01 — sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach;

147b) SSI-02 — sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach sektora finansowego;

148) ST-P — statystyka powiatu: samorząd i transport;

149) ST-W — statystyka województwa: samorząd i transport;

150) T-02 — sprawozdanie o usługach w transporcie i łączności;

151) T-04 — sprawozdanie o towarowym transporcie drogowym zarobkowym;

152) T-06 — sprawozdanie o pasażerskim transporcie drogowym;

153) T-08 — sprawozdanie o przewozach morską i przybrzeżną flotą transportową;

154) T-09 — sprawozdanie o morskiej i przybrzeżnej flocie transportowej;

155) T-10 — sprawozdanie o obrotach ładunkowych oraz długości nabrzeży w portach morskich;

156) T-11/k — sprawozdanie o taborze i przewozach w żegludze śródlądowej;

157) T-11/u — sprawozdanie o taborze żeglugi śródlądowej;

158) TD-E — kwestionariusz tygodniowy o przewozach ładunków pojazdem samochodowym;

159) TFI — sprawozdanie o wyniku finansowym towarzystwa funduszy inwestycyjnych;

160) TK-1 — sprawozdanie o działalności eksploatacyjnej transportu kolejowego;

161) TK-2 — sprawozdanie o przewozach ładunków transportem kolejowym;

162) TK-2a — sprawozdanie o przewozach ładunków w komunikacji międzynarodowej transportem kolejowym;

163) TK-3 — sprawozdanie o przewozach pasażerów transportem kolejowym;

164) TK-3a — sprawozdanie o przewozach pasażerów w komunikacji międzynarodowej transportem kolejowym;

165) TK-4 — sprawozdanie o pracy taboru kolejowego;

166) TK-5 — sprawozdanie o sieci kolejowej i dworcach kolejowych;

167) TK-6 — sprawozdanie o taborze kolejowym;

168) TK-7 — sprawozdanie o wypadkach kolejowych;

169) TWS-1 — sprawozdanie o długości dróg wodnych śródlądowych i liczbie śluzowań;

170) Z-03 — sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach;

171) Z-05 — badanie popytu na pracę;

172) Z-06 — sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy;

173) Z-10 — sprawozdanie o warunkach pracy;

174) Z-12 — sprawozdanie o strukturze wynagrodzeń według zawodów;

175) ZD-2 — sprawozdanie z lecznictwa uzdrowiskowego, stacjonarnych zakładów rehabilitacji leczniczej;

176) ZD-3 — sprawozdanie z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej;

177) ZD-4 — sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego;

178) ZD-5 — sprawozdanie apteki i punktu aptecznego;

179) Z-KS — karta statystyczna strajku;

180) Z.1.MRiRW — dopłaty dla rolników z tytułu Jednolitej Płatności Obszarowej, Uzupełniającej Płatności Obszarowej, Przejściowej Płatności Uzupełniającej.

2. Określa się wzory kwestionariuszy i ankiet statystycznych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014, prowadzonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na zasadzie dobrowolności udzielenia odpowiedzi:

1)   AW-01 — statystyczna ankieta wyznaniowa;

2)   BR-01 — książeczka budżetu gospodarstwa domowego;

3)   BR-01a — badanie budżetów gospodarstw domowych. Karta statystyczna gospodarstwa domowego;

4)   BR-01b — badanie budżetów gospodarstw domowych. Informacja o udziale w badaniu;

5)   BR-04 — badanie budżetów gospodarstw domowych. Informacje uzupełniające o gospodarstwie domowym;

5a) BRG — badanie ruchu granicznego pojazdów i osób;

5b) BRGp — badanie mchu granicznego osób przekraczających granicę pieszo;

5c) DS-58G — kultura w gospodarstwach domowych. Kwestionariusz gospodarstwa domowego;

5d) DS-58I — uczestnictwo ludności w kulturze. Kwestionariusz indywidualny;

5e) EHIS-1 — europejskie ankietowe badanie zdrowia. Kwestionariusz gospodarstwa domowego;

5f) EHIS-2 — europejskie ankietowe badanie zdrowia. Kwestionariusz indywidualny dla osoby dorosłej;

5g) EHIS-3 — europejskie ankietowe badanie zdrowia. Kwestionariusz indywidualny dla dziecka;

5h) EU-SILC-G — europejskie badanie warunków życia ludności. Kwestionariusz gospodarstwa domowego;

5i) EU-SILC-I — europejskie badanie warunków życia ludności. Kwestionariusz indywidualny;

6)   KGD-1 — kondycja gospodarstw domowych 2014 (postawy konsumentów). Kwestionariusz respondenta;

6a) PDP — podróż do Polski;

6b) PKZ — uczestnictwo w podróżach krajowych/zagranicznych;

7)   (uchylony);

8)   (uchylony);

9)   SN-01 — statystyczna ankieta stowarzyszeń narodowościowych;

9a) SSI-10G — wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych;

9b) SSI-10I — wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych;

10)  ZD — ankieta, badanie aktywności ekonomicznej ludności w 2014 roku;

11)  (uchylony);

11a) ZD-A — nietypowe formy zatrudnienia i praca nierejestrowana ankieta modułowa BAEL;

12)  ZD-H — sytuacja na rynku pracy migrantów i ich potomków ankieta modułowa BAEL;

13)  ZG — Kartoteka gospodarstwa domowego, badanie aktywności ekonomicznej ludności.

3. Wzory formularzy sprawozdawczych i ankiet statystycznych, o których mowa w ust. 1, są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

4. Wzory kwestionariuszy i ankiet statystycznych, o których mowa w ust. 2, są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 2. 1. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej:

1)   GUGiK-1.00 — sprawozdanie o mapie zasadniczej;

2)   GUGiK-1.0 — wojewódzkie zestawienie zbiorcze o mapie zasadniczej z danych powiatowych GUGiK-1.00;

3)   GUGiK-2.00 — sprawozdanie o geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu;

4)   GUGiK-2.0 — wojewódzkie zestawienie zbiorcze o geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu z danych powiatowych GUGiK-2.00;

5)   GUGiK-3.00 — sprawozdanie o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji;

6)   GUGiK-3.0 — wojewódzkie zestawienie zbiorcze o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji z danych powiatowych GUGiK- 3.00;

7)   GUGiK-4.00 — sprawozdanie o szczegółowej osnowie geodezyjnej;

8)   GUGiK-4.0 — wojewódzkie zestawienie zbiorcze o szczegółowej osnowie geodezyjnej z danych powiatowych GUGiK-4.00;

9)   GUGiK-5.00 — sprawozdanie o bazie danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500—1:5000;

10)  GUGiK-5.0 — wojewódzkie zestawienie zbiorcze o bazie danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500—1:5000 z danych powiatowych GUGiK-5.00.

2. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa:

1)   GUNB-1 — obiekty budowlane oddane do użytkowania;

2)   GUNB-2 — nakazy rozbiórki obiektów budowlanych;

3)   PZP-1 — lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne.

3. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw gospodarki:

1)   GAZ-1 — sprawozdanie o obrocie gazem koksowniczym;

2)   GAZ-2 — sprawozdanie o obrocie gazem ziemnym z odmetanowania kopalń;

3)   GAZ-3 — sprawozdanie o działalności przedsiębiorstw gazowniczych;

4)   G-09.1 — sprawozdanie o obrocie węglem kamiennym;

5)   G-09.2 — sprawozdanie o mechanicznej przeróbce węgla;

6)   G-09.3 — sprawozdanie o wydobyciu i obrocie węglem brunatnym;

7)   G-09.4 — sprawozdanie o imporcie i przywozie (nabyciu wewnątrzunijnym) węgla kamiennego;

8)   G-09.5 — sprawozdanie o przychodach, kosztach i wynikach z działalności w górnictwie węgla kamiennego;

9)   G-09.6 — sprawozdanie o zatrudnieniu, wydajności, płacach i przepracowanym czasie pracy w górnictwie węgla kamiennego;

10)  G-09.7 — sprawozdanie o inwestycjach w górnictwie węgla kamiennego;

11)  G-09.8 — sprawozdanie o płatnościach publiczno- i cywilnoprawnych realizowanych przez górnictwo węgla kamiennego oraz o strukturze zobowiązań i należności górnictwa węgla kamiennego;

12)  G.09.9 — sprawozdanie o zasobach węgla kamiennego;

13)  G.09.10 — sprawozdanie o skutkach środowiskowych działalności górnictwa węgla kamiennego;

14)  G.09.11 — sprawozdanie o odmetanowywaniu i zagospodarowaniu metanu pochodzącego z kopalń węgla kamiennego;

15)  G-10.m — miesięczne dane o energii elektrycznej;

16)  G-10.1k — sprawozdanie o działalności elektrowni cieplnej zawodowej;

17)  G-10.1(w)k — sprawozdanie o działalności elektrowni wodnej/elektrowni wiatrowej;

18)  G-10.2 — sprawozdanie o działalności elektrowni cieplnej zawodowej;

19)  G-10.3 — sprawozdanie o mocy i produkcji energii elektrycznej i ciepła elektrowni (elektrociepłowni) przemysłowej;

20)  G-10.4(D)k — sprawozdanie o działalności przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się dystrybucją energii elektrycznej;

21)  G-10.4(Ob)k — sprawozdanie przedsiębiorstwa energetycznego prowadzącego obrót energią elektryczną;

22)  G-10.4(P)k — sprawozdanie o działalności operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego;

23)  G-10.5 — sprawozdanie o stanie urządzeń elektrycznych;

24)  G-10.6 — sprawozdanie o mocy i produkcji elektrowni wodnych, wiatrowych i innych źródeł odnawialnych;

25)  G-10.7 — sprawozdanie o przepływie energii elektrycznej (według napięć) w sieci przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się dystrybucją energii elektrycznej;

26)  G-10.7(P) — sprawozdanie o przepływie energii elektrycznej (według napięć) w sieci najwyższych napięć;

27)  G-10.8 — sprawozdanie o sprzedaży/dostawie oraz zużyciu energii elektrycznej według jednostek podziału administracyjnego;

28)  G-11e — sprawozdanie o cenach energii elektrycznej według kategorii standardowych odbiorców końcowych;

29)  G-11g — sprawozdanie o cenach gazu ziemnego według kategorii standardowych odbiorców końcowych;

30)  G-11n — sprawozdanie o cenach produktów naftowych i biopaliw;

31)  MG-15 — produkcja i sprzedaż w koksownictwie;

32)  MG-16 — zużycie węgla koksowego;

33)  MG-17 — bilans koksu;

34)  MG-18 — zatrudnienie według wieku w koksownictwie;

35)  MG-19 — zatrudnienie i czas pracy w koksownictwie;

36)  MG-20 — nakłady inwestycyjne w koksownictwie;

37)  MG-21 — import węgla koksowego do produkcji koksu;

38)  MG/NZ — sprawozdanie o nowych zamówieniach;

39)  MG/NZ/D — sprawozdanie o nowych zamówieniach;

40)  MG/PZ — sprawozdanie o portfelu zamówień;

41)  MG/PZ/D — sprawozdanie o portfelu zamówień;

42)  MG/PZR — sprawozdanie o portfelu zamówień na remonty statków;

43)  MG/SZ — sprawozdanie z budowy statków;

44)  MG/RS — sprawozdanie z remontów statków;

45)  RAF-1 — sprawozdanie z rozliczenia procesu przemiany w przedsiębiorstwach wytwarzających i przerabiających produkty rafinacji ropy naftowej;

46)  RAF-2 — sprawozdanie o produkcji, obrocie, zapasach oraz o infrastrukturze magazynowej i przesyłowej ropy naftowej, produktów naftowych i biopaliw.

4. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:

1)   KK-1 — roczne sprawozdanie o filmach długometrażowych wprowadzonych do rozpowszechniania w kinach;

2)   KN-1 — działalność archiwalna.

5. Określa się wzór formularza sprawozdawczego do badania statystycznego, ustalonego w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej: KFT-2 — sprawozdanie z działalności polskiego związku sportowego.

6. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw nauki:

1)   MN-01 — sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej w dziedzinie biotechnologii;

2)   MN-02 — sprawozdanie o działalności w dziedzinie biotechnologii w przedsiębiorstwach.

7. Określa się wzór formularza sprawozdawczego do badania statystycznego, ustalonego w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014, prowadzonego przez Ministra Obrony Narodowej: PM-1 — roczne sprawozdanie o pojazdach i maszynach.

8. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw pracy:

1)   MPiPS-01 — sprawozdanie o rynku pracy;

2)   załącznik nr 1 do sprawozdania MPiPS-01 — bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy;

3)   załącznik nr 2 do sprawozdania MPiPS-01 — bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy, poszukujący pracy oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej;

4)   załącznik nr 3 do sprawozdania MPiPS-01 — bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalności;

5)   załącznik nr 4 do sprawozdania MPiPS-01 — poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, szkolenie bezrobotnych i poszukujących pracy, staż i przygotowanie zawodowe dorosłych;

6)   załącznik nr 5 do sprawozdania MPiPS-01 — bezrobotni oraz poszukujący pracy zamieszkali na wsi według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy;

7)   załącznik nr 6 do sprawozdania MPiPS-01 — aktywne programy rynku pracy;

8)   załącznik nr 7 do sprawozdania MPiPS-01 — bezrobotni według gmin;

9)   załącznik nr 8 do sprawozdania MPiPS-01 — umowy z agencjami zatrudnienia i programy specjalne;

10)  MPiPS-02 — sprawozdanie o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy;

11)  MPiPS-04 — sprawozdanie o wydawanych zezwoleniach na pracę cudzoziemców w RP;

12)  MPiPS-06 — sprawozdanie o instytucjonalnej obsłudze rynku pracy;

13)  MPiPS-06 — sprawozdanie o instytucjonalnej obsłudze rynku pracy;

14)  MPiPS-07 — sprawozdanie o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu.

9. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego:

1)   MPiPS-03 — sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej — pieniężnych, w naturze i usługach;

2)   MPiPS-05 — sprawozdanie o placówkach zapewniających całodobową opiekę i wsparcie.

10. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa:

1)   ZŚOR — ankieta o zużyciu środków ochrony roślin;

2)   RRW-1 — sprawozdanie z badania zużycia środków ochrony roślin;

3)   RRW-1 — sprawozdanie z badania zużycia środków ochrony roślin;

4)   RRW-3 — sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie nadzoru weterynaryjnego, organizacji i stanu kadr w Inspekcji Weterynaryjnej;

5)   RRW-5 — sprawozdanie z działalności i stanu sanitarnego obiektów, w których produkowane są produkty pochodzenia zwierzęcego;

6)   RRW-6 — sprawozdanie z wyników urzędowego badania zwierząt i mięsa;

7)   RRW-7 — sprawozdanie o chorobach zakaźnych zwierząt;

8)   RRW-17 — sprawozdanie z inseminacji krów i jałowic;

9)   RRW-18 — sprawozdanie o liczbie porcji nasienia knurów wprowadzonych do obrotu.

11. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi:

1)   RRW-2 — sprawozdanie z realizacji inwestycji w zakresie wodociągów i sanitacji wsi;

2)   RRW-8 — sprawozdanie z wykonania prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa;

3)   RRW-9 — sprawozdanie z wykonania prac scaleniowych;

4)   RRW-10 — sprawozdanie ze stanu ilościowego oraz utrzymania wód i urządzeń melioracji wodnych;

5)   RRW-11 — sprawozdanie z realizacji przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej, rekultywacji i zagospodarowania gruntów oraz zasobów i eksploatacji złóż torfów;

6)   RRW-12 — sprawozdanie z przebiegu realizacji przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie gromadzenia i wykorzystania środków z należności, opłat rocznych i innych wymienionych w ustawie;

7)   RRW-13 — sprawozdanie z wykonania obiektów małej retencji wodnej.

12. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa:

1)   RRW-19 — sprawozdanie o wynikach ekonomicznych statku rybackiego;

2)   RRW-20 — sprawozdanie o wynikach ekonomicznych zakładu przetwórstwa rybnego;

3)   RRW-22 — zestawienie dotyczące powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli;

4)   RRW-23 — zestawienie dotyczące gospodarki rybackiej prowadzonej w publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących.

13. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych:

1)   RRW-16 — sprawozdanie z produkcji i sprzedaży suszu paszowego;

2)   RRW-26 — sprawozdanie miesięczne ze skupu mleka oraz produkcji przetworów mlecznych;

3)   RRW-27 — sprawozdanie ze skupu surowców oraz produkcji przetworów mlecznych;

4)   RRW-28 — sprawozdanie kwartalne o produkcji, zapasach i rozdysponowaniu alkoholu etylowego.

14. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014, prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości:

1)   MS-DB1 — sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w jednostkach sądownictwa powszechnego;

2)   MS-DB3 — sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w instytutach naukowych resortu sprawiedliwości;

3)   MS-DB5 — sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w zakładach dla nieletnich;

4)   MS-DB6 — sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń Ministerstwa Sprawiedliwości;

5)   MS-DB7 — sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury;

6)   MS-Kom23 — sprawozdanie z czynności komornika;

7)   MS-Not24 — sprawozdanie notariusza z czynności notarialnych;

8)   MS-RODK-25 — sprawozdanie z działalności Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego;

9)   MS-S1 — sprawozdanie w sprawach cywilnych;

10)  MS-S1 — sprawozdanie w sprawach cywilnych;

11)  MS-S1 — sprawozdanie w sprawach cywilnych;

12)  MS-S5 — sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych;

13)  MS-S5 — sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych;

14)  MS-S5 — sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych;

15)  MS-S6 — sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej;

16)  MS-S6 — sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej;

17)  MS-S6 wojsk. — sprawozdanie w sprawie osób prawomocnie osądzonych (według właściwości rzeczowej);

18)  MS-S7 — sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia;

19)  MS-S7 wojsk. — sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia;

20)  MS-S8 wojsk. — sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych w postępowaniu odwoławczym;

21)  MS-S9 wojsk. — sprawozdanie w sprawach o ułaskawienie;

22)  MS-S9 wojsk. — sprawozdanie w sprawach o ułaskawienie;

23)  MS-S10 — sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej;

24)  MS-S10 — sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej;

25)  MS-S10 wojsk. — sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej;

26)  MS-S10 wojsk. — sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej;

27)  MS-S11/12 — sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;

28)  MS-S11/12 — sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;

29)  MS-S11/12 — sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;

30)  MS-S16 — sprawozdanie w sprawach rodzinnych z zakresu spraw cywilnych z wyłączeniem spraw nieletnich;

31)  MS-S18 — sprawozdanie w sprawach rodzinnych nieletnich;

32)  MS-S19 — sprawozdanie w sprawach gospodarczych;

33)  MS-S19 — sprawozdanie w sprawach gospodarczych;

34)  MS-S19k — sprawozdanie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji, regulacji energetyki, telekomunikacji i transportu kolejowego;

35)  MS-S19z — sprawozdanie w sprawach z zakresu ochrony wspólnotowych znaków towarowych i wspólnotowych wzorów przemysłowych;

36)  MS-S20KRS — sprawozdanie w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej);

37)  MS-S20KW — sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych;

38)  MS-S20UN — sprawozdanie w sprawach upadłościowych i naprawczych (według właściwości rzeczowej);

39)  MS-S20z — sprawozdanie w sprawach rejestrowych w zakresie Rejestru Zastawów (według właściwości rzeczowych);

40)  MS-S28 — karta statystyczna w sprawie karnej z oskarżenia publicznego z orzeczenia prawomocnego;

41)  MS-S40 — sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej;

42)  MS-ZK-2 — miesięczne sprawozdanie o zatrudnieniu tymczasowo aresztowanych, skazanych i ukaranych;

43)  MS-ZK-6 — sprawozdanie o nauczaniu skazanych;

44)  MS-ZK-7 — sprawozdanie z działania więziennej służby zdrowia;

45)  MS ZK-8 — sprawozdanie o zatrudnieniu funkcjonariuszy i pracowników w jednostkach budżetowych więziennictwa;

46)  MS-ZN26p — sprawozdanie z ewidencji wychowanków w zakładzie poprawczym;

47)  MS-ZN26s — sprawozdanie z ewidencji wychowanków w schronisku dla nieletnich;

48)  MS-ZN27p — sprawozdanie z zakresu nauki wychowanków w zakładzie poprawczym;

49)  MS-ZN27s — sprawozdanie z zakresu nauki wychowanków w schronisku dla nieletnich.

15. Określa się wzór formularza sprawozdawczego do badania statystycznego, ustalonego w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego: EN-1 — sprawozdanie o liczbie kandydatów i przyjętych na studia stacjonarne i niestacjonarne.

16. (uchylony).

17. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw środowiska:

1)   OŚ-2a — sprawozdanie z działalności Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie badań powietrza, wód i gleb oraz gospodarki odpadami;

2)   OŚ-2b — sprawozdanie z działalności kontrolnej wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska;

3)   OŚ-2c — sprawozdanie z działalności Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie pomiarów hałasu i pól elektromagnetycznych;

4)   OŚ-3 — sprawozdanie z działalności Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie ochrony przed hałasem;

5)   OŚ-4g — sprawozdanie z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej;

6)   załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4g — obliczanie nadwyżki dochodów budżetu gminy pochodzących z opłat i kar środowiskowych, podlegającej przekazaniu na rzecz wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej;

7)   OŚ-4p — sprawozdanie z gospodarowania dochodami budżetu powiatu pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej;

8)   załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4p — obliczanie nadwyżki dochodów budżetu powiatu pochodzących z opłat i kar środowiskowych, podlegającej przekazaniu na rzecz wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej;

9)   OŚ-4/r — roczne sprawozdanie z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz z redystrybucji tych wpływów;

10)  OŚ-4w — sprawozdanie z gospodarowania wojewódzkim funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej;

11)  OŚ-4w/n — sprawozdanie z gospodarowania wojewódzkim funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej/Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

12)  OŚ-26 — zestawienie udokumentowanych zasobów wód podziemnych i wyników prac hydrogeologicznych;

13)  OŚ-27 — sprawozdanie z przebiegu realizacji przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie wyłączenia gruntów leśnych.

18. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych:

1)   MSW-29 — sprawozdanie o pracujących w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej MSW za rok 2014;

2)   MSW-30 — sprawozdanie o specjalistach pracujących w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej MSW za rok 2014;

3)   MSW-32 — sprawozdanie z działalności ambulatoryjnej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej MSW za rok 2014;

4)   MSW-33 — sprawozdanie z działalności zakładu długoterminowej, stacjonarnej opieki zdrowotnej MSW za rok 2014;

5)   MSW-34 — sprawozdanie o zarejestrowanych w poradni kardiologicznej;

6)   MSW-36 — sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych;

7)   MSW-38 — sprawozdanie z działalności działów usprawniania leczniczego;

8)   MSW-41 — sprawozdanie z działalności profilaktycznej;

9)   MSW-42 — sprawozdanie z działalności ambulatoriów;

10)  MSW-43 — sprawozdanie z działalności szpitala ogólnego i szpitala specjalistycznego za rok 2014;

11)  MSW-44 — sprawozdanie z pobrań krwi w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSW, poza Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSW oraz zużycia krwi i jej składników;

12)  MSW-45 — sprawozdanie z lecznictwa uzdrowiskowego, stacjonarnych zakładów rehabilitacji leczniczej za rok 2014;

13)  MSW-47a — sprawozdanie z działalności sanitarno-epidemiologicznej.

19. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw zdrowia:

1)   MZ-03 — sprawozdanie o finansach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;

2)   MZ-06 — sprawozdanie z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach;

3)   MZ-10A — sprawozdanie o uprawnionych do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty;

4)   MZ-10B — sprawozdanie o uprawnionych do wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej;

5)   MZ-10C — sprawozdanie o uprawnionych do wykonywania zawodu farmaceuty;

6)   MZ-10D — sprawozdanie o uprawnionych do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego;

7)   MZ-11 — sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej;

8)   MZ-13 — roczne sprawozdanie o leczonych w poradni gruźlicy i chorób płuc;

9)   MZ-14 — roczne sprawozdanie o leczonych w poradni skórno-wenerologicznej;

10)  MZ-15 — sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych;

11)  MZ-19 — sprawozdanie z działalności zespołu/oddziału leczenia środowiskowego/domowego;

12)  MZ-24 — roczne sprawozdanie o przerwaniach ciąży wykonanych w placówkach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej;

13)  MZ-29 — sprawozdanie o działalności szpitala ogólnego;

14)  MZ-29A — sprawozdanie o działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie długoterminowej opieki zdrowotnej;

15)  MZ-30 — sprawozdanie podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie psychiatrycznej opieki stacjonarnej;

16)  MZ-35 — sprawozdanie z działalności wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy;

17)  MZ-35A — sprawozdanie lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne pracujących;

18)  MZ-35B — sprawozdanie z działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą realizującego świadczenia z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami;

19)  MZ-42 — sprawozdanie z działalności regionalnego centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa;

20)  MZ-45 — sprawozdanie o działalności kontrolno-represyjnej oraz w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;

21)  MZ-45A — sprawozdanie z zatrudnienia;

22)  MZ-46 — sprawozdanie z działalności w zakresie higieny komunalnej;

23)  MZ-48 — sprawozdanie z działalności w zakresie higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku;

24)  MZ-49 — sprawozdanie z działalności oświatowo-zdrowotnej i promocji zdrowia;

25)  MZ-50 — sprawozdanie z działalności w zakresie higieny pracy;

26)  MZ-52 — sprawozdanie z zakresu higieny radiacyjnej;

27)  MZ-53 — sprawozdanie z działalności w zakresie higieny dzieci i młodzieży;

28)  MZ-54 — roczne sprawozdanie ze szczepień ochronnych;

29)  MZ-55 — meldunek o zachorowaniach na grypę;

30)  MZ-56 — dwutygodniowe, kwartalne, roczne sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach;

31)  MZ-57 — roczne sprawozdanie o zachorowaniach na wybrane choroby zakaźne według płci, wieku, miejsca zamieszkania oraz ich sezonowości;

32)  MZ-58 — roczne sprawozdanie o zachorowaniach na wybrane choroby zakaźne według stanu zaszczepienia, płci, wieku oraz miejsca zamieszkania;

33)  MZ-88 — sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą;

34)  MZ-88A — sprawozdanie o zatrudnieniu wybranej kadry medycznej w administracji i szkołach wyższych;

35)  MZ-89 — sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą;

36)  MZ/N-1a — karta zgłoszenia nowotworu złośliwego;

37)  MZ/Szp-11 — karta statystyczna szpitalna ogólna;

38)  MZ/Szp-11B — karta statystyczna psychiatryczna;

39)  PARPA-G1 — sprawozdanie z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

20. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014, prowadzonych przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego:

1)   KNF-02 — sprawozdanie statystyczne o działalności ubezpieczeniowej zakładów ubezpieczeń/reasekuracji;

2)   KNF-03 — sprawozdanie statystyczne powszechnych towarzystw emerytalnych.

21. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014, prowadzonych przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego:

1)   NBP-NK — ankieta dotycząca nieruchomości komercyjnych;

2)   (uchylony);

3)   (uchylony).

4) NBP-NM/RP — ankieta dotycząca nieruchomości mieszkaniowych — rynek pierwotny;

5) NBP-NM/RW — ankieta dotycząca nieruchomości mieszkaniowych — rynek wtórny.

22. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014, prowadzonych przez Prokuratora Generalnego:

1)   PG-DB4 — sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury;

2)   PG-P1CA — sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w sprawach cywilnych i administracyjnych;

3)   PG-P1K — sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w sprawach karnych;

4)   PG-P1K wojsk. — sprawozdanie z działalności wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury w sprawach karnych;

5)   PG-P1N — sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w zakresie zwierzchniego nadzoru służbowego sprawowanego przez prokuratora nadrzędnego w sprawach karnych, cywilnych i administracyjnych;

6)   PG-P2 — sprawozdanie z czynności dochodzeniowo-śledczych prowadzonych przez innych niż prokurator oskarżycieli.

23. Określa się wzór formularza sprawozdawczego do badania statystycznego, ustalonego w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014, prowadzonego przez Szefa Służby Cywilnej: Z-14 — sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w administracji publicznej.

24. Wzory formularzy sprawozdawczych, kwestionariuszy i ankiet statystycznych, o których mowa w ust. 1—23, są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Określa się wzory zestawień tabelarycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014, przekazywanych Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego:

1)   ŁP-1— zestawienie tabelaryczne z danymi o środkach technicznych w zakresie poczty i o usługach pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym;

2)   ŁP-2 — zestawienie tabelaryczne z danymi o usługach pocztowych i o liczbie placówek pocztowych;

3)   ŁP-3 — zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie abonentów radia i telewizji;

4)   ŁP-4 — zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie operatorów pocztowych, usługach pocztowych i placówkach operatorów poza Pocztą Polską S.A.;

5)   ŁT-1 — zestawienie tabelaryczne z danymi o usługach telekomunikacyjnych;

6)   ŁT-2 — zestawienie tabelaryczne z danymi o łączach głównych i abonentach;

7)   ŁT-6 — zestawienie tabelaryczne z danymi o stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz o usługach dostępu do sieci Internet;

8)   ŁT-7 — zestawienie tabelaryczne z danymi o środkach technicznych w zakresie radiokomunikacji oraz o abonentach telewizji kablowej;

9)   MT-1 — zestawienie tabelaryczne z danymi o działalności metra;

10)  PERN-1 — zestawienie tabelaryczne z danymi o długości rurociągów i przetłaczaniu ropy i produktów naftowych;

11)  PL-1 — zestawienie tabelaryczne z danymi o ruchu samolotów, pasażerów i ładunków w porcie lotniczym;

12)  TL-1 — zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie zarejestrowanej floty lotniczej w ULC;

13)  TWA — wykaz armatorów, którzy posiadają tabor żeglugi śródlądowej;

14)  WINS — wykaz inwestorów (innych niż indywidualni — realizujący budynki mieszkalne na własne potrzeby — oraz fundacje, kościoły i związki wyznaniowe), którzy oddali do użytkowania nowe budynki mieszkalne;

15)  Z.2.GIJHARS — dane zbiorcze o powierzchni i zbiorach chmielu, odmianach, liczbie plantacji i plantatorów;

16)  Z.3.ARR — dane zbiorcze o powierzchni i zbiorach buraków cukrowych przeznaczonych do produkcji cukru;

17)  Z.4.IERiGŻ-PIB — bilans ryb i owoców morza;

18)  ZOŚ-1 — zestawienie tabelaryczne w zakresie sztucznych zbiorników wodnych;

19)  ZOŚ-2 — zestawienie tabelaryczne w zakresie wyższych szczytów w pasmach górskich i największych głębokości na morskich wodach wewnętrznych;

20)  ZOŚ-3 — zestawienie tabelaryczne w zakresie najgłębszych i najdłuższych jaskiń;

21)  ZOŚ-4 — zestawienie tabelaryczne monitoring zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych, zasobów wód leczniczych i termalnych;

22)  ZOŚ-5 — zestawienie tabelaryczne o zasobach wód powierzchniowych;

23)  ZOŚ-6 — zestawienia tabelaryczne w zakresie jakości osadów dennych rzek i jezior, w tym zawartość metali ciężkich i związków organicznych;

24)  ZOŚ-7 — zestawienie tabelaryczne „Rodzinne ogrody działkowe”;

25)  ZOŚ-8 — zestawienie tabelaryczne „Stan pszczelarstwa w Polsce”.

2. Wzory zestawień tabelarycznych, o których mowa w ust. 1, są określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.