ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych

Na podstawie art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Określa się wzory zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych:

1) ogłoszenia o zamówieniu, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) uproszczonego ogłoszenia o zamówieniu objętym dynamicznym systemem zakupów, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) ogłoszenia o koncesji na roboty budowlane, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;

5) ogłoszenia o konkursie, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;

6) ogłoszenia o wynikach konkursu, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia.

2. Wzory, o których mowa w ust. 1, dotyczą zamówień publicznych oraz konkursów o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 czerwca 2007 r. 2)

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2007 r. (poz. 693)

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i Nr 82, poz. 560.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie wzorów ogłoszeń przekazywanych Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 87, poz. 609), które traci moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy — Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 82, poz. 560).