ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 4 września 2013 r. w sprawie rodzajów stanowisk w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, na których występują warunki szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, a także innych stanowisk, na których przysługuje prawo do płatnego urlopu dodatkowego, albo gdy jest to uzasadnione szczególnymi właściwościami służby

Na podstawie art. 97 ust. 4 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Stanowiskami służbowymi w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, na których występują warunki szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, a także stanowiskami służbowymi, na których przysługuje prawo do płatnego urlopu dodatkowego, albo gdy jest to uzasadnione szczególnymi właściwościami służby, są stanowiska służbowe, z których opisu wynika, że do zakresu obowiązków funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego należy wykonywanie zadań służbowych w warunkach narażenia na:

1)   działanie substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322 oraz z 2012 r. poz. 908);

2)   działanie pyłów stanowiących czynniki szkodliwe dla zdrowia, wymienionych w załączniku nr 1 część B do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833, z późn. zm. 2) ), zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia”, przekraczających najwyższe dopuszczalne stężenie określone w przepisach tego rozporządzenia;

3)   działanie nielaserowego promieniowania optycznego przekraczającego wartości maksymalnych dopuszczalnych ekspozycji (MDE) określone w przepisach rozporządzenia w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia;

4)   działanie promieniowania laserowego przekraczającego maksymalne dopuszczalne ekspozycje oka i skóry określone w przepisach rozporządzenia w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia;

5)   działanie hałasu i hałasu ultradźwiękowego przekraczającego najwyższe dopuszczalne natężenie określone w przepisach rozporządzenia w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia;

6)   działanie pola i promieniowania elektromagnetycznego o różnych częstotliwościach przekraczającego maksymalne dopuszczalne wielkości normatywne określone w przepisach rozporządzenia w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia;

7)   drgania działające na organizm człowieka przekraczające dopuszczalne wartości ekspozycji dziennej określone w przepisach rozporządzenia w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia;

8)   działanie promieniowania jonizującego przekraczającego limity dawek granicznych określone w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego (Dz. U. Nr 20, poz. 168);

9)   bezpośredni kontakt ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi wymienionymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. Nr 81, poz. 716 oraz z 2008 r. Nr 48, poz. 288);

10)  długotrwałe przebywanie w wymuszonej pozycji ciała, wymagające obciążenia ograniczonych grup mięśni, powodujące ucisk na pnie nerwów, ruchy monotypowe wykonywane w szybkim tempie, mikrourazy, oraz przebywanie w innej pozycji powodujące stały ucisk i nadmierne obciążenie aparatu kostno-stawowego;

11)  nadmierne i długotrwałe obciążenie narządu głosu;

12)  wykonywanie czynności wymagających podwyższonej koncentracji wzroku na elementach zminiaturyzowanych lub w warunkach niewystarczającego oświetlenia;

13)  działanie podwyższonego lub obniżonego ciśnienia atmosferycznego, narażające na nagłe zmiany ciśnienia;

14)  stałe przebywanie w pomieszczeniu zamkniętym, w którym utrzymuje się stała temperatura powyżej 25°C lub poniżej 10°C;

15)  stałe przebywanie w pomieszczeniu, w którym utrzymuje się stała wilgotność powietrza przekraczająca 80%;

16)  stałe przebywanie w pomieszczeniu pozbawionym oświetlenia naturalnego, w którym konieczne jest stosowanie sztucznego oświetlenia;

17)  działanie zmiennych warunków atmosferycznych przy prowadzeniu tajnej obserwacji zewnętrznej;

18)  działanie zmiennych warunków atmosferycznych przy wykonywaniu zadań z zakresu zewnętrznej fizycznej ochrony obiektów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

19)  stałe napięcie oraz koncentrację przy nagrywaniu i odtwarzaniu zapisów cyfrowych i magnetycznych w styczności ze zmiennym natężeniem i zakresem fal dźwiękowych, a także przy nasłuchu radiowym;

20)  sytuacje, w których wykonują zadania polegające na fizycznym zwalczaniu terroryzmu.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 53, poz. 273, Nr 84, poz. 455, Nr 117, poz. 677 i Nr 230, poz. 1371, z 2012 r. poz. 627 i 908 oraz z 2013 r. poz. 628 i 675.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 212, poz. 1769, z 2007 r. Nr 161, poz. 1142, z 2009 r. Nr 105, poz. 873, z 2010 r. Nr 141, poz. 950 oraz z 2011 r. Nr 274, poz. 1621.