ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie gmin, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu, a także szczególne zasady zagospodarowania terenów oraz zasady i tryb nabywania nieruchomości, w związku z osunięciem ziemi

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. Nr 84, poz. 906 oraz z 2010 r. Nr 149, poz. 996) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa gminy, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu, a także szczególne zasady zagospodarowania terenów oraz zasady i tryb nabywania nieruchomości, w związku z osunięciem ziemi.

§ 2. 1. Wykaz gmin, o których mowa w § 1, poszkodowanych w wyniku działania powodzi, wiatru, intensywnych opadów atmosferycznych lub pożarów, które miały miejsce w 2008 r., 2009 r., 2010 r. i w miesiącach od stycznia do 28 września 2011 r., stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Wykaz gmin, o których mowa w § 1, poszkodowanych w wyniku osunięcia ziemi, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. Przepisy rozporządzenia stosuje się przez okres 24 miesięcy od dnia jego wejścia w życie.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 1)

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2011 r. (poz. 14)

1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. Nr 193, poz. 1492 oraz z 2010 r. Nr 92, poz. 597, Nr 99, poz. 636, Nr 132, poz. 890, Nr 144, poz. 969 i Nr 212, poz. 1389), które utraciło moc z dniem 20 listopada 2010 r. zgodnie z § 3 rozporządzenia z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu.