ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 4 sierpnia 2009 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracowników Inspekcji Handlowej oraz trybu jej wydawania i wymiany, oraz wzorów protokołu kontroli, protokołu oględzin i protokołu rozprawy

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa tryb wydawania i wymiany legitymacji służbowych pracownikom Inspekcji Handlowej, zwanym dalej „pracownikami”, oraz wzory:

1) legitymacji służbowej pracowników;

2) protokołu kontroli;

3) protokołu oględzin;

4) protokołu rozprawy.

§ 2. 1. Pracownicy, w celu wykonywania obowiązków służbowych, otrzymują legitymacje służbowe.

2. Wzór legitymacji służbowej, o której mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. Legitymacje służbowe wydaje:

1) wojewoda —wojewódzkiemu inspektorowi i jego zastępcy;

2) wojewódzki inspektor — pracownikom wojewódzkiego inspektoratu.

§ 4. 1. W przypadku utraty legitymacji służbowej pracownik jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym organ, który wydał legitymację.

2. Organ, który wydał legitymację, przeprowadza postępowanie wyjaśniające oraz unieważnia utraconą legitymację służbową i wydaje nową.

§ 5. Legitymacja służbowa podlega wymianie w przypadku:

1) zmiany imienia lub nazwiska pracownika;

2) uszkodzenia lub zniszczenia;

3) zmiany stanowiska.

§ 6. W przypadkach określonych w § 5 oraz z chwilą rozwiązania stosunku pracy pracownicy zobowiązani są do zwrotu legitymacji służbowych organowi, który wydał legitymację.

§ 7. 1. Wzór protokołu kontroli określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Wzór protokołu oględzin określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

3. Wzór protokołu rozprawy określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 8. Dotychczas wydane legitymacje służbowe zachowują ważność przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 9. Dotychczasowe druki protokołów kontroli i protokołów oględzin mogą być stosowane nadal, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2)

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2009 r. (poz. 1056)

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1360, z 2003 r. Nr 223, poz. 2220 i Nr 229, poz. 2275, z 2004 r. Nr 34, poz. 293, z 2005 r. Nr 180, poz. 1495, z 2007 r. Nr 147, poz. 1033, z 2008 r. Nr 157, poz. 976 i Nr 214, poz. 1346 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666 i Nr 116, poz. 975.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania organów Inspekcji Handlowej, wzoru legitymacji służbowej pracowników Inspekcji oraz trybu wydawania i wymiany legitymacji (Dz. U. Nr 39, poz. 356), które zgodnie z art. 70 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.