ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 4 października 2006 r. w sprawie współdziałania Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego z odpowiednimi organami, służbami i instytucjami uprawnionymi do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 709) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa formy i tryb współdziałania Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, zwanych dalej „SKW i SWW”, z odpowiednimi organami, służbami i instytucjami podległymi ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, z odpowiednimi organami i jednostkami organizacyjnymi podległymi ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, a także z innymi organami, służbami i instytucjami uprawnionymi do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, zwanymi dalej „odpowiednimi organami”.

§ 2. Współdziałanie SKW i SWW z odpowiednimi organami jest realizowane w formie:

1) wymiany informacji w zakresie określonym w art. 5 oraz art. 6 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego;

2) przekazywania zgodnie z właściwością informacji i materiałów uzyskanych w wyniku rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw;

3) udzielania niezbędnej pomocy przy prowadzeniu przez SKW i SWW postępowań sprawdzających, o których mowa w przepisach o ochronie informacji niejawnych;

4) wymiany doświadczeń wynikających z wykonywanych czynności operacyjno-rozpoznawczych;

5) udostępniania, w miarę posiadanych możliwości, niezbędnych sił i środków, w tym urządzeń i wyposażenia specjalnego oraz obiektów;

6) wspólnego organizowania, w miarę potrzeb, szkoleń specjalistycznych.

§ 3. Współdziałanie SKW i SWW z odpowiednimi organami odbywa się w trybie:

1) bezpośrednich lub korespondencyjnych kontaktów,

2) bieżących konsultacji dotyczących priorytetów współdziałania,

3) uzgadniania szczegółów organizacyjnych i technicznych wspólnych przedsięwzięć

— między kierownikami właściwych szczebli struktur organizacyjnych SKW i SWW i odpowiednich organów.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.