ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Gospodarki i Pracy, zwanego dalej „ministrem”.

2. Minister kieruje następującymi działami administracji rządowej:

1) gospodarka;

2) praca;

3) rozwój regionalny;

4) turystyka.

3. Minister jest dysponentem części 20, 31, 34 i 40 budżetu państwa.

4. Obsługę ministra do dnia 3 maja 2004 r. zapewnia Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, a od dnia 4 maja 2004 r. – Ministerstwo Gospodarki i Pracy.

5. Organami podległymi ministrowi lub przez niego nadzorowanymi są:

1) Prezes Głównego Urzędu Miar;

2) Prezes Urzędu Regulacji Energetyki;

3) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 2 maja 2004 r.