ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Sławomira Cytryckiego

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717) zarządza się, co następuje:

§ 1. Minister-członek Rady Ministrów, zwany dalej „Ministrem”, wykonuje zadania wyznaczone przez Prezesa Rady Ministrów, w tym zadania wynikające z pełnienia funkcji Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów określone w odrębnych przepisach.

§ 2. Do zakresu działania Ministra należy w szczególności:

1) kierowanie działalnością i nadzór nad realizacją zadań Kancelarii Prezesa Rady Ministrów określonych w art. 29 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów;

2) nadzór nad zapewnieniem przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów obsługi ministrów powołanych do wypełniania zadań wyznaczonych przez Prezesa Rady Ministrów, pełnomocników Rządu, komisji wspólnych oraz organów pomocniczych i opiniodawczo-doradczych Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów;

3) nadzór nad wykonywaniem zarządzeń, decyzji, poleceń oraz innych dyspozycji Prezesa Rady Ministrów;

4) opracowywanie projektów planów pracy Rady Ministrów;

5) wykonywanie zadań z dziedziny polityki kadrowej, w zakresie wyznaczonym przez Prezesa Rady Ministrów;

6) określenie, za zgodą Prezesa Rady Ministrów, szczegółowych zakresów zadań sekretarzy i podsekretarzy stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;

7) nadawanie regulaminu organizacyjnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;

8) wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów.

§ 3. Obsługę Ministra zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

§ 4. 1. W toku wykonywania zadań Minister współdziała z właściwymi ministrami, kierownikami urzędów centralnych, wojewodami i innymi organami administracji rządowej oraz organami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi.

2. Organy administracji rządowej są obowiązane do współdziałania i udzielania pomocy Ministrowi w realizacji jego zadań, w szczególności przez udostępnianie mu wszelkich informacji i sprawozdań.

3. Zasady i formy współdziałania Ministra z organami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi określa się w porozumieniach zawartych z tymi organami i organizacjami.

§ 5. W zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań Minister może:

1) powoływać zespoły do opracowywania określonych zagadnień;

2) zlecać sporządzanie ekspertyz oraz innych opracowań.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 2 maja 2004 r.