ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Infrastruktury, zwanego dalej „ministrem”.

2. Minister kieruje następującymi działami administracji rządowej:

1) budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa;

2) gospodarka morska;

3) łączność;

4) transport.

3. Minister jest dysponentem części 18, 21, 26 i 39 budżetu państwa.

4. Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Infrastruktury.

5. Organy podległe ministrowi lub przez niego nadzorowane określa załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 2 maja 2004 r.

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. (poz. 1121)

WYKAZ ORGANÓW PODLEGŁYCH LUB NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA INFRASTRUKTURY