ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Kultury, zwanego dalej „ministrem”.

2. Minister kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

3. Minister jest dysponentem części 24 budżetu państwa.

4. Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Kultury.

5. Minister sprawuje nadzór nad Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 2 maja 2004 r.