ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 4 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2005

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm. 1) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2005 (Dz. U. Nr 285, poz. 2849) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) w ust. 1:

— po pkt 81 dodaje się pkt 81a w brzmieniu:

„81a) PNT-02 — sprawozdanie o innowacjach w przemyśle;”,

— po pkt 101 dodaje się pkt 101a w brzmieniu:

„101 a) R-CzSR — użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów, pogłowie zwierząt gospodarskich oraz charakterystyka gospodarstwa rolnego;”,

— po pkt 114 dodaje się pkt 114a i 114b w brzmieniu:

„114a) SSI-01 — sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach;

114b)SSI-02 — sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w sektorze finansowym;”,

— po pkt 131 dodaje się pkt 131a w brzmieniu:

„131a) Z-05 — badanie popytu na pracę;”,

b) w ust. 2:

— po pkt 22 dodaje się pkt 22a i 22b w brzmieniu:

„22a) SSI-10G — wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych — kwestionariusz dla gospodarstwa domowego;

22b) SSI-101 — wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych — kwestionariusz indywidualny;”,

— po pkt 23 dodaje się pkt 23a w brzmieniu:

„23a) ZD-E — praca a obowiązki rodzinne. Ankieta modułowa BAEL;”;

2) w § 2:

a) w ust. 1 uchyla się pkt 5,

b) w ust. 2:

— po pkt 54 dodaje się pkt 54a—54c w brzmieniu:

„54a) MGiP-01 — sprawozdanie o rynku pracy (z załącznikiem);

54b) MGiP-02 — sprawozdanie o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy;

54c) MGiP-04 — sprawozdanie o przyrzeczeniach i zezwoleniach na pracę wydawanych cudzoziemcom w Polsce;”,

— po pkt 62 dodaje się pkt 62a w brzmieniu:

„62a) PP-01 — planowanie przestrzenne w gminie;”,

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2005, prowadzonych przez Ministra Polityki Społecznej:

1) MPiPS-03 — sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej — pieniężnych, w naturze i usługach;

2) MPS-07 — sprawozdanie o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu.”,

d) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2005, prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości:

1) MS-DB 1 — sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w jednostkach sądownictwa powszechnego;

2) MS-DB 2 — sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń w Rodzinnych Ośrodkach Diagnostyczno--Konsultacyjnych;

3) MS-DB 3 — sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń w instytutach naukowych resortu sprawiedliwości;

4) MS-DB 4 — sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w jednostkach powszechnych prokuratury;

5) MS-DB 5 — sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w zakładach dla nieletnich;

6) MS-Kom23 — sprawozdanie z czynności komornika;

7) MS-Not24 — sprawozdanie notariusza z czynności notarialnych;

8) MS-P1CA — sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury dotyczące ewidencji spraw oraz czynności procesowych prokuratora w sprawach cywilnych i administracyjnych;

9) MS-P1K — sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury dotyczące ewidencji spraw, czynności procesowych prokuratora w sprawach karnych, w tym z zakresu nadzoru sprawowanego nad postępowaniem przygotowawczym prowadzonym przez Policję lub inne uprawnione organy;

10) MS-P1K wojsk. — sprawozdanie z działalności wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury dotyczące ewidencji spraw i czynności procesowych prokuratora w sprawach karnych;

11) MS-P1N — sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury dotyczące ewidencji spraw i czynności procesowych prokuratora nadrzędnego w sprawach karnych, cywilnych i administracyjnych;

12) MS-P2 — sprawozdanie z czynności dochodzeniowych prowadzonych przez innych niż prokurator oskarżycieli;

13) MS-P3 — karta statystyczna z aktu oskarżenia;

14) MS-RODK-25 — sprawozdanie z działalności Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno--Konsultacyjnego;

15) MS-S1 — sprawozdanie w sprawach cywilnych według rodzajów spraw i właściwości rzeczowej;

16) MS-S4 — sprawozdanie w sprawach cywilnych w postępowaniu odwoławczym według rodzajów spraw (według właściwości rzeczowej);

17) MS-S5 — sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych;

18) MS-S60 — sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji (według właściwości rzeczowej);

19) MS-S6r — sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji (według właściwości rzeczowej);

20) MS-S6 wojsk. — sprawozdanie w sprawie osób prawomocnie osądzonych (według właściwości rzeczowej);

21) MS-S7 — sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia;

22) MS-S7 wojsk. — sprawozdanie w sprawie osób prawomocnie osądzonych za wykroczenia (według właściwości rzeczowej);

23) MS-S8 — sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych w postępowaniu odwoławczym;

24) MS-S9 — sprawozdanie w sprawach o ułaskawienie (według właściwości rzeczowej);

25) MS-S10o — sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej;

26) MS-S10r — sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej;

27) MS-S11 — sprawozdanie z zakresu ubezpieczeń społecznych według rodzajów spraw i właściwości rzeczowej;

28) MS-S12 — sprawozdanie z zakresu prawa pracy według rodzajów spraw i właściwości rzeczowej;

29) MS-S14 — sprawozdanie w sprawach odwoławczych z zakresu prawa pracy;

30) MS-S15 — sprawozdanie w sprawach odwoławczych z zakresu ubezpieczeń społecznych;

31) MS-S16 — sprawozdanie w sprawach rodzinnych z zakresu spraw cywilnych, z wyłączeniem spraw nieletnich;

32) MS-S18 — sprawozdanie w sprawach rodzinnych nieletnich;

33) MS-S19 — sprawozdanie w sprawach gospodarczych;

34) MS-S19k — sprawozdanie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji, regulacji energetyki, telekomunikacji i transportu kolejowego;

35) MS-S19z — sprawozdanie w sprawach z zakresu ochrony wspólnotowych znaków towarowych i wspólnotowych wzorów przemysłowych;

36) MS-S20KRS — sprawozdanie w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej);

37) MS-S20KW — sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych;

38) MS-S20UN — sprawozdanie w sprawach upadłościowych i naprawczych (według właściwości rzeczowej;

39) MS-S22 — sprawozdanie w sprawach gospodarczych w postępowaniu odwoławczym;

40) MS-S28 — karta statystyczna w sprawie karnej z oskarżenia publicznego z orzeczenia prawomocnego;

41) MS-S51g — sprawozdanie w sprawach rozpatrywanych w wydziałach grodzkich (sądach grodzkich);

42) MS-Stp1 — zgłoszenie o wszczęciu postępowania;

43) MS-Stp2 — zgłoszenie o zakończeniu postępowania;

44) MS-Stp3 — zgłoszenie o przestępstwie stwierdzonym w zakończonym postępowaniu przygotowawczym, podejrzanych i pokrzywdzonych;

45) MS-Stp5 — zgłoszenie o podjęciu, wznowieniu, przekazaniu, połączeniu do wspólnego prowadzenia, zwrocie akt do uzupełnienia;

46) MS ZK-1 — miesięczne sprawozdanie o tymczasowo aresztowanych, skazanych i ukaranych. Ewidencja osadzonych;

47) MS ZK-2 — miesięczne sprawozdanie o zatrudnieniu tymczasowo aresztowanych, skazanych i ukaranych;

48) MS ZK-3 — kwartalne sprawozdanie o tymczasowo aresztowanych, skazanych i ukaranych poddanych terapii w związku z uzależnieniami, poddanych badaniom psychiatrycznym i psychologicznym według przyczyn samoagresji, wnioski o warunkowe zwolnienie;

49) MS ZK-4 — sprawozdanie z zatrudnienia i wynagrodzeń;

50) MS ZK-5 — roczne sprawozdanie o tymczasowo aresztowanych i skazanych według odbywania kary zasadniczej, zastępczej, rodzajów przestępstw, powrotności do przestępstw i wieku;

51) MS ZK-6 — sprawozdanie o nauczaniu skazanych;

52) MS ZK-7 — sprawozdanie z działania więziennej służby zdrowia;

53) MS ZK-8 — sprawozdanie o zatrudnieniu funkcjonariuszy i pracowników w jednostkach budżetowych więziennictwa;

54) MS-ZN26p — sprawozdanie z ewidencji wychowanków w zakładzie poprawczym;

55) MS-ZN26s — sprawozdanie z ewidencji wychowanków w schronisku dla nieletnich;

56) MS-ZN27p — sprawozdanie z zakresu nauki wychowanków w zakładzie poprawczym;

57) MS-ZN27s — sprawozdanie z zakresu nauki wychowanków w schronisku dla nieletnich.”,

e) w ust. 11 po pkt 1 dodaje się pkt 1a i 1b w brzmieniu:

„1a) 0Ś-2b — roczne sprawozdanie z działalności kontrolnej wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska;

1b) 0Ś-2b — półroczne sprawozdanie z działalności kontrolnej wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska;”;

3) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) po wzorze formularza PNT-01/s — sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R) w szkołach wyższych dodaje się wzór formularza PNT-02 — sprawozdanie o innowacjach w przemyśle w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia,

b) po wzorze formularza R-CT — notowania cen targowiskowych ważniejszych produktów rolnych dodaje się wzór formularza R-CzSR — użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów, pogłowie zwierząt gospodarskich oraz charakterystyka gospodarstwa rolnego w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

c) po wzorze formularza SP-3 — sprawozdanie o działalności gospodarczej przedsiębiorstw dodaje się:

— wzór formularza SSI-01 — sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno--telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach,

— wzór formularza SSI-02 — sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-te-lekomunikacyjnych w sektorze finansowym w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia,

d) po wzorze formularza Z-03 — sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach dodaje się wzór formularza Z-05 — badanie popytu na pracę w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia;

4) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) po wzorze formularza SN-01 — statystyczna ankieta stowarzyszeń narodowościowych dodaje się:

— wzór formularza SSI-10G — wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyj-nych w gospodarstwach domowych — kwestionariusz dla gospodarstwa domowego,

— wzór formularza SSI-101 — wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyj-nych w gospodarstwach domowych — kwestionariusz indywidualny w brzmieniu określonym w załączniku nr 5 do niniejszego rozporządzenia,

b) po wzorze formularza ankieta ZD — badanie aktywności ekonomicznej ludności w 2005 r. dodaje się wzór formularza ZD-E — praca a obowiązki rodzinne. Ankieta modułowa BAEL w brzmieniu określonym w załączniku nr 6 do niniejszego rozporządzenia;

5) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

a) skreśla się wzór formularza EN-7 — uczniowie korzystający z wypoczynku w roku szkolnym w okresie ferii,

b) po wzorze formularza MG-f — sytuacja finansowa jednostek przemysłu stalowego dodaje się:

— wzór formularza MGiP-01 — sprawozdanie o rynku pracy (z załącznikami),

— wzór formularza MGiP-02 — sprawozdanie o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy,

— wzór formularza MGiP-04 — sprawozdanie o przyrzeczeniach i zezwoleniach na pracę wydawanych cudzoziemcom w Polsce w brzmieniu określonym w załączniku nr 7 do niniejszego rozporządzenia,

c) po wzorze formularza MPiPS-06 — sprawozdanie o instytucjonalnej obsłudze rynku pracy dodaje się wzór formularza PP-01 — planowanie przestrzenne w gminie w brzmieniu określonym w załączniku nr 8 do niniejszego rozporządzenia,

d) po wzorze formularza MPiPS-03 — sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej — pieniężnych, w naturze i usługach dodaje się wzór formularza MPS-07

— sprawozdanie o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy nie-pozostających w zatrudnieniu w brzmieniu określonym w załączniku nr 9 do niniejszego rozporządzenia,

e) po wzorze formularza MSP-01 — informacja dotycząca przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego dodaje się:

— wzór formularza MS-DB 1 — sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w jednostkach sądownictwa powszechnego,

— wzór formularza MS-DB 2 — sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń w Rodzinnych Ośrodkach Diagno-styczno-Konsultacyjnych,

— wzór formularza MS-DB 3 — sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń w instytutach naukowych resortu sprawiedliwości,

— wzór formularza MS-DB 4 — sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w jednostkach powszechnych prokuratury,

— wzór formularza MS-DB 5 — sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w zakładach dla nieletnich w brzmieniu określonym w załączniku nr 10 do niniejszego rozporządzenia,

f) po wzorze formularza MS-Not24 — sprawozdanie notariusza z czynności notarialnych dodaje się:

— wzór formularza MS-P1CA — sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury dotyczące ewidencji spraw oraz czynności procesowych prokuratora w sprawach cywilnych i administracyjnych,

— wzór formularza MS-P1K — sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury dotyczące ewidencji spraw, czynności procesowych prokuratura w sprawach karnych, w tym z zakresu nadzoru sprawowanego nad postępowaniem przygotowawczym prowadzonym przez Policję lub inne uprawnione organy,

— wzór formularza MS-P1K wojsk. — sprawozdanie z działalności wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury dotyczące ewidencji spraw i czynności procesowych prokuratora w sprawach karnych,

— wzór formularza MS-P1N — sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury dotyczące ewidencji spraw i czynności procesowych prokuratora nadrzędnego w sprawach karnych, cywilnych i administracyjnych w brzmieniu określonym w załączniku nr 11 do niniejszego rozporządzenia.

g) wzór formularza MS-RODK-25 — sprawozdanie z działalności Rodzinnego Ośrodka Diagno-styczno-Konsultacyjnego otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 12 do niniejszego rozporządzenia,

h) wzór formularza MS-S4 — sprawozdanie w sprawach cywilnych w postępowaniu odwoławczym według rodzajów spraw (według właściwości rzeczowej) otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 13 do niniejszego rozporządzenia,

i) po wzorze formularza MS-S7 — sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia dodaje się wzór formularza MS-S7 wojsk. — sprawozdanie w sprawie osób prawomocnie osądzonych za wykroczenia (według właściwości rzeczowej) w brzmieniu określonym w załączniku nr 14 do niniejszego rozporządzenia,

j) wzór formularza NS-S8 — sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych w postępowaniu odwoławczym otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 15 do niniejszego rozporządzenia,

k) po wzorze formularza MS-S10r — sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej dodaje się:

— wzór formularza MS-S11 — sprawozdanie z zakresu ubezpieczeń społecznych według rodzajów spraw i właściwości rzeczowej,

— wzór formularza MS-S12 — sprawozdanie z zakresu prawa pracy według rodzajów spraw i właściwości rzeczowej,

— wzór formularza MS-S14 — sprawozdanie w sprawach odwoławczych z zakresu prawa pracy w brzmieniu określonym w załączniku nr 16 do niniejszego rozporządzenia,

l) wzór formularza MS-S15 — sprawozdanie w sprawach odwoławczych z zakresu ubezpieczeń społecznych otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 17 do niniejszego rozporządzenia.

m) po wzorze formularza MS-S19 — sprawozdanie w sprawach gospodarczych dodaje się:

— wzór formularza MS-S19k — sprawozdanie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji, regulacji energetyki, telekomunikacji i transportu kolejowego,

— wzór formularza MS-S19z — sprawozdanie w sprawach z zakresu ochrony wspólnotowych znaków towarowych i wspólnotowych wzorów przemysłowych w brzmieniu określonym w załączniku nr 18 do niniejszego rozporządzenia,

n) wzór formularza MS-S22 — sprawozdanie w sprawach gospodarczych w postępowaniu odwoławczym — sprawozdanie otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 19 do niniejszego rozporządzenia,

o) po wzorze formularza OŚ-2a — sprawozdanie z działalności Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie badań powietrza, wód i gleb oraz gospodarki odpadami dodaje się:

— wzór formularza 0Ś-2b — roczne sprawozdanie z działalności kontrolnej wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska,

— wzór formularza 0Ś-2b — półroczne sprawozdanie z działalności kontrolnej wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska,

w brzmieniu określonym w załączniku nr 20 do niniejszego rozporządzenia,

p) wzór formularza MZ-56 — dwutygodniowe, kwartalne, roczne/1 sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach — otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 21 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(Załączniki do rozporządzenia stanowią oddzielny załącznik do niniejszego numeru)


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125 oraz z 2004 r. Nr 273, poz. 2703.