ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie określenia wzorów graficznych winiet dzienników urzędowych

Na podstawie art. 24 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wzory graficzne winiet:

1) Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej;

2) Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”;

3) dziennika urzędowego ministra kierującego działem administracji rządowej;

4) dziennika urzędowego urzędu centralnego;

5) wspólnego dziennika urzędowego dwóch lub więcej ministrów kierujących działami administracji rządowej;

6) wspólnego dziennika urzędowego urzędów centralnych podległych Prezesowi Rady Ministrów;

7) wspólnego dziennika urzędowego ministra kierującego działem administracji rządowej i urzędu centralnego przez niego nadzorowanego;

8) wojewódzkiego dziennika urzędowego.

§ 2. Winiety dzienników urzędowych wymienionych w § 1 obejmują:

1) nazwę dziennika urzędowego;

2) wizerunek orła w koronie;

3) oznaczenie miejsca i dnia ogłoszenia aktu prawnego;

4) oznaczenie numeru pozycji aktu prawnego, określonego na podstawie kolejności ogłaszania aktów prawnych w danym roku kalendarzowym.

§ 3. 1. Nazwa dziennika urzędowego wymienionego w § 1 pkt 3 składa się z wyrazów „Dziennik Urzędowy” oraz nazwy własnej ministra kierującego działem administracji rządowej.

2. Nazwa dziennika urzędowego wymienionego w § 1 pkt 4 składa się z wyrazów „Dziennik Urzędowy” oraz nazwy urzędu centralnego.

3.  Nazwa dziennika urzędowego wymienionego w § 1 pkt 5 albo 6 składa się z wyrazów „Dziennik Urzędowy” oraz odpowiednio nazwy własnej ministrów albo urzędów centralnych.

4.  Nazwa dziennika urzędowego wymienionego w § 1 pkt 7 składa się z wyrazów „Dziennik Urzędowy” oraz nazwy własnej ministra i urzędu centralnego.

5. Nazwa dziennika urzędowego wymienionego w § 1 pkt 8 składa się z wyrazów „Dziennik Urzędowy” oraz nazwy województwa.

§ 4. 1. Wzór graficzny winiety:

1) Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej – jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” – jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

3) dziennika urzędowego ministra kierującego działem administracji rządowej – jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

4) dziennika urzędowego urzędu centralnego – jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia;

5) wspólnego dziennika urzędowego dwóch lub więcej ministrów kierujących działami administracji rządowej – jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia;

6) wspólnego dziennika urzędowego urzędów centralnych podległych Prezesowi Rady Ministrów – jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia;

7) wspólnego dziennika urzędowego ministra kierującego działem administracji rządowej i urzędu centralnego przez niego nadzorowanego – jest określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia;

8) wojewódzkiego dziennika urzędowego – jest określony w załączniku nr 8 do rozporządzenia.

2. Opis wzorów graficznych winiet dzienników urzędowych wymienionych w ust. 1 jest określony w załączniku nr 9 do rozporządzenia.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. 1)

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2012 (poz. 639)

Załącznik 1 Wzór graficzny winiety Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 października 2011 r. w sprawie określenia wzoru graficznego winiety dzienników urzędowych oraz pierwszej i ostatniej strony Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski B”, a także wzoru okładek i strony tytułowej załączników do tego dziennika urzędowego (Dz. U. Nr 214, poz. 1269), które traci moc z dniem wejścia w życie art. 12 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 232, poz. 1378).