ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 4 czerwca 2004 r. w sprawie przedterminowych wyborów do Rady Gminy Kleszczów w województwie łódzkim

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 102, poz. 1055) w związku z art. 67 ust. 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie przedterminowych wyborów do Rady Gminy Kleszczów w województwie łódzkim.

§ 2. Datę przedterminowych wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę 11 lipca 2004 r.

§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2004 r. (poz. 1368)

KALENDARZ WYBORCZY1)  Zmiany niniejszej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055.