ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zwanego dalej „ministrem”.

2. Minister kieruje działem administracji rządowej — kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

3. Minister jest dysponentem części 24 budżetu państwa.

4. Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

5. Minister sprawuje nadzór nad Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 31 października 2005 r.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1414.