ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Gospodarki, zwanego dalej „ministrem”.

2. Minister kieruje następującymi działami administracji rządowej:

1) gospodarka;

2) turystyka.

3. Minister jest dysponentem części 20 i 40 budżetu państwa.

4. Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Gospodarki.

5. Organami podległymi ministrowi lub przez niego nadzorowanymi są:

1) Prezes Głównego Urzędu Miar;

2) Prezes Urzędu Regulacji Energetyki;

3) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 31 października 2005 r.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1414.