ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 1 a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1>) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Edukacji i Nauki, zwanego dalej „ministrem”.

2. Minister kieruje następującymi działami administracji rządowej:

1) nauka;

2) oświata i wychowanie;

3) szkolnictwo wyższe.

3. Minister jest dysponentem części 28, 30 i 38 budżetu państwa.

4. Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Edukacji i Nauki.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 31 października 2005 r.


Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1414.