ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

Na podstawie art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1929 i 2023 oraz z 2016 r. poz. 147, 437, 904 i 960) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się grupy zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu i stawki uposażenia zasadniczego w tych grupach.

2. Grupy zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu i stawki uposażenia zasadniczego w tych grupach określa tabela stanowiąca załącznik do rozporządzenia.

§ 2. 1 1) Uposażenie zasadnicze funkcjonariuszy Agencji Wywiadu wzrasta z tytułu wysługi lat o 2% po 2 latach służby oraz o 1% za każdy następny rok służby do wysokości 35% po 35 latach służby.

2. Podstawę wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu stanowi stawka uposażenia zasadniczego odpowiadająca przyznanej grupie zaszeregowania stanowiska służbowego.

3. Kwotę wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu zaokrągla się do 10 groszy w górę.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 2) , z mocą od dnia 1 stycznia 2004 r.

  W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 września 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat (Dz. U. poz. 1519), które weszło w życie z dniem 16 października 2015 r.

2)   Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 2 kwietnia 2004 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat (Dz. U. poz. 518), które weszło w życie z dniem 29 kwietnia 2016 r.