ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie sposobu i zakresu obsługi prac Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, wysokości wynagrodzenia jej członków oraz warunków zwrotu kosztów podróży jej członkom i recenzentom

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Obsługę administracyjną Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, zwanej dalej „Centralną Komisją”, prowadzi Biuro Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, zwane dalej „Biurem”.

2. Obsługa, o której mowa w ust. 1, jest realizowana w szczególności przez:

1) przyjmowanie i rejestrację dokumentacji spraw podlegających rozpatrzeniu przez Centralną Komisję;

2) zapewnienie obiegu dokumentów i korespondencji w postępowaniach prowadzonych przez Centralną Komisję;

3) zapewnienie warunków niezbędnych do funkcjonowania organów Centralnej Komisji.

§ 2. Obsługę finansową i gospodarczą Centralnej Komisji wykonują, stosownie do potrzeb, odpowiednie komórki organizacyjne urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, w szczególności przez:

1) sporządzanie planu finansowego;

2) obsługę kancelaryjną w zakresie spraw finansowych;

3) dokonywanie zakupów materiałów i urządzeń niezbędnych do prowadzenia działalności Centralnej Komisji.

§ 3. 1. Przewodniczący Centralnej Komisji otrzymuje miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 127% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego, określonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich obowiązujących w dniu 31 grudnia roku poprzedniego, zwane dalej „stawką”.

2. Członkowie Centralnej Komisji wykonujący obowiązki zastępcy przewodniczącego Centralnej Komisji otrzymują miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 85% stawki.

3. Członek Centralnej Komisji wykonujący obowiązki sekretarza Komisji otrzymuje miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 102% stawki.

4. Pozostali członkowie Centralnej Komisji otrzymują za każdy dzień udziału w posiedzeniach organów Centralnej Komisji wynagrodzenie w wysokości 5,1% stawki. Za udział w tym samym dniu w posiedzeniach więcej niż jednego organu Centralnej Komisji przysługuje jedno wynagrodzenie.

§ 4. 1. Członkom Centralnej Komisji uczestniczącym w jej pracach przysługują diety i inne należności za czas odbywanych podróży na zasadach określonych w przepisach dotyczących należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do recenzentów opracowujących opinie dla Centralnej Komisji.

§ 5. Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 października 1993 r. w sprawie obsługi administracyjnej, wysokości środków finansowych niezbędnych do funkcjonowania Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych oraz wysokości wynagrodzenia jej członków (Dz. U. Nr 101, poz. 464).

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.