ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 września 2004 r. w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Spraw Międzynarodowych

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (Dz. U. Nr 156, poz. 777 oraz z 2001 r. Nr 128, poz. 1403) zarządza się, co następuje:

§ 1. Polskiemu Instytutowi Spraw Międzynarodowych nadaje się statut, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2004 r. (poz. 2205)

STATUT POLSKIEGO INSTYTUTU SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH