ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków oraz zwiększenia limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2005 w dotacji na funkcjonowanie Polskiej Konfederacji Sportu

Na podstawie art. 73 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa przeniesienie niektórych planowanych wydatków budżetowych między działami budżetu państwa i rozdziałami budżetowymi oraz zwiększenie limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń, w części 25 — Kultura fizyczna i sport, zaplanowanych na ten cel w ustawie budżetowej na rok 2005 w dotacji na funkcjonowanie Polskiej Konfederacji Sportu.

§ 2. 1. Przenosi się planowane wydatki budżetowe z działu 926 — Kultura fizyczna i sport, rozdziału 92606 — Polska Konfederacja Sportu w łącznej kwocie 19651 tys. zł do:

1) działu 750 — Administracja publiczna, rozdziału 75001 — Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej w kwocie 1 861 tys. zł, z przeznaczeniem na częściowe utrzymanie urzędu, a także na wynagrodzenia i pochodne;

2) działu 926 — Kultura fizyczna i sport w kwocie 17 790 tys. zł, z tego:

a) do rozdziału 92605 — Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 16 258 tys. zł na realizację zadań w zakresie sportu kwalifikowanego,

b) do rozdziału 92695 — Pozostała działalność w kwocie 1 532 tys. zł na realizację pozostałych zadań z działu kultura fizyczna i sport.

2. Szczegółowy podział planowanych wydatków, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

% 3. Zwiększa się limity zatrudnienia i kwoty wynagrodzeń w części 25 — Kultura fizyczna i sport, w dziale 750 — Administracja publiczna, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2005 r.

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2005 r. (poz. 1385)