ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2005

Na podstawie art. 39 ust. 1b i 1c ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa przeniesienie planowanych wydatków budżetowych oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń między częścią 25 — Kultura fizyczna i sport oraz częścią 30 — Oświata i wychowanie w podziale na części i działy budżetu państwa.

§ 2. 1. Przenosi się planowane wydatki budżetowe w kwocie 71 tys. zł z części 25 — Kultura fizyczna i sport do części 30 — Oświata i wychowanie.

2. Szczegółowy podział planowanych wydatków, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia,

§ 3. Przenosi się limity zatrudnienia i kwoty wynagrodzeń z części 25 — Kultura fizyczna i sport do części 30 — Oświata i wychowanie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2005 r.

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2005 r. (poz. 1384)