ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie liczby członków Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz warunków i trybu ich wyboru

Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 182, poz. 1228) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie liczby członków Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz warunków i trybu ich wyboru (Dz. U. Nr 220, poz. 2172, z 2006 r. Nr 190, poz. 1403 oraz z 2010 r. Nr 109, poz. 711) dodaje się § 8a w brzmieniu:

„§ 8a. 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Centralnej Komisji, Przewodniczący Centralnej Komisji uzupełnia skład Centralnej Komisji o osobę, która w danej dziedzinie nauki, dyscyplinie naukowej lub dziedzinie sztuki i dyscyplinie artystycznej uzyskała największą liczbę ważnych głosów w ostatnio przeprowadzonych wyborach. Przy równej liczbie głosów o uzyskaniu członkostwa Centralnej Komisji rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez Przewodniczącego Centralnej Komisji.

2. Uzupełnienie składu Centralnej Komisji następuje za zgodą osoby, o której mowa w ust. 1.

3. Przewodniczący Centralnej Komisji o uzupełnieniu składu Centralnej Komisji niezwłocznie zawiadamia Prezesa Rady Ministrów oraz osobę, o której mowa w ust. 1, informując ją o uzyskaniu mandatu członka Centralnej Komisji.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.