ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością w zakresie funduszy emerytalnych i pracowniczych programów emerytalnych

Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych (Dz. U. Nr 124, poz. 1153, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa terminy uiszczania, wysokość i sposób obliczania wpłat powszechnych towarzystw emerytalnych na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością funduszy emerytalnych i pracowniczych programów emerytalnych, zwanych dalej „kosztami nadzoru nad rynkiem emerytalnym”.

§ 2. 1. Wysokość należnych wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem emerytalnym za dany rok oblicza się jako iloczyn procentowego udziału średniej rocznej wartości aktywów otwartego funduszu emerytalnego w średniej rocznej wartości aktywów wszystkich otwartych funduszy emerytalnych w danym roku oraz poniesionych ogółem kosztów nadzoru nad rynkiem emerytalnym w danym roku, nie więcej jednak niż iloczyn procentowego udziału średniej rocznej wartości aktywów otwartego funduszu emerytalnego w średniej rocznej wartości aktywów wszystkich otwartych funduszy emerytalnych w danym roku oraz kwoty stanowiącej 0,010% średniej rocznej wartości aktywów wszystkich otwartych funduszy emerytalnych w danym roku.

2. Średnią roczną wartość aktywów wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, a także wysokość kosztów nadzoru nad rynkiem emerytalnym, ustala się na podstawie informacji uzyskanych od Komisji Nadzoru Finansowego, zwanej dalej „organem nadzoru”.

§ 3. 1. Powszechne towarzystwo emerytalne ustala co kwartał zaliczkę na poczet kosztów nadzoru nad rynkiem emerytalnym w wysokości 0,0025% wartości aktywów otwartego funduszu emerytalnego w ostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego kwartał, za który uiszczana jest zaliczka.

2. Zaliczkę, o której mowa w ust. 1, powszechne towarzystwo emerytalne wpłaca za każdy kwartał najpóźniej do końca pierwszego miesiąca tego kwartału, jednocześnie informując organ nadzoru o podstawie jej naliczenia, okresie, jakiego dotyczy, oraz jej wysokości.

3. Wpłaty zaliczek ulegają wstrzymaniu w przypadku, gdy kwota uiszczonych zaliczek po dokonaniu przez powszechne towarzystwa emerytalne wpłat za drugi albo trzeci kwartał danego roku kalendarzowego będzie wyższa niż prognoza dochodów na pokrycie zaplanowanych wydatków z tytułu kosztów nadzoru nad rynkiem emerytalnym.

4. Organ nadzoru w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 3, informuje powszechne towarzystwa emerytalne o wstrzymaniu wpłat zaliczek najpóźniej na dwa tygodnie przed upływem terminu wpłaty kolejnej zaliczki, o którym mowa w ust. 2.

§ 4. 1. Jeżeli suma wpłaconych zaliczek, o których mowa w § 3 ust. 1, jest wyższa niż obliczona na podstawie § 2 ust. 1 wysokość należnej wpłaty, powstaje nadpłata. Nadpłata jest zaliczana na poczet zaliczek za rok następny bądź podlega zwrotowi na pisemny wniosek powszechnego towarzystwa emerytalnego.

2. Organ nadzoru informuje o wysokości nadpłaty, o której mowa w ust. 1, powszechne towarzystwo emerytalne, w którym wystąpiła nadpłata, w terminie do dnia 31 sierpnia następnego roku.

3.  Nadpłata podlega zwrotowi na wniosek powszechnego towarzystwa emerytalnego w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

§ 5. 1. Jeżeli suma wpłaconych zaliczek, o których mowa w § 3 ust. 1, jest niższa niż obliczona na podstawie § 2 ust. 1 wysokość należnej wpłaty, powstaje niedopłata.

2. Organ nadzoru informuje o wysokości niedopłaty, o której mowa w ust. 1, powszechne towarzystwo emerytalne, w którym wystąpiła niedopłata, w terminie do dnia 31 sierpnia następnego roku.

3. Powszechne towarzystwo emerytalne pokrywa niedopłatę bez wezwania, w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 2.

§ 6. 1. Wraz z informacją, o której mowa w § 4 ust. 2 albo § 5 ust. 2, organ nadzoru przekazuje powszechnemu towarzystwu emerytalnemu również informacje o średniej rocznej wartości aktywów wszystkich otwartych funduszy emerytalnych w roku będącym przedmiotem rozliczenia, wysokości procentowego udziału średniej rocznej wartości aktywów otwartego funduszu emerytalnego zarządzanego przez dane powszechne towarzystwo emerytalne w średniej rocznej wartości aktywów wszystkich otwartych funduszy emerytalnych w roku będącym przedmiotem rozliczenia, wysokości kosztów nadzoru nad rynkiem emerytalnym ogółem w roku będącym przedmiotem rozliczenia, wysokości należnej od powszechnego towarzystwa emerytalnego wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru oraz wysokości wpłaconych przez powszechne towarzystwo emerytalne zaliczek na pokrycie kosztów nadzoru za rok będący przedmiotem rozliczenia.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy suma wpłaconych zaliczek jest równa wysokości należnej wpłaty obliczonej na podstawie § 2 ust. 1.

§ 7. Do ustalenia wysokości zaliczki na poczet kosztów nadzoru nad rynkiem emerytalnym należnej od powszechnego towarzystwa emerytalnego za miesiąc maj 2011 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 8. 1. Pierwszą zaliczkę, o której mowa w § 3 ust. 1, powszechne towarzystwo emerytalne ustala za trzeci kwartał 2011 r.

2. Zaliczkę za trzeci miesiąc drugiego kwartału 2011 r. powszechne towarzystwo emerytalne ustala w wysokości 0,00083% wartości aktywów otwartego funduszu emerytalnego zarządzanego przez to towarzystwo według stanu na dzień 31 maja 2011 r. i wpłaca do dnia 30 czerwca 2011 r., jednocześnie informując organ nadzoru o podstawie naliczenia zaliczki, okresie, jakiego dotyczy, oraz jej wysokości.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2011 r. 2)


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 170, poz. 1651, z 2004 r. Nr 93, poz. 891 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 48, poz. 447, Nr 83, poz. 719, Nr 143, poz. 1204 i Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 557 i Nr 171, poz. 1206, z 2008 r. Nr 228, poz. 1507, z 2009 r. Nr 42, poz. 341 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością w zakresie funduszy emerytalnych i pracowniczych programów emerytalnych (Dz. U. Nr 220, poz. 1724), które na podstawie art. 30 pkt 1 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 75, poz. 398) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.