ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2004

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2004 (Dz. U. Nr 6, poz. 44, Nr 95, poz. 957 i Nr 217, poz. 2208) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 2 po pkt 7a dodaje się pkt 7b–7d w brzmieniu:

„7b) AZD-1 – gospodarstwo domowe;

7c) AZD-2 – zdrowie dorosłych;

7d) AZD-3 – zdrowie dzieci;”;

2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia po wzorze formularza AP-2004 – Ankieta Polonijna dodaje się:

a) wzór kwestionariusza AZD-1 – gospodarstwo domowe w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia,

b) wzór kwestionariusza AZD-2 – zdrowie dorosłych w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia,

c) wzór kwestionariusza AZD-3 – zdrowie dzieci w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2004 r. (poz. 2591)

Załącznik nr 1

WZÓR

AZD-1

(PDF)

Załącznik nr 2

WZÓR

AZD-2

(PDF)

Załącznik nr 3

WZÓR

AZD-3

(PDF)1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080 oraz z 2003 r. Nr 217, poz. 2125.