ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego kontroli operacyjnej oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, a także przechowywania, przekazywania, przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli

Na podstawie art. 27 ust. 18 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Dokumentację kontroli operacyjnej stanowią:

1)   wniosek Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwanej dalej: „ABW”, do Sądu Okręgowego w Warszawie, zwanego dalej „Sądem”, o zarządzenie lub przedłużenie kontroli operacyjnej;

2)   postanowienie Prokuratora Generalnego w sprawie wystąpienia przez Szefa ABW z wnioskiem o zarządzenie lub przedłużenie przez Sąd kontroli operacyjnej;

3)   postanowienie Sądu w sprawie zarządzenia lub przedłużenia kontroli operacyjnej;

4)   wniosek Szefa ABW do Prokuratora Generalnego o wyrażenie zgody na zarządzenie kontroli operacyjnej w przypadkach niecierpiących zwłoki;

5)   postanowienie Prokuratora Generalnego w sprawie zarządzenia przez Szefa ABW kontroli operacyjnej w przypadkach niecierpiących zwłoki;

6)   zarządzenie kontroli operacyjnej przez Szefa ABW w przypadkach niecierpiących zwłoki;

7)   wniosek Szefa ABW do Sądu o wyrażenie zgody na kontynuowanie kontroli operacyjnej zarządzonej przez Szefa ABW w przypadkach niecierpiących zwłoki;

8)   postanowienie Sądu w sprawie kontynuowania kontroli operacyjnej zarządzonej przez Szefa ABW w przypadkach niecierpiących zwłoki;

9)   zażalenie Szefa ABW na postanowienie Sądu w sprawie kontroli operacyjnej;

10)  wniosek Szefa ABW do Sądu o zezwolenie na zachowanie materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej istotnych dla bezpieczeństwa państwa;

11)  postanowienie Prokuratora Generalnego w sprawie wystąpienia przez Szefa ABW do Sądu z wnioskiem o zezwolenie na zachowanie materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej istotnych dla bezpieczeństwa państwa;

12)  postanowienie Sądu w sprawie zachowania materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej istotnych dla bezpieczeństwa państwa;

13)  wniosek Prokuratora Generalnego do Sądu o wyrażenie zgody na wykorzystanie w postępowaniu karnym uzyskanego w wyniku stosowania kontroli operacyjnej dowodu popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, w stosunku do którego można zarządzić kontrolę operacyjną, popełnionego przez osobę, wobec której była stosowana kontrola operacyjna, innego niż objęte zarządzeniem kontroli operacyjnej albo popełnionego przez inną osobę;

14)  postanowienie Sądu w sprawie wykorzystania w postępowaniu karnym uzyskanego w wyniku stosowania kontroli operacyjnej dowodu popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, w stosunku do którego można zarządzić kontrolę operacyjną, popełnionego przez osobę, wobec której była stosowana kontrola operacyjna, innego niż objęte zarządzeniem kontroli operacyjnej, albo popełnionego przez inną osobę;

15)  zarządzenie Szefa ABW o zniszczeniu materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej;

16)  zawiadomienie Prokuratora Generalnego o wydaniu przez Szefa ABW i wykonaniu zarządzenia o zniszczeniu materiałów z kontroli operacyjnej, które nie stanowią informacji potwierdzających zaistnienie przestępstwa lub nie są istotne dla bezpieczeństwa państwa;

17)  notatka urzędowa z przeprowadzonej kontroli operacyjnej, sporządzana przez funkcjonariusza ABW prowadzącego sprawę;

18)  protokół komisyjnego zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1:

1)   pkt 1–3, sporządza się według wzorów określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2)   pkt 4–8, sporządza się według wzorów określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

3)   pkt 10–12, sporządza się według wzorów określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

4)   pkt 13 i 14, sporządza się według wzorów określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia;

5)   pkt 15, sporządza się według wzoru określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia;

6)   pkt 16, sporządza się według wzoru określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia;

7)   pkt 17, sporządza się według wzoru określonego w załączniku nr 7 do rozporządzenia;

8)   pkt 18, sporządza się według wzoru określonego w załączniku nr 8 do rozporządzenia.

3. Dokumentację kontroli operacyjnej stanowią także materiały zgromadzone podczas jej stosowania, a w szczególności:

1)   informatyczne nośniki danych lub ich kopie, na których zostały utrwalone treści rozmów telefonicznych lub innych przekazów informacji albo treść korespondencji lub zawartość przesyłek;

2)   dokumenty sporządzone na podstawie informacji utrwalonych na nośnikach, o których mowa w pkt 1.

§ 2. 1. Dokumentacja kontroli operacyjnej jest przekazywana za pośrednictwem funkcjonariusza ABW, zwanego dalej „przedstawicielem Szefa ABW”, posiadającego pisemne upoważnienie udzielone przez Szefa ABW lub upoważnionego przez niego funkcjonariusza.

2. Przedstawiciel Szefa ABW, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych, doręcza wniosek lub zarządzenie Szefa ABW Prokuratorowi Generalnemu oraz Sądowi, a następnie po podjęciu przez Prokuratora Generalnego decyzji co do zgody i po wydaniu postanowienia przez Sąd, osobiście odbiera te dokumenty.

3. Oprócz dokumentów, o których mowa w ust. 2, Prokuratorowi Generalnemu oraz Sądowi są przesyłane, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych, materiały uzasadniające potrzebę zarządzenia lub przedłużenia kontroli operacyjnej albo materiały uzasadniające konieczność zachowania ich jako istotnych dla bezpieczeństwa państwa.

§ 3. 1. Sąd, Prokurator Generalny oraz Szef ABW prowadzą odrębne rejestry: postanowień, zarządzeń i wniosków dotyczących kontroli operacyjnej. Ponadto Szef ABW prowadzi odrębne rejestry wniosków do Sądu o zezwolenie na zachowanie materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej istotnych dla bezpieczeństwa państwa, zarządzeń o zniszczeniu materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej oraz zawiadomień Prokuratora Generalnego o wydaniu przez Szefa ABW i wykonaniu zarządzenia o zniszczeniu materiałów z kontroli operacyjnej.

2. Rejestry, o których mowa w ust. 1, mogą być prowadzone w postaci księgi albo w systemie teleinformatycznym.

3. Wzór rejestru postanowień, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 3, 8 i 14, prowadzonego przez Sąd, określa załącznik nr 9 do rozporządzenia.

4. Wzór rejestru postanowień, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 i 5, prowadzonego przez Prokuratora Generalnego, określa załącznik nr 10 do rozporządzenia.

5. Wzór rejestru wniosków, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 13, prowadzonego przez Prokuratora Generalnego, określa załącznik nr 11 do rozporządzenia.

6. Wzór rejestru wniosków i zarządzeń, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, 4, 6 i 7, prowadzonego przez Szefa ABW, określa załącznik nr 12 do rozporządzenia.

7. Wzór rejestru postanowień, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 12, prowadzonego przez Sąd, określa załącznik nr 13 do rozporządzenia.

8. Wzór rejestru postanowień, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 11, prowadzonego przez Prokuratora Generalnego, określa załącznik nr 14 do rozporządzenia.

9. Wzór rejestru wniosków, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 10, prowadzonego przez Szefa ABW, określa załącznik nr 15 do rozporządzenia.

10. Wzór rejestru zarządzeń i zawiadomień, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 15 i 16, prowadzonego przez Szefa ABW, określa załącznik nr 16 do rozporządzenia.

§ 4. 1. Dokumenty, o których mowa w § 1 ust. 1:

1)   pkt 1–8, 10-14, sporządza się w trzech egzemplarzach;

2)   pkt 9, 16 i 17, sporządza się w dwóch egzemplarzach;

3)   pkt 15 i 18, sporządza się w jednym egzemplarzu.

2. Sąd przechowuje pierwszy egzemplarz dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1–14.

3. Prokurator Generalny przechowuje drugi egzemplarz dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1–8,10-14,16 i 17.

4. Pozostałą dokumentację kontroli operacyjnej przechowuje się w ABW.

§ 5. Dokumentację kontroli operacyjnej, zawierającą materiały zgromadzone podczas stosowania kontroli operacyjnej istotnych dla bezpieczeństwa państwa, przechowuje — po wydaniu zezwolenia przez Sąd, na wniosek Szefa ABW, złożony niezwłocznie po uzyskaniu zgody Prokuratora Generalnego — jednostka organizacyjna ABW występująca z wnioskiem o zastosowanie kontroli operacyjnej.

§ 6. W odniesieniu do materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej niezawierających informacji potwierdzających zaistnienie przestępstwa lub nieistotnych dla bezpieczeństwa państwa oraz materiałów, o których mowa w art. 27 ust. 3 zdanie drugie ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, Szef ABW pisemnie zarządza ich niezwłoczne protokolarne, komisyjne zniszczenie.

§ 7. 1. Zniszczenia materiałów, o których mowa w § 6, dokonuje się poprzez:

1)   usunięcie zapisów informacji utrwalonych na nośnikach lub ich kopiach, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 1, w sposób uniemożliwiający odtworzenie treści tych zapisów, w szczególności danych osobowych;

2)   fizyczne zniszczenie dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 2.

2. W przypadku gdy usunięcie z nośników utrwalonych na nich zapisów nie jest możliwe, uszkadza się je w sposób uniemożliwiający ich odczytanie albo dokonuje się ich fizycznego zniszczenia.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2013 r. (poz. 1048)

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 53, poz. 273, Nr 84, poz. 455, Nr 117, poz. 677 i Nr 230, poz. 1371, z 2012 r. poz. 627 i 908 oraz z 2013 r. poz. 628 i 675.