ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie dokonania przeniesienia planowanych wydatków, w tym na wynagrodzenia, oraz limitów zatrudnienia określonych w ustawie budżetowej na rok 2004

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o środkach żywienia zwierząt oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 91, poz. 877) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, w tym na wynagrodzenia, oraz limitów zatrudnienia przeznaczonych na finansowanie kontroli jakości handlowej środków żywienia zwierząt z Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych do Inspekcji Weterynaryjnej:

1) z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw rynków rolnych i z której jest finansowana Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, do części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw rolnictwa i z której jest finansowany Główny Inspektorat Weterynarii;

2) w ramach budżetów wojewodów – z Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych do wojewódzkich i powiatowych inspektoratów weterynarii.

§ 2. 1. Przenosi się planowane wydatki budżetowe:

1) z części 35 – Rynki rolne z rozdziału 01023 – Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w kwocie 81 tys. zł do części 32 – Rolnictwo do rozdziału 01021– Główny Inspektorat Weterynarii w kwocie 81 tys. zł;

2) w części 85/02 Województwo dolnośląskie z rozdziału 01023 – Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w kwocie 24 tys. zł do rozdziału 01033 – Wojewódzkie inspektoraty weterynarii w kwocie 16 tys. zł oraz do rozdziału 01034 – Powiatowe inspektoraty weterynarii w kwocie 8 tys. zł;

3) w części 85/04 Województwo kujawsko-pomorskie z rozdziału 01023 – Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w kwocie 34 tys. zł do rozdziału 01033 – Wojewódzkie inspektoraty weterynarii w kwocie 8 tys. zł oraz do rozdziału 01034 – Powiatowe inspektoraty weterynarii w kwocie 26 tys. zł;

4) w części 85/06 Województwo lubelskie z rozdziału 01023 – Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w kwocie 41 tys. zł do rozdziału 01034 – Powiatowe inspektoraty weterynarii w kwocie 41 tys. zł;

5) w części 85/08 Województwo lubuskie z rozdziału 01023 – Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w kwocie 32 tys. zł do rozdziału 01034 – Powiatowe inspektoraty weterynarii w kwocie 32 tys. zł;

6) w części 85/10 Województwo łódzkie z rozdziału 01023 – Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w kwocie 19 tys. zł do rozdziału 01033 – Wojewódzkie inspektoraty weterynarii w kwocie 19 tys. zł;

7) w części 85/12 Województwo małopolskie z rozdziału 01023 – Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w kwocie 23 tys. zł do rozdziału 01034 – Powiatowe inspektoraty weterynarii w kwocie 23 tys. zł;

8) w części 85/14 Województwo mazowieckie z rozdziału 01023 – Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w kwocie 57 tys. zł do rozdziału 01034 – Powiatowe inspektoraty weterynarii w kwocie 57 tys. zł;

9) w części 85/16 Województwo opolskie z rozdziału 01023 – Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w kwocie 63 tys. zł do rozdziału 01033 – Wojewódzkie inspektoraty weterynarii w kwocie 50 tys. zł oraz do rozdziału 01034 – Powiatowe inspektoraty weterynarii w kwocie 13 tys. zł;

10) w części 85/18 Województwo podkarpackie z rozdziału 01023 – Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w kwocie 27 tys. zł do rozdziału 01034 – Powiatowe inspektoraty weterynarii w kwocie 27 tys. zł;

11) w części 85/20 Województwo podlaskie z rozdziału 01023 – Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w kwocie 30 tys. zł do rozdziału 01034 – Powiatowe inspektoraty weterynarii w kwocie 30 tys. zł;

12) w części 85/22 Województwo pomorskie z rozdziału 01023 – Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w kwocie 55 tys. zł do rozdziału 01033 – Wojewódzkie inspektoraty weterynarii w kwocie 35 tys. zł oraz do rozdziału 01034 – Powiatowe inspektoraty weterynarii w kwocie 20 tys. zł;

13) w części 85/24 Województwo śląskie z rozdziału 01023 – Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w kwocie 26 tys. zł do rozdziału 01033 – Wojewódzkie inspektoraty weterynarii w kwocie 14 tys. zł oraz do rozdziału 01034 – Powiatowe inspektoraty weterynarii w kwocie 12 tys. zł;

14) w części 85/26 Województwo świętokrzyskie z rozdziału 01023 – Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w kwocie 28 tys. zł do rozdziału 01034 – Powiatowe inspektoraty weterynarii w kwocie 28 tys. zł;

15) w części 85/28 Województwo warmińsko-mazurskie z rozdziału 01023 – Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w kwocie 69 tys. zł do rozdziału 01033 – Wojewódzkie inspektoraty weterynarii w kwocie 51 tys. zł oraz do rozdziału 01034 – Powiatowe inspektoraty weterynarii w kwocie 18 tys. zł;

16) w części 85/30 Województwo wielkopolskie z rozdziału 01023 – Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w kwocie 59 tys. zł do rozdziału 01033 – Wojewódzkie inspektoraty weterynarii w kwocie 20 tys. zł oraz do rozdziału 01034 – Powiatowe inspektoraty weterynarii w kwocie 39 tys. zł;

17) w części 85/32 Województwo zachodniopomorskie z rozdziału 01023 – Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w kwocie 32 tys. zł do rozdziału 01033 – Wojewódzkie inspektoraty weterynarii w kwocie 16 tys. zł oraz do rozdziału 01034 – Powiatowe inspektoraty weterynarii w kwocie 16 tys. zł.

2. Szczegółowy podział planowanych wydatków, o których mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. Przenosi się limity zatrudnienia i wydatki na wynagrodzenia z Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych do Głównego Inspektoratu Weterynarii, wojewódzkich i powiatowych inspektoratów weterynarii, w sposób, który jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2004 r. (poz. 1816)