ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

Na podstawie art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 621, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2010 r. w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych (Dz. U. Nr 189, poz. 1265) wprowadza się następujące zmiany:

1)   w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Spełnienie wymagań w zakresie kwalifikacji zawodowych stwierdza się na podstawie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, a także na podstawie dokumentów potwierdzających uzyskanie uprawnień do wykonywania określonych zawodów wydawanych na podstawie odrębnych przepisów.”;

2)   załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego, którzy w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia pełnią służbę na stanowisku służbowym naczelnika wydziału lub zastępcy naczelnika wydziału i nie spełniają wymagań w zakresie wykształcenia wymaganego na zajmowanym stanowisku, spełniając jednocześnie pozostałe kryteria do jego zajmowania, mogą pełnić na nim służbę do czasu uzupełnienia tego wykształcenia, nie dłużej jednak niż do upływu 4 lat od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 627 i 664 oraz z 2013 r. poz. 628, 675, 1247 i 1351.