ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej

Na podstawie art. 99 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2011 r. Nr 82, poz. 451) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (Dz. U. Nr 211, poz. 1630) w załączniku nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) w tabeli I „Tabela grup stanowisk urzędniczych, wykazów stanowisk w poszczególnych grupach oraz kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na stanowiskach urzędniczych w urzędach ministrów i przewodniczących komitetów wchodzących w skład Rady Ministrów, w urzędach centralnych organów administracji rządowej, w jednostkach budżetowych obsługujących państwowe fundusze celowe, których dysponentami są organy administracji rządowej, oraz w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów”:

a) w części III „Ministerstwo Finansów” grupa stanowisk „Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej” otrzymuje brzmienie:


Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej główny księgowy budżetu państwa, główny księgowy obsługi długu krajowego, główny księgowy obsługi subwencji ogólnej i wpłat jednostek samorządu terytorialnego, główny księgowy obsługi środków własnych Unii Europejskiej,

główny księgowy obsługujący dochody budżetu środków europejskich

według odrębnych przepisów

b) po części XVI „Urząd Lotnictwa Cywilnego” dodaje się część XVII „Główny Inspektorat Transportu Drogowego” i część XVIII „Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych”, w brzmieniu:


XVII. Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej naczelnik delegatury, zastępca naczelnika delegatury wykształcenie wyższe
Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej zastępca naczelnika wydziału, kierownik sekcji wykształcenie wyższe
Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej główny specjalista transportu drogowego, starszy specjalista transportu drogowego, specjalista transportu drogowego, młodszy specjalista transportu drogowego wykształcenie wyższe, złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny II stopnia i 2 lata pracy w zawodzie inspektora
główny specjalista ruchu drogowego, starszy specjalista ruchu drogowego, specjalista ruchu drogowego, młodszy specjalista ruchu drogowego wykształcenie wyższe i złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny I lub II stopnia
Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej starszy inspektor transportu drogowego wykształcenie wyższe, złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny II stopnia i 1 rok pracy na poprzednim stanowisku lub wykształcenie średnie, złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny II stopnia i 2 lata pracy na poprzednim stanowisku
inspektor transportu drogowego, młodszy inspektor transportu drogowego wykształcenie co najmniej średnie, złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny II stopnia i 1 rok pracy na poprzednim stanowisku
starszy inspektor ruchu drogowego, inspektor ruchu drogowego, młodszy inspektor ruchu drogowego wykształcenie co najmniej średnie i złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny I lub II stopnia
starszy kontroler transportu drogowego, kontroler transportu drogowego wykształcenie co najmniej średnie, złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny II stopnia i co najmniej 1 rok pracy na poprzednim stanowisku
młodszy kontroler transportu drogowego wykształcenie co najmniej średnie, złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny II stopnia
starszy kontroler ruchu drogowego, kontroler ruchu drogowego, młodszy kontroler ruchu drogowego wykształcenie co najmniej średnie i złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny I lub II stopnia
Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej aplikant wykształcenie co najmniej średnie, w trakcie kursu specjalistycznego
XVIII. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej doradca Prezesa: ds. produktów leczniczych wykształcenie wyższe
ds. produktów leczniczych weterynaryjnych
ds. wyrobów medycznych
ds. produktów biobójczych
starszy ekspert: ds. produktów leczniczych wykształcenie wyższe
ds. produktów leczniczych weterynaryjnych
ds. wyrobów medycznych
ds. produktów biobójczych
starszy inspektor ds. badań klinicznych oraz systemów monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych wykształcenie wyższe
Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej ekspert: ds. produktów leczniczych wykształcenie wyższe
ds. produktów leczniczych weterynaryjnych
ds. wyrobów medycznych
ds. produktów biobójczych
młodszy ekspert: ds. produktów leczniczych wykształcenie wyższe
ds. produktów leczniczych weterynaryjnych
ds. wyrobów medycznych
ds. produktów biobójczych
inspektor ds. badań klinicznych oraz systemów monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych wykształcenie wyższe
młodszy inspektor ds. badań klinicznych oraz systemów monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych wykształcenie wyższe
młodszy specjalista wykształcenie wyższe
Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej starszy technik wykształcenie średnie
technik

2) w tabeli III „Tabela grup stanowisk urzędniczych, wykazów stanowisk w poszczególnych grupach oraz kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na stanowiskach urzędniczych w urzędach podległych ministrom lub centralnym organom administracji rządowej” uchyla się część XVI „Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych”;

3) w tabeli IV „Tabela grup stanowisk urzędniczych, wykazów stanowisk w poszczególnych grupach oraz kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na stanowiskach urzędniczych w komendach, inspektoratach i innych jednostkach organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży” część II „Wojewódzkie inspektoraty transportu drogowego” otrzymuje brzmienie:


II. Wojewódzkie inspektoraty transportu drogowego
Stanowiska

koordynujące w służbie cywilnej

naczelnik wydziału inspekcji, zastępca naczelnika wydziału inspekcji wykształcenie wyższe, złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny II stopnia i 2 lata pracy w zawodzie inspektora
Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej kierownik oddziału,

główny specjalista transportu drogowego, starszy specjalista transportu drogowego, specjalista transportu drogowego, młodszy specjalista transportu drogowego

wykształcenie wyższe, złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny II stopnia i 2 lata pracy w zawodzie inspektora
Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej starszy inspektor transportu drogowego wykształcenie wyższe, złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny II stopnia i 1 rok pracy na poprzednim stanowisku lub wykształcenie średnie, złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny II stopnia i 2 lata pracy na poprzednim stanowisku
inspektor transportu drogowego, młodszy inspektor transportu drogowego wykształcenie co najmniej średnie, złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny II stopnia i 1 rok pracy na poprzednim stanowisku
starszy kontroler transportu drogowego, kontroler transportu drogowego wykształcenie co najmniej średnie, złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny II stopnia i co najmniej 1 rok pracy na poprzednim stanowisku
młodszy kontroler transportu drogowego wykształcenie co najmniej średnie, złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny II stopnia
Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej aplikant wykształcenie co najmniej średnie, w trakcie kursu specjalistycznego

§ 2. Członek korpusu służby cywilnej zatrudniony w dniu wejścia w życie rozporządzenia w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego albo w wojewódzkim inspektoracie transportu drogowego, który złożył z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 5 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania praktyki, sposobu organizacji kursów specjalistycznych i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych dla kandydatów na inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego (Dz. U. Nr 5, poz. 50 oraz z 2009 r. Nr 115, poz. 970), może być zatrudniony na stanowisku, dla którego warunkiem spełnienia wymagań w zakresie kwalifikacji określonych niniejszym rozporządzeniem jest złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny II stopnia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) § 1 pkt 1 lit. b w zakresie części XVII „Główny Inspektorat Transportu Drogowego”,

2) § 1 pkt 3 i § 2

— które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2011 r., z tym że § 1 pkt 1 lit. b w zakresie części XVII „Główny Inspektorat Transportu Drogowego” określającym wymagane kwalifikacje dotyczące okresu pracy w zawodzie inspektora i okresu pracy na poprzednim stanowisku wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2014 r.