ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 3 października 2011 r. w sprawie określenia wzoru graficznego winiety dzienników urzędowych oraz pierwszej i ostatniej strony Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski B”, a także wzoru okładek i strony tytułowej załączników do tego dziennika urzędowego

Na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wzór graficzny:

1) winiety:

a) Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej,

b) Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”,

c) dziennika urzędowego ministra kierującego działem administracji rządowej,

d) dziennika urzędowego urzędu centralnego,

e) wspólnego dziennika urzędowego dwóch lub więcej ministrów kierujących działami administracji rządowej,

f) wspólnego dziennika urzędowego urzędów centralnych podległych Prezesowi Rady Ministrów,

g) wspólnego dziennika urzędowego ministra kierującego działem administracji rządowej i urzędu centralnego przez niego nadzorowanego,

h) wojewódzkiego dziennika urzędowego;

2) pierwszej i ostatniej strony Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski B”, a także okładek i strony tytułowej załączników do tego dziennika urzędowego.

§ 2. Winieta dzienników urzędowych wymienionych w § 1 pkt 1 obejmuje:

1) nazwę dziennika urzędowego;

2) wizerunek orła w koronie;

3) miejsce i dzień ogłoszenia aktu prawnego;

4) kolejną pozycję z zachowaniem kolejności pozycji w każdym roku kalendarzowym.

§ 3. 1. Nazwa dziennika urzędowego wymienionego w § 1 pkt 1 lit. c składa się z wyrazów „Dziennik Urzędowy” oraz nazwy własnej ministra kierującego działem administracji rządowej.

2.  Nazwa dziennika urzędowego wymienionego w § 1 pkt 1 lit. d składa się z wyrazów „Dziennik Urzędowy” oraz nazwy urzędu centralnego.

3.  Nazwa dziennika urzędowego wymienionego odpowiednio w § 1 pkt 1 lit. e albo f składa się z wyrazów „Dziennik Urzędowy” oraz odpowiednio nazwy własnej ministrów albo urzędów centralnych.

4.  Nazwa dziennika urzędowego wymienionego w § 1 pkt 1 lit. g składa się z wyrazów „Dziennik Urzędowy” oraz nazwy własnej ministra i urzędu centralnego.

5.  Nazwa dziennika urzędowego wymienionego w § 1 pkt 1 lit. h składa się z wyrazów „Dziennik Urzędowy” oraz nazwy województwa.

§ 4. 1. Na pierwszej stronie Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski B” zamieszcza się:

1) wizerunek orła w koronie;

2) nazwę dziennika urzędowego;

3) miejsce i dzień wydania;

4) kolejny numer z zachowaniem kolejności numerów w każdym roku kalendarzowym;

5) informację o treści dziennika urzędowego z zachowaniem kolejności pozycji i stron w każdym roku kalendarzowym.

2.  Na ostatniej stronie dziennika urzędowego, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza się:

1) informację o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty dziennika urzędowego;

2) informację o czasie i miejscu, w którym są wyłożone do powszechnego wglądu zbiory dziennika urzędowego;

3) nazwę organu wydającego;

4) nazwę, adres, telefon oraz adres poczty elektronicznej redakcji;

5) nazwę, adres, telefon oraz adres poczty elektronicznej jednostki składającej, drukującej i rozpowszechniającej dziennik;

6) klauzulę „Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w ... (nazwa i adres jednostki drukującej dziennik)”;

7) cenę egzemplarza dziennika urzędowego oraz oznaczenie ISSN.

3.  Na dzienniku urzędowym, o którym mowa w ust. 1, może być zamieszczany kod kreskowy.

§ 5. 1. Na pierwszej stronie okładki i stronie tytułowej załącznika do Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski B” zamieszcza się:

1) wizerunek orła w koronie;

2) nazwę dziennika urzędowego, do którego jest załącznik;

3) numer, pozycję i dzień wydania dziennika urzędowego, do którego jest załącznik;

4) informację o treści załącznika do dziennika urzędowego, przy czym na stronie tytułowej załącznika może być zamieszczone wskazanie aktu prawnego, którego dotyczy;

5) nazwę organu wydającego.

2. Na ostatniej stronie okładki załącznika zamieszcza się cenę egzemplarza załącznika do dziennika urzędowego oraz oznaczenie ISSN, a także może być zamieszczany kod kreskowy.

§ 6. 1. Wzór graficzny winiety:

1) Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej — stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” — stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) dziennika urzędowego ministra kierującego działem administracji rządowej — stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) dziennika urzędowego urzędu centralnego — stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia;

5) wspólnego dziennika urzędowego dwóch lub więcej ministrów kierujących działami administracji rządowej — stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia;

6) wspólnego dziennika urzędowego urzędów centralnych podległych Prezesowi Rady Ministrów — stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia;

7) wspólnego dziennika urzędowego ministra kierującego działem administracji rządowej i urzędu centralnego przez niego nadzorowanego — stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia;

8) wojewódzkiego dziennika urzędowego — stanowi załącznik nr 8 do rozporządzenia.

2.  Wzór graficzny pierwszej i ostatniej strony Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski B” stanowi załącznik nr 9 do rozporządzenia.

3. Wzór graficzny okładek i strony tytułowej załączników do Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski B” stanowi załącznik nr 10 do rozporządzenia.

4.   Opis wzorów graficznych wymienionych w ust. 1—3 zawiera załącznik nr 11 do rozporządzenia.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. 1)

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 października 2011 r. (poz. 1269)

Załącznik 11 Opis wzorów graficznych


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia wzoru graficznego pierwszej i ostatniej strony dzienników urzędowych oraz wzoru okładek i strony tytułowej załączników do dzienników urzędowych (Dz. U. Nr 66, poz. 405), które traci moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 117, poz. 676), tj. z dniem 1 stycznia 2012 r.