ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 3 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom Agencji Wywiadu nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg

Na podstawie art. 125 ust. 2 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom Agencji Wywiadu nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg (Dz. U. Nr 215, poz. 1822, z 2003 r. Nr 70, poz. 644 oraz z 2006 r. Nr 47, poz. 341 i Nr 240, poz. 1740) w § 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Funkcjonariuszowi Agencji Wywiadu, zwanemu dalej „funkcjonariuszem”, pełniącemu służbę przez okres roku kalendarzowego przyznaje się nagrodę roczną w wysokości jednomiesięcznego uposażenia.”;

2) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Funkcjonariuszowi zwalnianemu ze służby nagrodę roczną przyznaje się proporcjonalnie do liczby pełnych miesięcy kalendarzowych służby pełnionej w roku zwolnienia ze służby. Przepisu § 3 pkt 1 nie stosuje się.”.

§ 2. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do nagród rocznych wypłacanych funkcjonariuszom Agencji Wywiadu od dnia 1 stycznia 2009 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i Nr 166, poz. 1609, z 2004 r. Nr 109, poz. 1159, Nr 171, poz. 1800, Nr 267, poz. 2647 i Nr 273, poz. 2703, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 oraz z 2008 r. Nr 11, poz. 59 i Nr 220, poz. 1428.