ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie dokonania przeniesienia planowanych wydatków budżetowych oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2009

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 października 2008 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 220, poz. 1412) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa przeniesienie niektórych planowanych wydatków budżetowych oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń między częściami budżetu państwa w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

§ 2. 1. Przenosi się planowane wydatki budżetowe w kwocie 387 tys. zt z części 17 — Administracja publiczna do części 36 — Skarb Państwa.

2. Szczegółowy podział planowanych wydatków, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Przenosi się limity zatrudnienia i kwoty wynagrodzeń z części 17 — Administracja publiczna do części 36 — Skarb Państwa.

2. Szczegółowy plan przeniesień limitów i kwot, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. Przepisy rozporządzenia stosuje się od dnia 1 marca 2009 r.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 marca 2009 r. (poz. 267)