ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie mnożników stosowanych do ustalenia wysokości wynagrodzenia ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich oraz stawek dodatków w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 271 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 oraz z 2004 r. Nr 33, poz. 286) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) mnożniki kwoty bazowej jako podstawy do ustalenia wynagrodzenia zasadniczego na stanowiskach ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, zwanym dalej „Urzędem”;

2) mnożniki kwoty bazowej jako podstawy do ustalenia stawek dodatku za wieloletnią pracę oraz dodatku funkcyjnego.

§ 2. 1. Ustala się następujące mnożniki kwoty bazowej, której wysokość określa ustawa budżetowa dla ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich, zwanej dalej „kwotą bazową”, jako podstawy do ustalenia wynagrodzenia zasadniczego:


Lp. Stanowisko Mnożnik kwoty bazowej
1 Ekspert uprawniony do orzekania w sprawie udzielania patentów lub praw ochronnych albo w sprawach spornych, a także ekspert uprawniony do takiego orzekania i orzekania w sprawach udzielania praw z rejestracji lub orzekania o wpisie do rejestrów 3,1—5,5
2 Ekspert uprawniony do orzekania w sprawie udzielania praw z rejestracji 2,6—4,5
3 Asesor uprawniony do orzekania w sprawie udzielania patentów lub praw ochronnych albo w sprawach spornych, a także asesor uprawniony do takiego orzekania i orzekania w sprawach udzielania praw z rejestracji lub orzekania o wpisie do rejestrów 2,1—4,0
4 Asesor uprawniony do orzekania w sprawie udzielania praw z rejestracji 1,8—3,5
5 Aplikant ekspercki przygotowujący się do orzekania w sprawie udzielania patentów lub praw ochronnych albo w sprawach spornych, a także aplikant ekspercki przygotowujący się do takiego orzekania i orzekania w sprawach udzielania praw z rejestracji lub orzekania o wpisie do rejestrów 1,1—3,0
6 Aplikant ekspercki przygotowujący się do orzekania w sprawie udzielania praw z rejestracji 1,1—2,7

2. Wynagrodzenie zasadnicze eksperta orzekającego w sprawach innych niż wymienione w ust. 1 ustala się przy zastosowaniu mnożnika kwoty bazowej 2,6.

3. Wynagrodzenie zasadnicze asesora orzekającego w sprawach innych niż wymienione w ust. 1 ustala się przy zastosowaniu mnożnika kwoty bazowej 1,8.

4. Wynagrodzenie zasadnicze aplikanta eksperckiego przygotowującego się do orzekania w sprawach innych niż wymienione w ust. 1 ustala się przy zastosowaniu mnożnika kwoty bazowej 1,1–1,5.

§ 3. Ustala się następujące mnożniki kwoty bazowej jako podstawy do ustalenia stawek dodatku funkcyjnego eksperta:


Stawka

Funkcja

Mnożniki kwoty bazowej

1

Dyrektor Departamentu,
Zastępca Dyrektora Departamentu,
Przewodniczący kolegium orzekającego

0,6–1,2

2

Naczelnik wydziału,
Koordynator

0,4–0,9

3

Opiekun aplikacji lub asesury

0,1–0,3


§ 4. Ustala się następujące mnożniki kwoty bazowej jako podstawy do ustalenia dodatku funkcyjnego dla rzecznika dyscyplinarnego i zastępcy rzecznika dyscyplinarnego oraz dodatku funkcyjnego dla przewodniczących i członków składów orzekających komisji dyscyplinarnych ekspertów:


Stawka

Funkcja

Mnożnik kwoty bazowej

1

Rzecznik dyscyplinarny

0,4

2

Przewodniczący składu orzekającego Komisji Dyscyplinarnej Ekspertów lub Wyższej Komisji Dyscyplinarnej Ekspertów

0,15

3

Zastępca rzecznika dyscyplinarnego

0,1

4

Członek składu orzekającego Komisji Dyscyplinarnej Ekspertów lub Wyższej Komisji Dyscyplinarnej Ekspertów

0,1


§ 5. W przypadku zajmowania stanowisk uprawniających do więcej niż jednego dodatku funkcyjnego ustala się jeden dodatek funkcyjny według wyższego mnożnika.

§ 6. Ustala się następujące mnożniki kwoty bazowej jako podstawy do ustalenia stawek dodatku za wieloletnią pracę na stanowisku eksperta:


Staż pracy na stanowisku eksperta

Mnożnik kwoty bazowej dla stanowisk wymienionych w lp. 1 w tabeli w § 2 ust. 1

Mnożnik kwoty bazowej dla stanowisk wymienionych w lp. 2 w tabeli w § 2 ust. 1 oraz w § 2 ust. 2

5 lat

0,155

0,13

6–20 lat

0,155 + 0,031 za każdy kolejny rok pracy na stanowisku eksperta

0,13 + 0,026 za każdy kolejny rok pracy na stanowisku eksperta


§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 1)1)  Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2002 r. w sprawie wynagrodzenia ekspertów i tworzenia funduszu nagród w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 144, poz. 1212), zachowane w mocy na podstawie art. 4 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 33, poz. 286).