ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 3 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska

Na podstawie art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2007 r. Nr 44, poz. 287, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 1999 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 29, poz. 274, z późn. zm. 2) ) w załączniku w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Głównego Inspektoratu wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska:

1) Departament Inspekcji i Orzecznictwa,

2) Departament Monitoringu i Informacji o Środowisku,

3) Departament Przeciwdziałania Poważnym Awariom,

4) Departament Kontroli Rynku,

5) Departament Organizacji i Procedur,

6) Wydział Współpracy Międzynarodowej i Promocji Inspekcji,

7) Wydział Informatyzacji Inspekcji,

8) Wydział Administracyjny,

9) Wydział Finansowy,

10) Wydział Kadr i Rozwoju Zawodowego,

11) Stanowisko do spraw Kontroli i Audytu Wewnętrznego.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587 i Nr 124, poz. 859, z 2008 r. Nr 138, poz. 865, Nr 199, poz. 1227 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206 i Nr 79, poz. 666.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 186, poz. 1554, z 2004 r. Nr 262, poz. 2605, z 2007 r. Nr 21, poz. 126 oraz z 2008 r. Nr 41, poz. 244.