ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu usług w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym 1)

Na podstawie art. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wykaz usług w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa:

1) o charakterze priorytetowym, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) o charakterze niepriorytetowym, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 20 lutego 2013 r.

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. (poz. 1361)

1) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniającej dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 216 z 20.08.2009, str. 76, 314 z 01.12.2009, str. 64 oraz 319 z 02.12.2011, str. 43).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429 oraz z 2012 r. poz. 769, 951, 1101 i 1271.