ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Wojskowym Służbom Informacyjnym informacji o osobie uzyskanych w wyniku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez uprawnione do tego organy, służby i instytucje państwowe

Na podstawie art. 33 ust. 8 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o Wojskowych Służbach Informacyjnych (Dz. U. Nr 139, poz. 1326 i Nr 179, poz. 1750 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177) zarządza się, co następuje:

§ 1. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) podmioty uprawnione – organy, służby i instytucje państwowe uprawnione do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych;

2) WSI – Wojskowe Służby Informacyjne;

3) ustawa – ustawę z dnia 9 lipca 2003 r. o Wojskowych Służbach Informacyjnych;

4) informacje – informacje o osobie, o których mowa w art. 33 ust. 1 i 2 ustawy.

§ 2. Podmioty uprawnione przekazują WSI informacje uzyskane w wyniku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań WSI określonych w art. 3 ust. 1 i 3 ustawy.

§ 3. Podmiot uprawniony może odmówić przekazania WSI informacji lub ograniczyć ich zakres, jeżeli mogłoby to uniemożliwić wykonywanie jego zadań ustawowych lub spowodować ujawnienie danych o osobie udzielającej temu podmiotowi pomocy.

§ 4. 1. Podmiot uprawniony przekazuje WSI informacje niezwłocznie:

1) z urzędu, jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy, albo

2) na pisemny wniosek WSI.

2. Informacje i wniosek, o których mowa w ust. 1, mogą być przekazywane także przez systemy, sieci oraz urządzenia telekomunikacyjne i teleinformatyczne.

§ 5. 1. Szef WSI, a także szef jednostki organizacyjnej WSI lub komórki organizacyjnej Inspektoratu WSI uprawnionej do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych albo osoba przez nich upoważniona mogą wystąpić do kierownika właściwej jednostki lub komórki organizacyjnej podmiotu uprawnionego z wnioskiem o przekazanie WSI informacji.

2. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa się cel uzyskania informacji i szczegółowy ich zakres, a także wskazuje się dane umożliwiające wyszukanie informacji w aktach prowadzonych spraw oraz zbiorach ewidencyjnych i archiwalnych podmiotu uprawnionego.

3. Przed wystąpieniem do podmiotu uprawnionego z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, WSI dokonują stosownych sprawdzeń we własnych zbiorach ewidencyjnych i archiwalnych.

§ 6. 1. Informacje przekazuje WSI kierownik jednostki lub komórki organizacyjnej podmiotu uprawnionego, uprawnionej do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, ewidencyjnych lub archiwalnych albo osoba przez niego upoważniona.

2. Przekazanie WSI informacji dokumentuje się odpowiednio w sposób właściwy dla podmiotu uprawnionego i dla WSI, zgodnie z obowiązującymi ich w tym zakresie zasadami i trybem postępowania.

§ 7. Do przekazywania WSI informacji przez podmioty uprawnione, w sprawach nieuregulowanych w rozporządzeniu, stosuje się przepisy o ochronie informacji niejawnych.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.