ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 września 2004 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia

Na podstawie art. 96 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135) zarządza się, co następuje:

§ 1. Narodowemu Funduszowi Zdrowia nadaje się statut, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. Nr 55, poz. 481).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2004 r.