ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 października 2013 r. w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Na podstawie art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 621, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)   wzór legitymacji służbowej funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwanego dalej „funkcjonariuszem”;

2)   organ właściwy do wydawania, wymiany i unieważniania legitymacji służbowej funkcjonariusza, zwanej dalej „legitymacją”, oraz do dokonywania w niej wpisów;

3)   przypadki, w których legitymacja podlega zwrotowi, wymianie lub unieważnieniu;

4)   tryb postępowania w przypadku utraty legitymacji;

5)   sposób posługiwania się legitymacją.

§ 2. 1. Legitymacja funkcjonariusza zawiera:

1)   aktualną i wyraźną fotografię funkcjonariusza, pokazującą twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby zajmowała ona 70-80% fotografii, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, z naturalnym wyrazem twarzy, otwartymi oczami i zamkniętymi ustami;

2)   numer identyfikacyjny funkcjonariusza;

3)   imię i nazwisko funkcjonariusza;

4)   numer legitymacji;

5)   podpis Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwanego dalej „Szefem CBA”;

6)   wskazanie terminu ważności;

7)   informację o obowiązkach instytucji, organów i przedsiębiorców w zakresie udzielania funkcjonariuszowi niezbędnej pomocy;

8)   informację o obowiązku znalazcy legitymacji;

9)   wskazanie grupy krwi funkcjonariusza.

2. Wzór legitymacji stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 3. 1. Szef CBA jest organem właściwym do:

1)   wydawania legitymacji funkcjonariuszowi na czas pełnienia służby w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, zwanym dalej „CBA”, niezwłocznie po powołaniu, powierzeniu obowiązków albo mianowaniu;

2)   wymiany lub unieważniania legitymacji;

3)   dokonywania wpisów w legitymacji.

2. Czynności, o których mowa w ust. 1, może dokonywać upoważniony przez Szefa CBA kierownik jednostki organizacyjnej CBA właściwej w sprawach kadrowych.

§ 4. 1. Funkcjonariusz może posługiwać się legitymacją tylko podczas wykonywania czynności służbowych.

2. Funkcjonariusz okazujący legitymację czyni to w sposób przewidziany w § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie wydawania osobom poleceń określonego zachowania się, legitymowania, zatrzymywania, przeszukania, kontroli osobistej, przeglądania bagaży i sprawdzania ładunku oraz obserwowania i rejestrowania zdarzeń przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz. U. Nr 142, poz. 1014), bez przekazywania legitymacji do rąk innej osoby.

§ 5. Funkcjonariusz dba o należyty stan legitymacji, w szczególności chroni ją przed utratą lub zniszczeniem.

§ 6. Legitymacja podlega zwrotowi kierownikowi jednostki organizacyjnej, o którym mowa w § 3 ust. 2, w przypadku:

1)   zawieszenia w czynnościach służbowych;

2)   udzielenia urlopu bezpłatnego albo urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego, określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm. 2) );

3)   przeniesienia do dyspozycji Szefa CBA, o którym mowa w art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym;

4)   zwolnienia ze służby;

5)   wygaśnięcia stosunku służbowego.

§ 7. Legitymacja podlega wymianie w przypadku:

1)   zmiany danych w niej zawartych;

2)   uszkodzenia lub zniszczenia;

3)   upływu okresu jej ważności.

§ 8. Legitymacja podlega unieważnieniu przez Szefa CBA w przypadku:

1)   jej utraty lub wymiany;

2)   zwolnienia ze służby lub wygaśnięcia stosunku służbowego.

§ 9. 1. W razie utraty legitymacji funkcjonariusz niezwłocznie składa Szefowi CBA notatkę służbową, podając w niej w szczególności datę i okoliczność utraty legitymacji.

2. W przypadku odzyskania utraconej legitymacji funkcjonariusz niezwłocznie zwracają kierownikowi jednostki organizacyjnej, o którym mowa w § 3 ust. 2, i składa Szefowi CBA notatkę służbową, zawierającą w szczególności datę i okoliczność jej odzyskania.

§ 10. 1. Funkcjonariusz:

1)   nie może odstępować legitymacji innej osobie;

2)   na czas wyjazdu zagranicznego deponuje legitymację w jednostce organizacyjnej CBA, w której pełni służbę, chyba że uzyska zgodę kierownika tej jednostki na wywiezienie legitymacji za granicę.

2. Zabrania się przesyłania legitymacji za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. — Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529), z wyjątkiem przewoźnika, o którym mowa w przepisach w sprawie trybu i sposobu przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne.

§ 11. Legitymacje wydane funkcjonariuszom przed dniem wejścia w życie rozporządzenia podlegają zwrotowi kierownikowi jednostki organizacyjnej, o którym mowa w § 3 ust. 2, oraz unieważnieniu postanowieniem Szefa CBA w tej sprawie.

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 627 i 664 oraz z 2013 r. poz. 628, 675 i 1247.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805,z2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1704, z 2010 r. Nr 105, poz. 655, Nr 135, poz. 912, Nr 182, poz. 1228, Nr 224, poz. 1459, Nr 249, poz. 1655 i Nr 254, poz. 1700, z 2011 r. Nr 36, poz. 181, Nr 63, poz. 322, Nr 80, poz. 432, Nr 144, poz. 855, Nr 149, poz. 887 i Nr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 908 i 1110 oraz z 2013 r. poz. 2, 675, 896 i 1028.