ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby oraz zakresu stosowania przepisów działu dziesiątego Kodeksu pracy w Agencji Wywiadu

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby oraz zakresu stosowania przepisów działu dziesiątego Kodeksu pracy w Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 66, poz. 604) wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 16 dodaje się § 16a w brzmieniu:

„§ 16a. Warunkiem dopuszczenia funkcjonariusza do wykonywania czynności służbowych

po trwającej dłużej niż 30 dni niezdolności do służby spowodowanej chorobą jest poddanie się przez tego funkcjonariusza kontrolnym badaniom lekarskim w celu potwierdzenia faktu jego powrotu do zdrowia.”;

2) w § 18 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) przepisy art. 229 § 2 zdanie pierwsze, § 3, § 5 pkt 1 i § 6 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, a także przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 229 § 8 tej ustawy określające zakres i częstotliwość badań okresowych;”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i Nr 166, poz. 1609, z 2004 r. Nr 109, poz. 1159, Nr 171, poz. 1800, Nr 267, poz. 2647 i Nr 273, poz. 2703, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162.