ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach

Na podstawie art. 171a ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) produkty, o których informacje powinny być zawarte w zestawieniach istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach, zwanych dalej „zestawieniami”;

2) rodzaje informacji zawartych w zestawieniach;

3) organy administracji zobowiązane do opracowywania, aktualizowania i udostępniania zestawień oraz szczegółowe sposoby realizacji tych obowiązków;

4) szczegółowe wymagania dotyczące sposobu udostępniania zestawień w punktach sprzedaży produktów.

§ 2. Produkty, o których mowa w § 1 pkt 1, oraz informacje, które powinny być zawarte w zestawieniach, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 3. 1. Właściwy minister, po zasięgnięciu opinii odpowiednio producentów i importerów produktów, opracowuje i aktualizuje zestawienia w terminie do dnia 31 marca każdego roku oraz udostępnia je przez:

1) zamieszczenie na stronie internetowej urzędu obsługującego właściwego ministra;

2) bezpłatny wydruk w siedzibie urzędu, o którym mowa w pkt 1 – na wniosek osoby zainteresowanej.

2. Zestawienia mogą być zamieszczane na stronie internetowej innego podmiotu; w takim przypadku na stronie internetowej urzędu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zamieszcza się informację w tej sprawie wraz ze wskazaniem adresu strony internetowej tego podmiotu.

§ 4. Organy administracji przekazują właściwemu ministrowi informacje o produktach w zakresie określonym w zestawieniach w terminie 30 dni od dnia wejścia w posiadanie tych informacji.

§ 5. 1. Sprzedawca produktów udostępnia w punktach sprzedaży tych produktów aktualne przenośne zestawienia, o których mowa w § 2.

2. Zestawienie, o którym mowa w ust. 1, udostępnia się w widocznym miejscu, w sposób pozwalający na zapoznanie się z jego treścią przez osobę zainteresowaną.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957, z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 91, poz. 875, Nr 92, poz. 880 i Nr 96, poz. 959.